Wykonanie robót budowlanych, związanych z przebudową klatki schodowej w obiekcie przy ul. Bardosa 9 w Krakowie

Order Newsletter: 1 Position: 190153 (oferta nr 1064461)

Client
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
State
małopolskie
Address
30-529 Kraków, ul. Józefińska 14/002 2/ 14
Phone
12 6165482, 6165469
Fax
12 6165428
www
www.mops.krakow.pl
E-Mail
do@poczta.mops.krakow.pl
Created
2012-09-04

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Józefińska 14/002 14 /2 30-529 Kraków małopolskie tel. 12 6165482, 6165469 fax. 12 6165428 REGON 35150530800000 www.mops.krakow.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wykonanie robót budowlanych, związanych z przebudową klatki schodowej w obiekcie przy ul. Bardosa 9 w Krakowie

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy wewnętrznej klatki schodowej w obiekcie przy ul. Bardosa 9 w Krakowie, między innymi w zakresie prac: - rozbiórkowych, - budowlano - montażowych dot. montażu biegów schodowych, - żelbetowych, - posadzkarskich, - wykończeniowych. 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa projekt wykonawczy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót. Przedmiar robót może nie uwzględniać wszystkich niezbędnych do wykonania prac. Ilości podanych robót mogą różnić się od rzeczywistego zakresu niezbędnych do wykonania prac. Wykonawca sporządza przedmiar samodzielnie w oparciu o dokumentację projektową oraz Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, a także z uwzględnieniem przedmiaru Zamawiającego. 3. Termin realizacji: 1) rozpoczęcie robót budowlanych 7 dni od daty zawiadomienia Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego przez Zamawiającego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót - Zamawiający przewiduje termin złożenia zawiadomienia 28 sierpień 2012 roku, 2) zakończenie robót do 4 tygodni od zgłoszonej daty rozpoczęcia robót. Uwaga: w dniu 13.06.2012 r. Zamawiający złożył wniosek o wydanie decyzji w sprawie pozwolenia na budowę, rozpoczęcie robót może nastąpić po uzyskaniu tej decyzji. Zamawiający wystąpił do Wydziału Architektury o nadanie decyzji klauzuli natychmiastowej wykonalności. Warunki dodatkowe: 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienia w realizacji przedmiotu zamówienia w wysokości 2% wartości zamówienia za każdy dzień opóźnienia. 2. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w ofercie wszystkich kosztów, jakie poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. 3. Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z posiadaną przez Zamawiającego dokumentacją, przed złożeniem oferty. Stosowne oświadczenie w tej sprawie ma być złożone na formularzu ofertowym. Wszelkie uwagi odnośnie udostępnionej przez Zamawiającego dokumentacji mają być zgłaszane przed złożeniem oferty. Jeżeli wykonawca uznaje, że dokumentacja projektowa ma lub może mieć wpływ na nie zapewnienie należytej jakości robót, zobowiązany jest powiadomić o tym Zamawiającego przed złożeniem oferty. 4. Zamawiający zaleca, by Wykonawca zapoznał się z miejscem realizacji przedmiotu zamówienia przed złożeniem oferty. 5. Wykonawca załączy do oferty wykaz osób odpowiedzialnych z jego strony za realizację przedmiotu zamówienia (na formularzu stanowiącym załacznik nr 3 do siwz) oraz dokumenty potwierdzające, że mogą oni pełnić powierzone im przez Wykonawcę funkcje, w tym w szczególności: potwierdzenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów oraz odpowiednie uprawnienia budowlane. Zamawiający wymaga uczestnictwa w realizacji przedmiotu zamówienia, ze strony Wykonawcy, osoby posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej. 6. W razie rozwiązania umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, wyrazi on zgodę i umożliwi kontynuację robót związanych z realizacją przedmiotu zamówienia przez osobę trzecią. W takiej sytuacji Wykonawca zabezpieczy teren budowy oraz wykonane przez niego roboty i udzieli gwarancji na nie, na zasadach takich, jak w umowie. 7. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia zapewniając na własny koszt siłę roboczą oraz wszystkie środki techniczne potrzebne do jego realizacji, z zastrzeżeniem pkt. 18. 8. Sposób rozliczenia wynagrodzenia: ryczałtowy, w rozumieniu Kodeksu cywilnego. 9. Wykonawca przedłoży kosztorysy ofertowe, sporządzone wg zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego. 10. Kosztorys ofertowy nie będzie podlegał szczegółowej weryfikacji na etapie oceny ofert. 11. Za roboty nie ujęte przez Wykonawcę w kalkulacji kosztów, a niezbędne do właściwego wykonania przedmiotu zamówienia, Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie. 12. Kosztorys ofertowy służy do obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy. 13. Okres rękojmi: minimum 36 miesięcy od daty odbioru robót budowlanych wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, bez wad. 14. Okres gwarancji na wbudowane materiały: zgodnie z danymi producenta, nie mniej niż 12 miesięcy od daty odbioru robót budowlanych bez wad. 15. Wykonawca zobowiązany jest usuwać wady i usterki przedmiotu zamówienia wykryte w okresie rękojmi w terminie do 14 dni od ich stwierdzenia. Wady i usterki zagrażające bezpieczeństwu ludzi Wykonawca ma usuwać do 24 godz., po ich zgłoszeniu przez Zamawiającego. W przypadku nie wywiązania się z tego zobowiązania Wykonawca zwróci Zamawiającemu koszty usunięcia wad i usterek w terminie do 14 dni od otrzymania wezwania do zapłaty. 16. Wykonawca ponosi bezpośrednią odpowiedzialność za szkody wynikłe w związku z realizacją przedmiotu zamówienia i usunie ich skutki i przyczyny, bądź zwróci Zamawiającemu koszty z tym związane w terminie do 14 dni od chwili wezwania przez Zamawiającego do naprawy szkód lub zwrotu kosztów. 17. Warunki płatności: płatność przelewem w terminie do 14 dni od daty przyjęcia faktury przez Zamawiającego, po odbiorze wykonania przedmiotu zamówienia bez wad, na podstawie protokołu odbioru końcowego. 18. Dopuszcza się podzlecanie całości lub części robót wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, po uprzedniej akceptacji przez Zamawiającego. Wszyscy podwykonawcy muszą mieć stosowne uprawnienia do wykonywania podzlecanych prac, Zmawiający może żądać przedstawienia stosownych dokumentów to poświadczających, przed przystąpieniem podwykonawców do prac. 19. Zobowiązania wynikające z gwarancji i rękojmi ponosi Wykonawca w całym zakresie przedmiotu zamówienia, w tym również w zakresie zleconym podwykonawcom. 20. Przedmiot zamówienia ma być wykonany zgodnie ze sztuką jego wykonania oraz obowiązującymi w zakresie jego wykonania standardami, normami i przepisami prawa w tym w szczególności ustawy Prawo budowlane. 21. Wykonawca w trakcie prowadzenia prac ma obowiązek każdorazowo zgłaszać Zamawiającemu wszelkie problemy z realizacją przedmiotu zamówienia oraz współpracować w zakresie ich rozwiązywania. 22. Odbiór robót zanikających bądź ulegających zakryciu ma być zgłaszany przez Wykonawcę z wyprzedzeniem co najmniej 1 dnia roboczego

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 450000007

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information