Wykonanie usługi audytu zewnętrznego w zakresie realizacji czterech projektów współfinansowanych w ramach RPO WK-P w latach 2007-2013: - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 223 Bydgoszcz - Białe Błota, - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 239 Błądzim - Świ

Order Newsletter: 1 Position: 187567 (oferta nr 1060877)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2012-08-31

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wykonanie usługi audytu zewnętrznego w zakresie realizacji czterech projektów współfinansowanych w ramach RPO WK-P w latach 2007-2013: - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 223 Bydgoszcz - Białe Błota, - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 239 Błądzim - Świ

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Do ogólnego zakresu audytu należy: Sprawdzenie, czy projekt jest realizowany zgodnie z umową i wnioskiem o dofinansowanie projektu poprzez min. zweryfikowanie, czy wnioski o płatność są zgodne z wymaganiami zawartymi w umowie o dofinansowanie projektu, czy są one poparte odpowiednimi dokumentami finansowymi, czy poniesione wydatki zostały rzeczywiście poniesione i czy można je uznać za wydatki kwalifikowane. Powyższe czynności dokonywane są na podstawie ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych oraz na podstawie dokumentów stanowiących zestawienie poniesionych wydatków w projekcie, które powinny odpowiadać we wszystkich istotnych aspektach wymogom programu oraz prawidłowo, rzetelnie i jasno przedstawiać sytuację finansową i majątkową projektu według stanu na dzień sporządzenia ww. dokumentu. Ponadto audytorzy badają czy system kontroli wewnętrznej Beneficjenta zapewnia, że ponoszone wydatki są kwalifikowane oraz rzetelnie przedstawione we wnioskach o płatność. 2. Do podstawowego zakresu przedmiotowego audytu zewnętrznego każdego z czterech zadań będzie należało sprawdzenie: 2.1. Czy Beneficjent realizuje projekt zgodnie z umową i wnioskiem o dofinansowanie oraz z obowiązującymi przepisami prawa, w tym m.in. z: a) Rozporządzeniem Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającym rozporządzenie nr 1260/1999, b) Rozporządzeniem (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006r w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1783/1999, c) Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006r ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. d) ustawą z dnia 6 grudnia 2006 r o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity z dnia 15 maja 2009 r. Dz.U. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.), e) ustawą z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2010 nr 113, poz.759 z póź.zm.), f) ustawą z dnia 29 września 1994r o rachunkowości (tekst jednolity z dnia 2 września 2009 r. (Dz.U. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm), oraz z: g) Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007-2013 przyjętym Uchwałą nr 70/892/07 przez Zarząd Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 23 października 2007 r z późniejszymi zmianami, h) Szczegółowym Opisem Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007-2013 przyjętym Uchwałą nr 16/170/09 Zarządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 26 lutego 2009r z póź. zmianami, i) wytycznymi instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007-2013. 2.2. Czy procedury kontroli wewnętrznej Beneficjenta zapewniają prawidłowość realizacji projektu, rzetelność wniosków o płatność oraz że ponoszone wydatki są kwalifikowane; 2.3. Czy Beneficjent posiada odpowiednie procedury finansowo-księgowe oraz procedury dotyczące, w odniesieniu do każdej operacji i stosownie do potrzeb, specyfikacji technicznej, planu finansowego, dokumentacji przyznania pomocy, dokumentacji z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, sprawozdania z postępu prac oraz sprawozdań z przeprowadzonych weryfikacji i audytów; 2.4. Prowadzenia przez Beneficjenta odrębnej ewidencji księgowej na potrzeby projektu; 2.5. Kwalifikowalności wydatków oraz sposobu ich dokumentowania; 2.6. Zgodność wniosków o płatność z księgami rachunkowymi Beneficjenta w części dotyczącej projektu; 2.7. Wiarygodności wniosków o płatność w zakresie sprawozdawczości z realizacji projektu, odnośnie danych rzeczowych oraz osiągania zakładanych celów i wskaźników; 2.8. Czy Beneficjent wdrożył zalecenia przeprowadzonych kontroli/audytu oraz usunął ewentualne nieprawidłowości; 2.9. Systemu archiwizacji dokumentacji zgromadzonej w ramach realizowanego projektu; 2.10. Czy Beneficjent w zakresie informacji i promocji, stosuje się do zapisów zawartych w umowie o dofinansowanie projektu. Do dokumentów objętych audytem zalicza się także dokumentacje przebiegu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarte umowy. 2.11. Wykonawca przekaże rezultat przeprowadzonego audytu w formie opinii wraz z końcowym raportem w 3 egzemplarzach oraz w jednym egzemplarzu na nośniku elektronicznym /płyta CD/ łącznie z: a) pisemnym oświadczeniem, iż przeprowadzony audyt jest wykonany zgodnie z umową oraz, że przekazane opinia i raport są kompletne z punktu widzenia celu, któremu mają służyć, b) pisemnym oświadczeniem, iż przeprowadzony audyt jest wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i od wad prawnych.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 792120003

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

II.2) Duration of the contract or time limit for completion: 7 days

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: http://bip.zdw-bydgoszcz.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30