Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla beneficjentów projektu Pora na aktywność

Order Newsletter: 1 Position: 296176 (oferta nr 1040222)

Client
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
State
małopolskie
Address
30-529 Kraków, ul. Józefińska 14/002 2/ 14
Phone
12 6165482, 6165469
Fax
12 6165428
www
www.mops.krakow.pl
E-Mail
do@poczta.mops.krakow.pl
Created
2012-08-10

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Józefińska 14/002 14 /2 30-529 Kraków małopolskie tel. 12 6165482, 6165469 fax. 12 6165428 REGON 35150530800000 www.mops.krakow.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla beneficjentów projektu Pora na aktywność

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla beneficjentów projektu Pora na aktywność, wg wytycznych dla poszczególnych części zamówienia, zawartych w siwz. Postanowienia dodatkowe, wspólne dla wszystkich części zamówienia. 1. Przed rozpoczęciem zajęć Wykonawca poinformuje beneficjentów oraz Zamawiającego o wymogach niezbędnych do pozytywnego zakończenia kursu. 2. Wykonawca przekaże Zamawiającemu harmonogram zajęć zawierający daty, godziny i miejsce zajęć, co najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem kursu. Wszelkie zmiany tego harmonogramu Wykonawca przekaże Zamawiającemu na bieżąco w miarę ich zaistnienia na adres mailowy sp@mops.krakow.pl. 3. Zajęcia teoretyczne i praktyczne muszą odbywać się w granicach administracyjnych Miasta Krakowa. W przypadku konieczności przeprowadzenia zajęć poza Krakowem, co Wykonawca zobowiązany jest wcześniej uzgodnić z Zamawiającym, Wykonawca zapewnia nieodpłatny dojazd uczestników z i do Krakowa. W takim przypadku miejsce realizacji zajęć winno być wskazane w harmonogramie. 4. Wykonawca zobowiązuje się: 1) wykonać usługę będąca przedmiotem zlecenia zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy, obowiązującym prawem i postanowieniami umowy przy dołożeniu należytej staranności, 2) zapewnić odpowiednie warunki lokalowe do przeprowadzenia kursu, sprawny i przygotowany do prowadzenia kursu sprzęt, oraz wszystkie konieczne i zalecane materiały szkoleniowe (np. podręczniki, skrypty, produkty spożywcze i inne materiały) na własność, 3) przeprowadzić zajęcia przez wykładowców posiadających zasób wiedzy, doświadczenie zawodowe i przygotowanie dydaktyczne zapewniające właściwą realizację kursu, 4) prowadzić zajęcia głównie w formie zajęć praktycznych, instruktażu, warsztatów. Zajęcia teoretyczne nie mogą dominować w trakcie kursu, 5) wszystkie dokumenty, a także miejsce realizacji usługi, opatrzyć logotypami Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz opatrzone informacją, że projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, zgodnie z wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji; http://www.efs.gov.pl/zpfe/strony/dokumenty.aspx, 6) poinformować beneficjentów oraz Zamawiającego - przed rozpoczęciem zajęć - o wymogach niezbędnych do pozytywnego zakończenia kursu, 7) ubezpieczyć uczestników kursu od następstw nieszczęśliwych wypadków. Polisa ubezpieczenia zostanie okazana Zamawiającemu na minimum 1 dzień przed rozpoczęciem kursu. Bez okazania polisy rozpoczęcie kursu nie będzie możliwe. 8) Przeprowadzić wewnętrzny egzamin teoretyczny i praktyczny, a tam gdzie jest to wskazane w opisie przedmiotu zamówienia państwowy; 9) Opracować program kursu tak, aby był zgodny z wymogami określonymi w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 03 lutego 2006 roku w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2006 roku, Nr 31, poz. 216) Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty program szkolenia. W programach należy uwzględnić metody i techniki nauczania z wykorzystaniem materiałów dydaktycznych przekazywanych uczestnikom kursu; 10) Dostarczyć Zamawiającemu, najdalej w drugim dniu roboczym każdego miesiąca kalendarzowego, uwierzytelnioną kserokopię list obecności uczestników kursu. 11) poinformować Zamawiającego o każdej nieobecności beneficjenta na kursie, drogą mailową na adres sp@mops.krakow.pl w terminie najpóźniej do następnego dnia roboczego. W przypadku nie dopełnienia obowiązku poinformowania o nieobecności beneficjenta na zajęciach Wykonawca przeprowadzi dodatkowe zajęcia wyrównujące dla tego beneficjenta, w wymiarze odpowiadającym ilości godzin nieobecności, 12) realizować zamówienie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, przepisów BHP i ppoż. 13) przekazać Zamawiającemu harmonogram, o którym mowa w ust. 2 Postanowień dodatkowych. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli w zakresie realizacji przedmiotu umowy zarówno przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego jak i podmiotów kontrolujących Zamawiającego, w tym prawo uczestnictwa w pierwszych i ostatnich zajęciach kursu. 6. Wykonawca zobowiązany jest umożliwić Zamawiającemu wgląd w dokumentację kursu i przeprowadzenie niezbędnej ankietyzacji

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 804000008

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information