Browse catalog... From 3476704 orders in our database

...or use search

Last orders

CPV Number Description
45212140-9 Utworzenie i doposażenie miejsc rekreacji, sportu i wypoczynku w Gminie Gostycyn
48822000-6 DOSTAWA PRZEŁĄCZNIKA SERWEROWEGO I SERWERÓW WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM
45233222-1 REMONT CHODNIKÓW ORAZ NAWIERZCHNI ULIC WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI NA ULICACH GMINNYCH BĘDĄCYCH ...
44174000-0 Dostawa worków na odpady
15000000-8 Sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych do Przedszkola Nr 3 w Chorzowie, ul. Cieszyńska 21 – I/20...
45233100-0 Budowa drogi leśnej przez oddziały nr 51-52 odcinek 0+000 do km 0+816,00 Leśnictwo Brodła działki...
33696500-9 Dostawy odczynników i innych materiałów zużywalnych oraz dzierżawa aparatury
45214200-2 Roboty budowlane polegające budowie pracowni diagnostyki w Zespole Szkół Samochodowych w ramach zada...
45233221-4 Wykonanie oznakowania poziomego w ciągach ulic i dróg powiatowych
45000000-7 Przebudowa i modernizacja pokoi w budynku szpitalnym JUBILAT I wraz z dostosowaniem do obowiązującyc...
33141000-0 Sukcesywna dostawa drobnego sprzętu medycznego: extra spike, zestawy laryngologiczne, igły lędźwiowe...
45000000-7 Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i remontowych przy zabytku, polegających na...
33199000-1 Sukcesywna dostawa obuwia i odzieży medycznej i ochronnej dla potrzeb jednostek organizacyjnych Gdań...
45000000-7 „Zaprojektowanie i wykonanie obiektu budowlanego wraz z instalacją oświetlenia zgodnie z przedmiotem...
45000000-7 Pomalowanie pomieszczeń w budynku Szkoły
15300000-1 11/2019
15800000-6 Dostawa artykułów spożywczych z przeznaczeniem na potrzeby żywieniowe do Szkoły Podstawowej nr1 w Mi...
44113120-2 Dostawa betonowych płyt chodnikowych
45233140-2 Budowa dróg na osiedlu Wrzosowa w Pilawie : Ul. Różana nr 131094W i Wrzosowa nr 131056W
45000000-7 Remont dachów budynków I Liceum Ogólnokształcącego zlokalizowanego przy ul. Mickiewicza 3 w Łańcuci...
77312000-0 Wykonanie koszenia traw i chwastów w pasach dróg powiatowych na terenie Powiatu Pruszkowskiego – bi...
44621110-3 SVA/G/4620-15/2019: Dostawa grzejników stalowych płytowych, grzejników łazienkowych oraz głowic i za...
60100000-9 Dowóz dzieci na zajęcia szkolne do szkół na terenie Gminy Dopiewo w roku szkolnym 2019/2020.
45000000-7 „Docieplenie dachu bud. nr 31 na terenie kompleksu wojskowego w m. Zegrze Południowe oraz remont dac...
45000000-7 Opracowanie projektów budowlanych oraz wykonawczych, wraz z uzyskaniem zamiennej decyzji ZRiD i re...
45215000-7 Remont pomieszczeń budynku na os. Kalinowym 18 na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr ...
45112700-2 „Stabilizacja osuwiska nad rzeką Drwęca, w Gminie Lubicz”
45000000-7 BUDOWA ULICY PROMIENISTEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE
43312200-5 „Dostawa urządzenia do rozdrabniania odpadów zielonych, w tym: gałęzi, krzewów, choinek (rębarka)”
45310000-3 Projekt i budowa filii pięciooddziałowego modułowego przedszkola wraz z wyposażeniem
34144510-6 Dostawa dwóch pojazdów specjalistycznych typu śmieciarka, z zabudową jednokomorową
38437000-7 Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnych dostaw jednorazowych materiałów laboratoryjnych do dzia...
72591000-4 Wsparcie serwisowe infrastruktury informatycznej oraz dostarczenie licencji.
48310000-4 DOSTAWA OPROGRAMOWANIA I AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH - nr postępowania CUW-CUE/ 03/ 05/ 19
34144210-3 Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 kategorii 2 (ute...
45333000-0 Remont kotłowni w budynku przy ul. Piotra Skargi 14a w Wałbrzychu
42950000-0 Dostawa technicznych środków materiałowych oraz części zamiennych
66511000-5 Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników SP ZOZ MSWiA w Szczecinie w okresie 24 miesięcy.
45214220-8 ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W GDOWIE Z ROZBUDOWĄ INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH I PRZEBUDOWĄ INFRASTR...
45000000-7 REALIZACJA ZADANIA W RAMACH FORMUŁY „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ” ZAGOSPODAROWANIE TERENU ORAZ INFRASTRUK...
45000000-7 SVA/K/4620-17/2019: Dostawa i montaż stropu z płyt warstwowych w ramach remontu budynku nr 151 w J.W...
15894300-4 SUKCESYWNA DOSTAWA GARMAŻERKI DO KLUBÓW PRACOWNICZYCH POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ WE WROCŁAWIU.
15000000-8 Dostawa makaronów do jednostek penitencjarnych w Okręgu Lubelskim
71220000-6 Wykonanie dokumentacji projektowej
30234100-9 Dostawa podzespołów komputerowych i serwerowych
71000000-8 Usługi w zakresie przeglądów instalacji gazowych w budynkach administrowanych przez Zarząd Lokali Mi...
66510000-8 Usługa ubezpieczenia floty pojazdów oraz jednostek pływających Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta...
71320000-7 Opracowanie dokumentacji projektowo-budowlanej w ramach zadania pn.: „Zabezpieczenie i stabilizacja ...
45000000-7 Roboty budowlane na „Termomodernizację budynków D,K,L Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawski...
90910000-9 Kompleksowe sprzątanie powierzchni biurowych i wystawienniczych w obiektach Muzeum Historycznego Mia...
90910000-9 SPRZĄTANIE BUDYNKÓW UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZEGO IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE
45231300-8 „Budowa elementów sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejsc...
80500000-9 Przeprowadzenie szkoleń dla uczniów Technikum Nr 1 w Olecku kształcącego w zawodach: technik żywien...
33696300-8 Dostawa odczynników chemicznych, materiałów zużywalnych do badań, drobnego sprzętu laboratoryjnego ...
34144210-3 ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ NOWEGO ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM 4x4 DLA OCHOTNICZEJ ...
45233200-1 Przebudowa nawierzchni zabytkowej Alei Lipowej, budowa parkingu wraz z oświetleniem i monitoringie...
39130000-2 Dostawa mebli oraz wózków do transportu stołów konferencyjnych
22462000-6 Dostawa materiałów reklamowo-promocyjnych dla potrzeb Konferencji WGiG
22462000-6 Wykonanie oraz dostawa gadżetów promocyjnych z nadrukiem promocyjnym dla Gminy Lublin – 2 części
33141320-9 Dostawa igieł j.uż, strzykawek j.uż, wyrobów medycznych j.uż., cewników i drenów j.uż., podkładów do...
71200000-0 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę stacji transformatorowej w gmachu główny...
34144210-3 ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ NOWEGO ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM 4x4 DLA OCHOTNICZEJ ...
45315100-9 Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej Nr 1 393 w Krzemienic...
09310000-5 Miasto i Gmina Morawica. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.08.2019r. do 31.07.2020r.
45233142-6 Wykonanie remontu nawierzchni bitumicznej ulic w Ostrowi Mazowieckiej.
45233222-1 Remont chodnika wzdłuż ul. Ogrodowej i ul. Mostowej w Nowej Wsi Lęborskiej
15000000-8 DPS.DGO.26 CPV grupa 155/19 Przetarg nieograniczony na dostawy produktów mleczarskich w 2019r. - 202...
33696300-8 Dostawa odczynników chemicznych oraz materiałów zużywalnych do badań
18100000-0 Dostawę odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej dla Jednostki Wojskowej Nr 6021 oraz jednos...
45453000-7 Remont pomieszczeń biurowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie
45233222-1 Przebudowa drogi powiatowej Nr 0450T Stąporków – Serbinów – Mniów – Grzymałków – Kuźniaki - Ruda Str...
64212000-5 Świadczenie usług telekomunikacyjnych
48000000-8 Odnowienie licencji wraz z aktualizacjami dla oprogramowania użytkowanego przez OPI PIB
45231300-8 „Rozbudowa sieci wodociągowej Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce dla miejscowości: Rudno Górne, Dobranowice...
45214400-4 budowa linii kablowej między RS AGH nr 2 a GPZ Kampus Tauron - KC-zp.272-328/19
45000000-7 4WOG 1200.2712.60.2019 Remont trzech kondygnacjipołudniowo-zachodniego skrzydła budynku oraz klatki ...
72260000-5 Zakup usługi asysty technicznej dla oprogramowania firmy Oracle
73430000-5 Zadanie obejmujące przeprowadzenie kompleksowej oceny merytorycznej Formularzy rekrutacyjnych w Proj...
79212000-3 Analiza pogłębiona dokumentacji źródłowej w ramach weryfikacji wniosków o płatność projektów realizo...
45254100-3 Wykonanie robót górniczych wzmocnienia obudowy wyrobiska w GIG KD „Barbara” w Mikołowie.
55300000-3 Obsługa maksymalnie 94 szkoleń jednodniowych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjne...
45000000-7 Remont pustostanów lokali mieszkalnych w zasobach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieru...
71355000-1 MODERNIZACJA EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW OBRĘBU BARTOSZÓWKA, GMINA RZECZYCA
34990000-3 Dostawa czterech kompletów wykrywaczy materiałów wybuchowych
33651500-3 „Dostawa immunoglobuliny do Apteki (powtórka) do SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie...
45000000-7 Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 3 Zespołu Szkolno - Przedszkolnego z Oddziałami Integracy...
33141200-2 Dostawa sukcesywna mikrocewników dla Wydziału Lekarskiego Katedry Neurochirurgii Uniwersytetu Warmi...
30200000-1 Zakup i dostawa sprzętu komputerowego
15000000-8 Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki internatu
90500000-2 Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gmi...
72000000-5 zapewnienie bieżącej obsługi informatycznej Ośrodków Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA od ...
39221180-2 10/2019
45000000-7 SVA/NDM/4620-8/2019: Instalacja stolarki drzwiowej w ramach przebudowy budynku nr 16 na cerkiew praw...
72314000-9 : Digitalizację dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PZGiK), utworzenie ba...
45453000-7 Konserwacja i naprawa obiektów bazy szkoleniowej Ośrodka Specjalistycznego do Szkolenia Misji Pokojo...
33100000-1 Dostawa akcesoriów i części wymiennych do aparatury medycznej
45453000-7 Poprawa efektywności energetycznej w budynkach publicznych oświatowych położonych na terenie Gminy M...
45300000-0 Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w Gminie Boguchwała – „Przebudowa Spichlerza na rynku miejski...
45233260-9 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 965 Zielona - Limanowa w Łąkcie Górnej polegająca na budowie chodni...
45233120-6 Budowa drogi w Dzielnicy Uzdrowiskowej w Horyńcu-Zdroju – obwodnica Dzielnicy Lecznictwa Uzdrowiskow...