Browse catalog... From 3510963 orders in our database

...or use search

Last orders

CPV Number Description
45111200-0 Przebudowa drogi w zakresie niewymagającym zmiany pasa drogowego obejmującą zmianę nawierzchni drogi...
34114121-3 Zakup 2 ambulansów drogowych typu B i C na potrzeby zespołu ratownictwa medycznego Sądeckiego Pogot...
32322000-6 Dostawa pomocy dydaktycznych – tablic interaktywnych do Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa...
66510000-8 Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Wojewódzkiego Pogo...
34928480-6 Dostawa kontenerów i pojemników do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Czern...
45233200-1 Remont ulic gminnych w Pabianicach będących w zarządzie Zamawiającego – III postępowanie
42961100-1 Dostawa i instalacja systemu kontroli dostępu w budynku Urzędu Patentowego RP
32420000-3 Przeniesienie serwerowni ZPP wraz dostawą elementów infrastruktury sieciowej
30210000-4 Zakup i dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego do Instytutu Chemii Fizycznej PAN
34144210-3 Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Nagoszewce
48000000-8 Dostawa aktualizacji oprogramowania do zarządzania licencjami i zasobami IT dla Instytutu Agrofizyki...
45000000-7 „Budowa placów zabaw w Baborówku i Kąsinowie wraz z doposażeniem placów zabaw na terenie gminy Szam...
33600000-6 Sukcesywna dostawa leków dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w...
37311000-1 Dostawa fortepianu dla Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
45210000-2 Wymiana wykładzin w filii Przychodni Lecznicza przy ul. Zarzewskiej 56 Miejskiego Centrum Medycznego...
30200000-1 Dostawa elementów do akwizycji danych pomiarowych
45000000-7 Remont placu parkingowego w KMP Kraków, ul. Siemiradzkiego 24
45233140-2 Remont części drogi wewnętrznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, ciągów komunikacyjnych ora...
74220000-6 Modernizacja systemu zasilania Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszaw...
60100000-9 Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2019/2020
45000000-7 Wykonanie prac budowlanych na terenie nieruchomości administrowanych przez Zarząd Lokali Miejskich w...
60130000-8 Ul. H. Sienkiewicza 25, 32-200 Miechów Samorządowy Zespół Edukacji
45200000-9 Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kadcza- w systemie „zaprojektuj i wybuduj”
45233120-6 Przebudowa drogi gminnej nr 191036C w miejscowości Stawek
79823000-9 druk i dostawa książki „Ponad granicami”
33600000-6 Przetarg nieograniczony PN/20PL/09/2019 na dostawy produktów leczniczych i wyrobów medycznych
71220000-6 Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej remontu pomieszczeń XIV Domu Studenta UŁ po Studium Ję...
50421200-2 Usługi przeglądów technicznych i konserwacji do aparatury medycznej
79823000-9 Druk i dostawa książek oraz materiałów reklamowych dla Uniwersytetu Ekonomicnzego we Wrocławiu
33140000-3 Dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla NOVUM-MED Sp. z o.o. w Więcborku
39132100-7 Zakup wyposażenia do Klubu Seniora współfinansowanego w ramach Programu Wieloletniego “Senior +” na ...
34144210-3 Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gzach
45233140-2 Utwardzenie drogi ulicy Okrężnej wraz z odwodnieniem w miejscowości Kaszczor
33181500-7 Dostawa sprzętu do dializ.
71242000-6 "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: "Budowa jednostek wytwarzania en...
33100000-1 Zakup sprzętu medycznego i endoprotez stawu biodrowego dla SP ZOZ w Obornikach
66510000-8 Ubezpieczenie majątku Powiatu Rawickiego oraz jego jednostek organizacyjnych na lata 2020 - 2021.
60130000-8 Przewóz pacjentów ambulansem na wezwanie Zamawiającego Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. w Kluczbo...
09111210-5 Dostawy węgla kamiennego sortymentu ekogroszek do Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach
92521200-1 Świadczenie usługi obsługi ekspozycji na rzecz Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK
33100000-1 Dostawa sprzętu medycznego – 5 pakietów
39141500-7 Dostawa i montaż komory laminarnej nastołowej dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie.
38000000-5 Dostawa i montaż automatycznej stacji pipetującej dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie.
45453000-7 Wykonanie robót remontowo - budowlanych i instalacyjnych pomieszczeń lokalu użytkowego Piwnica Świdn...
30200000-1 Dostawa urządzeń komputerowych i drukujących na potrzeby projektu „Choroby genetycznie uwarunkowane ...
39290000-1 Sprzedaż, dostawa i montaż wyposażenia do Ratusza w Końskowoli - część II wyposażenie drobne.
79342200-5 Kompleksowa realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej dotyczącej działań i produktów powstałych o...
33183100-7 Dostawa materiałów ortopedycznych - gwoździ
90620000-9 Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Nawojowa w sezonie zimowym 2019/2020
71319000-7 Wycena nieruchomości zabudowanej w obrębie Przechlewo, powiat człuchowski oraz nieruchomości niezbud...
45233120-6 Przebudowa drogi gminnej nr 368002 T Sielpia – Wiosna
45000000-7 „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Pstroszycach Drugich oraz utworzenie Centrum Promocji Obsz...
33141625-7 Dostawa testów diagnostycznych i odczynników do badania układu HLA (antygeny klasy I i II, przeciwci...
98310000-9 ŚWIADCZENIE USŁUG PRALNICZYCH DLA „UZDROWISKO KOŁOBRZEG” S.A.
50323000-5 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu drukującego
32522000-8 Świadczenie usług udostępniania i utrzymania systemu Contact Center oraz udostępniania i utrzymania ...
64200000-8 Rozbudowa i dzierżawa łączy lokalnych na potrzeby monitoringu w Piasecznie w ramach zadania „Monitor...
45233120-6 Budowa przystanków na terenie Gminy Goleniów
71356100-9 Wykonanie przeglądów stanu technicznego budynków i lokali wchodzących w skład Zasobu WRSP oraz budyn...
45400000-1 REMONT TUNELU POD TORAMI PKP SOPOT KAMIENNY POTOK
38434000-6 Dostawa aparatury analitycznej: część 1 – zestawu GC/MS do analizy VOC; część 2 – urządzenia do eks...
38000000-5 Dostawa analizatora widma optycznego
45233200-1 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Janiszów
45453000-7 Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przed ponownym zasiedleniem położonego w Szczecinie przy ul. S...
39100000-3 Dostawa i montaż wyposażenia do nowo wybudowanej części przedszkola w Zespole Szkół Publicznych w Mi...
45000000-7 Modernizacja placu zabaw w Zakrzewie
45212220-4 Remont stadionu przy ul. Warchalskiego w Ostrowi Mazowieckiej na działce nr ewid. 4110/2
45233120-6 Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Armii Krajowej – Wczasowa wraz z korektą układu dr...
45400000-7 Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy – etap II
34114121-3 DZP/33/19 DOSTAWA AMBULANSU RATOWNICZEGO TYPU C WRAZ Z WYPOSAŻENIEM MEDYCZNYM
79315000-5 Opracowanie diagnoz w oparciu o potrzeby mieszkańców w celu stworzenia wspólnej przestrzeni publiczn...
30190000-7 Dostawa artykułów biurowych oraz papieru ksero do siedziby RDOŚ w Poznaniu
34114121-3 Dostawa pojazdu specjalnego -ambulansu typu B, do transportu sanitarnego na potrzeby Szpitala Sp...
71320000-7 Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Hallera w Wejherowie z opcjami w ramach projek...
09135100-5 Dostawa lekkiego oleju opałowego w sezonie grzewczym 2019 -2020 dla Gminy Dmosin i jednostki organiz...
09310000-5 Zakup energii elektrycznej
45000000-7 Wykonanie montażu odbojnic ściennych w Pawilonie M-V
15000000-8 Zakup i sukcesywna dostawa żywności na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mikołowie w roku sz...
71355000-1 Usługi geodezyjne dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.
15110000-2 Dostawa artykułów spożywczych i mięsa
31122000-7 Dostawa 5 szt. nowych agregatów prądotwórczych przewoźnych o mocy min. 100 kVA na przyczepie
33198000-4 Dostawy materiałów do sterylizacji
34144511-3 Dostawa używanych śmieciarek do wywozu nieczystości stałych zasilanych paliwem CNG.
30192153-8 Zakup pieczątek i wizytówek dla pracowników Dyrekcji RZGW, Zarządów Zlewni, DRP Opole, BWP Racibórz,...
48760000-3 Dostawa systemu antywirusowego wraz z udzieleniem licencji, jego wdrożenie oraz świadczenie usług ws...
90480000-5 Bieżąca konserwacja i usuwanie awarii sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie Gminy Kije
33696300-8 Dostawa jednorazowa specjalistycznych odczynników chemicznych do jednostek organizacyjnych Uniwersyt...
44113620-7 Zakup wraz z dostawą emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej K1-70 do bieżącego utrzymania d...
33141640-8 Dostawa sprzętu stomijnego jednorazowego użytku do drenażu.
45000000-7 Przebudowa drogi powiatowej nr 1707K w m. Brody w km 0+140 do km 2+680, Powiat Wadowicki.
31730000-2 Dostawa materiałów konstrukcyjnych elektrycznych i elektronicznych do siedziby NCBJ
71700000-5 Wykonanie kontroli oraz dokumentacji z kontroli obiektów hydrotechnicznych i oznakowania nawigacyjne...
39162100-6 Dostawa pomocy naukowych dla Szkoły Podstawowej w Chwiramie
22462000-6 Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby realizacji działań z zakresu Łódzkiej Regionalnej Sieci ...
34110000-1 Wynajem długoterminowy 4 samochodów osobowych z silnikiem benzynowym
45233222-1 Przebudowa drogi powiatowej nr 3400P
09135100-5 Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do obiektów Szkoły Podstawowej w Bałtowie w sezonie grzewcz...
45000000-7 Modrnizacja instalacji grzewczej w Szkole Podstawowej w Jemielnie
45000000-7 Przebudowa ul. Magicznej w dzielnicy Białołęka w Warszawie
38951000-6 TERMOCYKLER REAL-TIME PCR