Browse catalog... From 3532096 orders in our database

...or use search

Last orders

CPV Number Description
30213300-8 ZP 76/19 dostawa komputerów
32413100-2 Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy routera dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosow...
15800000-6 Dostawa artykułów spożywczych do Publicznego Przedszkola w Nadarzynie przy ul. Sitarskich 2
45000000-7 Przebudowa Pawilonu B na terenie Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi pr...
15000000-8 Dostawa artykułów spożywczych różnych
39141100-3 Dostawa mebli
34110000-1 Dostawa samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Kępnie
15000000-8 Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Piątnicy będącego jedn...
71520000-9 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadań realizowanych w ramach naboru uzupełni...
32420000-3 Dostawa przełączników sieciowych
33140000-3 MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE I POMOCNICZE DLA CENTRALNEJ STERYLIZATORNI UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA DZIECI...
33100000-1 Zakup jednogłowicowej gamma kamery narządowej (tarczycowej) dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Ma...
63512000-1 Usługa rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych na rzecz Państwowego Instytut...
14523300-6 Dostawa drutu w gatunku AgO i AgCdO10
60100000-9 „Świadczenie usług opróżnienia lokali i nieruchomości niezabudowanych dla Oddziału Regionalnego w Gd...
15000000-8 Sukcesywny zakup i dostawa artykułów spożywczych - 2020r.
09300000-2 Dostawa energii elektrycznej dla KW PSP w Krakowie
45000000-7 Przebudowa remizy OSP w Strzembowie w celu adaptacji na świetlicę wiejską.
92600000-7 Obsługa instruktorska zajęć: nauka pływania dla dzieci, młodzieży i dorosłych
66510000-8 UBEZPIECZENIE PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O. W WIELUNIU W OKRESIE OD 1.01.2020 R. DO 31.12....
33696500-0 ZP/CZD/181/19 Dostawa odczynników diagnostycznych - 2 pakiety
90533000-2 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie ...
90500000-2 Odbiór, transport i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Sosnowi...
45233252-0 Budowa ul. Botanicznej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Słoneczną oraz kanalizacją deszczową, realizowana...
09134100-8 Dostawa oleju napędowego dla transportu sanitarnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowot...
45233120-6 Przebudowa drogi gminnej nr 108109 L w miejscowości Zakrzów od km 0 + 350,00 do km 1 + 340,00 o dług...
66114000-2 Dostawa w ramach leasingu operacyjnego, fabrycznie nowej konsolety do sterowania oświetleniem scenic...
33100000-1 Dostawa urządzeń medycznych, trenażerów i fantomów w podziale na pakiety
45000000-7 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - ul. Nowa w Rzeczycy (etap VI)
30200000-1 Sprzęt komputerowy oraz materiały komputerowe i sieciowe z dopuszczeniem składania ofert częściowych
79710000-4 Wykonanie usługi w zakresie stacjonarnej ochrony osób i mienia w obiektach obsługiwanych przez Zespó...
33600000-6 Dostawy produktu leczniczego - ADALIMUMAB – dla Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie
90919200-4 Sprzątanie pomieszczeń budynku biurowego Rejonu Dróg Wojewódzkich w Chojnie i budynku Obwodu Drogowe...
48000000-8 Dostawa oprogramowania z systemem informacji prawnej wraz z licencją na korzystanie na potrzeby Sądu...
90500000-2 Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych
64110000-0 „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszcz...
66510000-8 Usługa ubezpieczenia mienia, sprzetu elektronicznego, cargo, odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczeń...
90919000-2 Świadczenie kompleksowej usługi w zakresie utrzymania i ochrony 2 budynków szkoły podstawowej wraz z...
66515400-7 UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ORAZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE GMINY KLUCZE NA OK...
90620000-9 Zimowe utrzymanie dróg i ulic w przejezdności na terenie Gminy Jaktorów.
50410000-2 OBSŁUGĘ SERWISOWĄ URZĄDZEŃ DO POMIARU STĘŻENIA ZAWARTOŚCI ALKOHOLU W WYDYCHANYM POWIETRZU
38410000-2 dostawa specjalistycznego systemu badawczego procesów wibroakustycznych - KC-zp.272-812/19
60100000-9 Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób
38518000-9 dostawa laboratoryjnego mikroskopu do bezdotykowych pomiarów 2D i 3D dla WIMiR - KC-zp.272-809/19
90524000-6 Usługa odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych dla potrzeb Samodzielnego Publiczn...
55523100-3 Przygotowanie, dostawa i wydanie posiłków dla dzieci uczęszczających do Przedszkola Publicznego w C...
93300000-2 Dostawa i przesył/dystrybucja energii cieplnej (ciepła) do budynku Urzędu m.st. Warszawy Dzielnica P...
24110000-8 SUKCESYWNA DOSTAWA GAZÓW WRAZ Z DZIERŻAWĄ BUTLI
90524000-6 Wykonywanie usług w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych
50531400-0 KONSERWACJADŹWIGÓW SZPITALNYCH
09134100-8 Dostawa oleju napędowego i środków smarowych do ciągników i maszyn rolniczych do Zakładu Doświadczal...
09100000-0 sukcesywna, bezgotówkowa dostawa paliw ciekłych w systemie kart flotowych dla SPZOZ w Grodzisku Wi...
45000000-7 Konserwacja wraz z pogotowiem, w branży ogólnobudowlanej w zasobach administrowanych przez Zakład Go...
15810000-6 Dostawa artykułów spożywczych do placówek oświatowych Gminy Łochów i Samorządowego Domu Pomocy Społe...
90511200-4 Utworzenie, utrzymanie i obsługa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - PSZOK na terenie G...
50232100-1 Prowadzenie czynności eksploatacyjnych i konserwacyjnych urządzeń oświetlenia drogowego we Wrocławi...
09000000-3 Zakup paliw płynnych do środków transportu Urzędu Miasta Zielona Góra dokonywany w systemie bezgotów...
45212221-1 „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni poliuretanowej wraz z infrastrukturą towarz...
90500000-2 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kamień
60112000-6 Zakup ulgowych biletów miesięcznych dla uczniów z terenu Gminy Olsztynek dowożonych do przedszkoli i...
39162110-9 Dostawa wyposażenia do pracowni elektrycznej w Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” w...
18930000-7 Sukcesywne dostawy fabrycznie nowych worków wykonanych z folii LDPE przeznaczonych do gromadzenia zm...
34110000-1 Dostawa samochodu osobowego dla Starostwa Powiatowego w Olsztynie
34115300-9 „Zakup używanego samochodu na potrzeby Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim”
45100000-8 „Budowa drogi leśnej nr 125 w leśnictwie Mokra - ETAP I od km 0+000 do km 2+190”
90513600-2 Odzysk komunalnych osadów ściekowych w instalacji (Kod 19 08 05)
71247000-1 Sprawowanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego nadzoru inwestorskiego nad dokończeniem budowy Dzieln...
71315200-1 „Świadczenie kompleksowego doradztwa prawnego, ekonomiczno-finansowego oraz technicznego w celu dopr...
45210000-2 „Przebudowa, remont budynku Domu Ludowego w miejscowości Komarówka Podlaska w ramach zadania Moda n...
66114000-2 Dostawa samochodu osobowego w formie leasingu operacyjnego
39113100-8 Dostawa foteli biurowych i podnóżków dla jednostek administracji centralnej UWr
09123000-7 Kompleksowe dostarczenie paliwa gazowego do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2 „Kąt” mieszczące...
79710000-4 Ochrona osób i mienia na terenie Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego
15710000-8 Dostawa zboża paszowego do Zakładu Doświadczalnego ITP w Biebrzy
48000000-8 Dostawa jednostanowiskowego systemu umożliwiającego automatyczne wprowadzenie oraz wstępną analizę a...
71000000-8 Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie gminy Zagnańsk
48000000-8 Dostawa oprogramowania biurowego na potrzeby Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Książkach
66113000-5 Zaciągnięcie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek i na sfinansowanie plano...
50232100-1 https://przeworsk.bip.info.pl
15000000-8 dostawy artykułów spożywczych
66113000-5 Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Leszno
60100000-9 Przetarg nieograniczony na świadczenie usług transportu sanitarnego
42714000-4 KBZ.261.94.2019 Doposażenie Pracowni - Warsztatów Dziewiarskich obejmujące dostawę maszyny dziewiars...
15500000-3 DOSTAWA NABIAŁU I PRZETWORÓW MLECZARSKICH DO OBIEKTÓW SOLPARK KLESZCZÓW SP. Z O.O.
09134100-8 Sukcesywna dostawa oleju napędowego do stacji paliw znajdującej się na terenie bazy PTHU INTERPROMEX...
34110000-1 Dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów dla potrzeb Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o....
39830000-9 Zakup i dostawa środków czystości oraz superkoncentratów dla potrzeb Radomskiego Szpitala Specjalist...
79710000-4 Fizyczna ochrona mienia bazy ZDP w Łęcznej przy ul. Przemysłowej 16 w roku 2020
33199000-1 Dostawa jednorazowej odzieży medycznej, obłożeń operacyjnych i materiałów higienicznych dla Wojewódz...
98310000-9 KOMPLEKSOWE USŁUGI PRALNICZE dla DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ ROKITNO 38
90500000-2 „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie...
79710000-4 Usługa stałej, całodobowej ochrony fizycznej osób, mienia i obiektów na terenie nieruchomości Uniwe...
79710000-4 Ochrona obiektów i mienia Galerii Bielskiej BWA
60400000-2 Rezerwacja biletów lotniczych na potrzeby Urzędu Miasta Poznania w 2020 roku
09100000-0 Dostawa paliw dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej
90000000-7 Odbiór i zagospodarowania odpadów komunalnych stałych z nieruchomości zamieszkałych na terenie g...
90511000-5 Odbieranie i transport od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Łaziska odpadów komunalnych w 202...
33183100-7 SUKCESYWNA DOSTAWA IMPLANTÓW KOSTNYCH DO ZABIEGÓW URAZOWYCH I ORTOPEDYCZNYCH
45453000-7 Modernizacja toalet w Szkole Podstawowej nr 3 w Trzebnicy. Zadanie II – I piętro
71356100-9 Usługa wykonania przeglądu technicznego myjni