Browse catalog... From 3742598 orders in our database

...or use search

Last orders

CPV Number Description
09111210-5 Cykliczne dostawy w sezonie grzewczym 2023/2024 węgla, peletu i ekogroszku do obiektów gminnych wraz...
45000000-7 „Przebudowa drogi wewnętrznej od ul. Krajowickiej do ul. Krajowickiej w miejscowości Krajowice – eta...
45233252-0 Remont drogi gminnej w miejscowości Grabin
09111210-5 Cykliczne dostawy w sezonie grzewczym 2023/2024 węgla, peletu i ekogroszku do obiektów gminnych z te...
34110000-1 Zakup fabrycznie nowego busa osobowego dla max. 9 osób
45000000-7 Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w obiektach Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów ...
32421000-0 Modernizacja sieci LAN wraz z siecią elektryczną w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”
33696500-0 Sukcesywna dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą aparatury
79710000-4 Świadczenie usługi ochrony osób i mienia obiektów Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze na o...
71220000-6 Opracowanie dokumentacji projektowej (...) w budynku Zakładu Anatomii Człowieka - Collegium Anatomi...
45210000-2 TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ŚWIETLICY W ROPICY GÓRNEJ W RAMACH PROJEKTU PN. „TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓ...
44510000-8 Wyposażenie w maszyny i urządzenia w związku z inwestycją pod nazwą „Budowa wielofunkcyjnej hali”
33141000-0 Dostawa obłożeń operacyjnych
33100000-1 Dostawa aparatury medycznej - 2 części
34953000-2 D/79/2023 Zakup i montaż podjazdów dla osób z niepełnosprawnością do obiektów przy ul. Oleskiej 48 i...
45000000-7 Remont drogi gminnej ul. Na Kamień nr 10125K na odcinku I w km od 0+000 do 1+400 w miejscowości Miró...
79710000-4 „Ochrona mienia obiektu wraz z terenem należącym do Zespołu Placówek Specjalnych w Legnicy przy ulic...
55321000-6 Przygotowanie i sukcesywna dostawa posiłków dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych funkcjo...
92111250-9 Świadczenie usługi polegającej na wykonaniu i dostarczaniu nagrań wideo (filmów) prezentujących dzia...
45233000-9 Modernizacja nawierzchni drogi w miejscowości Zboiska.
45212000-6 Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Wierzbnie
45316110-9 Dostawa i montaż kompletnych pojedynczych lamp solarnych ulicznych na słupie stalowym ocynkowanym.
45233253-7 Wykonanie remontów uszkodzonych chodników, elementów pasa drogowego, nawierzchni z kostki betonowej ...
45000000-7 TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNO - USŁUGOWEGO, MONTAŻ INSTALACJI GAZOWEJ WRAZ Z WYMIANĄ KOTŁA W ...
90910000-9 Kompleksowe utrzymanie czystości w budynkach Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej wraz z terenami p...
32420000-3 Dostawa przełączników sieciowych oraz kabli optycznych
45231400-9 „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Stary Gózd i Stare Żdżary”
37300000-1 Zakup sprzętu muzycznego dla poszczególnych pomieszczeń w budynku Instytutu Dziedzictwa Niematerialn...
32421000-0 Dostawa sprzętu i oprogramowania w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”
37481000-3 Zakup rolby do pielęgnacji tafli lodowiska miejskiego w Złotowie
79415000-6 WR/24 - świadczenia usługi zespołu realizacyjnego kontent Event Presentation oraz obsługi telebimów ...
45310000-3 Budowa instalacji fotowoltaicznej na obiektach użyteczności publicznej - Zespół Krytych Pływalni w K...
60130000-8 Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu uczniów w 2023 roku – trasa III i IV
64110000-0 Świadczenie usług pocztowych
09331200-0 Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych wraz z wymianą oświetlenia w budynkach użyteczności pub...
45000000-7 Wymiana stolarki otworowej w lokalach mieszkalnych i użytkowych w budynkach zarządzanych przez MPGL ...
48000000-8 Dostawa oprogramowania SUSE lub równoważnego w modelu subskrypcyjnym wraz z gwarancją
85100000-0 „Przeprowadzanie konsultacji medycznych, badań diagnostycznych oraz laboratoryjnych na rzecz Zakładu...
71242000-6 „Wykonanie projektów chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy Ozimek” – dotyczy części nr...
45232454-9 Modernizacja sieci wodociągowej wraz z sanitariatami w budynku biurowym w RDW Chojna
45000000-7 Remont ulic Wyzwolenia, Katowickiej i Wierzbowej w Rawie Mazowieckiej
45453000-7 Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” przebudowy instalacji fotowoltaicznej w Gmachu Inżynieri...
45000000-7 „Modernizacja ul. Starowiślnej w Gdańsku” wraz z „Przebudową kolektora sieci kanalizacji deszczowej ...
90620000-9 Odśnieżanie i usuwanie gołoledzi na drogach gminnych na terenie Gminy Stawiguda w okresie zimowym w ...
45000000-7 Przebudowa budynku administracyjno-recepcyjnego w zakresie witryn i fasad aluminiowo-szklanych
45233140-2 Cz. I „Remont – modernizacja drogi gminnej Zagurów w m. Długołęka Świerkla. W ramach zadania inwest...
35811100-3 Zakup umundurowania specjalnego i wyjściowego dla strażaków jednostek OSP Gminy Ełk
Dostawa technicznych środków materiałowych do śmigłowca SW-4 - Nr 12/2023/OiB
22110000-4 „Sukcesywny zakup publikacji nutowych i książkowych wydawnictwa Triangiel”
45316110-9 Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Grodziec
45200000-9 Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w...
45212120-3 Budowa skateparku wraz z infrastrukturą towarzyszącą i rozbiórką dwóch budynków garażowych
71320000-7 Opracowanie dokumentacji projektowej dla potrzeb przebudowy drogi powiatowej 5916S, ul. Satelickiej ...
45231400-9 Budowa oświetlenia ciągów pieszych wokół Górnego Stawu w Żyrardowie.
72253200-5 ”Świadczenie usługi serwisowej na oprogramowanie Aleph”
39294100-0 Wykonanie i dostawa materiałów/artykułów konferencyjnych oraz informacyjno – wystawienniczych.
45210000-2 Nowoczesna biblioteka w przedwojennej kawiarni - modernizacja biblioteki w Drezdenku
44621200-1 Wymiana źródła ciepła w Szkole Podstawowej im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w miejscowości Wijew...
45330000-9 Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych budynków jednorodzinnych w ramach programu STOP SMOG dla Gm...
45000000-7 Wykonanie robót budowlanych polegających na „Wykonaniu zasilenia rozdzielnicy RG-W i siłowni telekom...
45000000-7 Budowa ujęcia wody podziemnej w Kowalowie
60100000-9 Usługi w zakresie dowozu uczniów Szkół Podstawowych.
79810000-5 Druk 5 wydawnictw Żydowskiego Instytutu Historycznego
45316110-9 Budowa oświetlenia typu LED wzdłuż ścieżki rowerowej od miasta Łapy do miejscowości Uhowo.
45400000-1 Modernizacja zabytkowego budynku – miejsca integracji społecznej w Domecku
48710000-8 ,,Dostawa i wdrożenie specjalistycznych urządzeń i oprogramowania niezbędnych do podniesienia bezpi...
71242000-6 „Wykonanie projektów chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy Ozimek” – dotyczy części nr...
45000000-7 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Różanej w Barlinku
64110000-0 Świadczenie usług pocztowych dla potrzeb GDDKiA Oddział w Katowicach oraz Rejonów Oddziału
45233140-2 Remonty dróg publicznych i wewnętrznych w Gminie Mszana (II postępowanie)
45111200-0 Modernizacja nawierzchni drogi gminnej ul. Józefa Chełmońskiego w miejscowości Kuklówka Zarzeczna Gm...
79710000-4 ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY OSÓB I MIENIA W OBIEKTACH AKADEMII MUZYCZNEJ IM. KAROLA LIPIŃSKIEGO WE WR...
45233261-6 Budowa wyniesionych przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych w ramach projektu pn.: „Bezpieczny ...
45311000-0 Cz. I „Zamontowanie lamp oświetleniowych wzdłuż drogi powiatowej do cmentarza” Cz. II „Nadzór Inwest...
45000000-7 Budowa garażu OSP w Szklarce Myślniewskiej
45261000-4 Remont dachów w szkołach podstawowych gminy Zbuczyn
45210000-2 Remont pomieszczeń sanitarnych i przebieralni w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Leśnym przy ul. Aki...
45233000-9 Przebudowa nawierzchni drogi gminnej wewnętrznej w miejscowościach Pieńki Towarzystwo i Chroboty.
79810000-5 Usługę wydruku publikacji Dworek ”Milusin”. Dom Piłsudskich dla Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejów...
45252127-4 Modernizacja oczyszczalni ścieków Związku Międzygminnego wraz z montażem OZE
45000000-7 „Rewitalizacja rynku miejskiego i jego otoczenia w celu przywrócenia i nadania im nowych funkcji min...
31219000-4 Dostawa skrzyń i zasobników WS.
33190000-8 Dostawa sprzętu i aparatury medycznej do SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku.
45210000-2 Termomodernizacja leśniczówki Rybnica
45200000-9 ROBOTY BUDOWLANE I INSTALACYJNE ZWIĄZANE Z MONTAŻEM DWÓCH DREWNIANYCH CAŁOROCZNYCH DOMKÓW WYPOCZYNKO...
71520000-9 Usługa nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej nad pracami zadania inwestycyjnego pn. „Doświetlen...
14212200-2 Zakup kruszywa drogowego wraz z dostawą i wyrównaniem na remontowane, modernizowane nawierzchnie ...
34922000-6 Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów w Gminie Grodzisk Mazowiecki
90620000-9 Utrzymanie dróg w okresie zimowym 2023/2024 na terenie Gminy Gnojnik
48820000-2 Rekonfiguracja systemu dyskowego środowiska testowego
71300000-1 „Opracowanie dokumentacji geodezyjno – kartograficznej na potrzeby regulacji stanu prawnego nierucho...
45233140-2 Budowa ul. Czereśniowej w Łochowie
45210000-2 Przebudowa Budynków Użyteczności Publicznej wraz z budową infrastruktury rekreacyjno – sportowej w W...
45000000-7 Remont elewacji budynku, przebudowa werandy oraz wykonanie systemu videodomofonowego w Przedszkolu n...
45261210-9 Wymiana pokrycia dachowego w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Dzierżoniowie
39512200-6 Dostawa tekstyliów i materacy
45000000-7 "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Garbatka Nowa”
66510000-8 USŁUGA UBEZPIECZENIA GMINY WĄSOSZ I JEDNOSTEK PODLEGŁYCH
79710000-4 „Świadczenie usługi ochrony fizycznej osób i mienia, obiektu położonego przy ul. Siekierkowskiej 28...
30190000-7 Dostawa artykułów biurowych i papierniczych na potrzeby programu resocjalizacji "ART po prostu sztuk...