Browse catalog... From 3674049 orders in our database

...or use search

Last orders

CPV Number Description
45214100-1 Budowa przedszkola w Szydłowie w formule „zaprojektuj i wybuduj”.
79810000-5 Druk wydawnictw zwartych i druków ulotnych dla Zachęty - Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie.
45214210-5 „Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Stadnikach w zakresie be...
34144210-3 Zakup i dostawa średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Gniewoszowie
50421000-2 serwis pogwarancyjny zestawu do wykonywania wewnątrzoskrzelowej ultrasonografii, myjni dezynfektora...
45233142-6 Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych na terenie powiatu radomskiego w 2023 ro...
45000000-7 Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń hali widowiskowo – sportowej dla potrzeb...
80000000-4 Zajęcia sportowe - zespołowe
71320000-7 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę sieci kanal...
30190000-7 Dostawy artykułów biurowych dla PFRON
31710000-6 Zakup i dostawa materiałów dydaktycznych - różne
45000000-7 Robota budowlana polegająca na dobudowie dwukondygnacyjnego segmentu z centralną rejestracją moduł D...
39162200-7 Zakup i dostawa materiałów dydaktycznych - Mały poliglota
90400000-1 Wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych z posesji administrowanych przez Tomaszowsk...
34114121-3 Dostawa karetki transportowej dla potrzeb Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle N...
90400000-1 Wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych z posesji administrowanych przez Tomaszowsk...
45233120-6 Rozbudowa drogi powiatowej nr 4141W ul. Kwiatowej w m. Mariew, gm. Stare Babice
45233120-6 Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 4119W w ramach zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drog...
55110000-4 Świadczenie usług hotelarsko – restauracyjnych dla celów szkolenia oraz zapewnienie sal konferencyjn...
80570000-0 Przeprowadzenie zajęć kulturalnych, sportowych i edukacyjnych dla uczestników projektu „Aktywny seni...
09135100-5 „Dostawa Oleju Opałowego Lekkiego Ekoterm Plus do Kotłowni Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszk...
45000000-7 Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami w gminie Świnna – Kontrakt 28-1a
45000000-7 Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń poddasza na cele edukacyjne w budynku Szkoły Po...
45233220-7 Remont drogi gminnej Nr 113577R, dz. nr ewid. 1779 w km 0+000 - 0+301 oraz dz. nr ewid. 1780 w km 0+...
15811000-6 Dostawa pieczywa
45300000-0 Remont pomieszczeń szkoły
79111000-5 usługi w zakresie doradztwa prawnego świadczonego sukcesywnie przez okres 12 miesięcy z podziałem na...
39717200-3 Dostawa i montaż klimatyzatorów w budynku WDK w Rzeszowie.
55110000-4 Świadczenie usług hotelarsko – restauracyjnych sal konferencyjnych i wyżywienia dla uczestników oraz...
71220000-6 Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pt.: „Rewaloryzacja Tarasu Wejściowego wraz z pra...
45233260-9 Przebudowa skrzyżowania na DK 14 w m. Dobra
50300000-8 Usługa konserwacji central i urządzeń końcowych
39162100-6 Dostawa wyposażenia do laboratorium fizycznego w Podkarpackim Centrum Nauki „Łukasiewicz”.
66510000-8 Kompleksowe ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Powiat...
85140000-2 Senior Puls – zwiększenie dostępu do usług społecznych w Gminie Padew Narodowa
90610000-6 Oczyszczanie dróg gminnych i placów na terenie Gminy Środa Śląska w okresie 35 dni od dnia 01.04.202...
71000000-8 Opracowanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej budowy dróg, chodników i ciągów pieszo-rowerowych ...
31527210-1 Modernizacja linii oświetleniowych na terenie gminy Urszulin w ramach projektu pn. „Budowa nowych i ...
71220000-6 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej związanej z rewaloryzacją i renaturyzacją zbiornik...
39222000-4 Sukcesywna dostawa produktów jednorazowego użytku
45000000-7 BUDOWA TORU ROLKOWO-WROTKOWEGO NA OBIEKCIE STADIONU LKS ZAPORA W PORĄBCE W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU...
60130000-8 Dowóz dzieci / uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych w roku szkolnym 2022 / 2023
48820000-2 Dostawa sprzętu, wyposażenia i oprogramowania oraz wdrożenie rozwiązań służących podniesieniu bezpie...
34144210-3 Dostawa średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bożem
09111000-0 Zakup oraz sukcesywna dostawa ekogroszku w sezonie grzewczym 2022/2023
55110000-4 Usługi hotelarskie
71220000-6 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pt. Remont i adaptacja pomieszczeń byłego baru Daisy...
Usługa tłumaczenia z języka ukraińskiego na język polski i języka polskiego na ukraiński
Usługa tłumaczenia z języka ukraińskiego na język polski i języka polskiego na ukraiński
44333000-3 „Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do belowania odpadów – dostawa drutu stalowego”
80500000-9 Usługi przeprowadzenia szkoleń z zakresu pozyskiwania i przetwarzania informacji oraz komunikacji z...
48820000-2 „Dostawa sprzętu i serwera wraz z oprogramowaniem w ramach projektu Cyfrowa Gmina”
50730000-1 Przegląd konserwacyjny urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych na terenie przejść granicznych w ...
79632000-3 Realizacja szkoleń ujętych w 2 pakietach w ramach projektu pn. „Wielomodułowy program poprawy efekty...
45453000-7 Remont pustostanów lokali mieszkalnych - w podziale na 4 części: cz. 1 Freta 34/36 m 6, cz.2 Koście...
55100000-1 Usługa wynajmu miejsc noclegowych wraz ze śniadaniem i kolacją dla potrzeb szkoleń organizowanych w ...
85140000-2 Senior Puls – zwiększenie dostępu do usług społecznych w Gminie Padew Narodowa
90721700-4 Wyszukiwanie i czynną ochronę lęgów kulika wielkiego w układzie zadaniowym odpowiadającym częściom z...
45233140-2 Remont dróg powiatowych w miejscowościach Milejów i Gościmowice I - Gościmowice II
33698100-0 ZP.272.1.3.2023 - SUKCESYWNA DOSTAWA PODŁÓŻ MIKROBIOLOGICZNYCH W 2023 ROKU
45000000-7 Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla m. Konopne, Kotorów i Malice
09310000-5 Zakup energii elektrycznej dla Gminy Wiązów i jej jednostek organizacyjnych
34144210-3 ZP.1.2023B „Zakup średniego fabrycznie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego o napędzie terenowym 4...
55300000-3 Usługa gastronomiczna (cateringowa) w związku z organizacją spotkania dla Uniwersytetu Humanistyczno...
71220000-6 Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 391 przy ul. Filareckiej 2 do wymogów bezpieczeństwa poża...
60130000-8 Dowóz dzieci / uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych w roku szkolnym 2022 / 2023
66510000-8 UBEZPIECZENIE INSTYTUTU TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO W OKRESIE OD 01.05.2023 R. DO 30.04.2024 R.
33140000-3 Dostawa OBŁOŻEŃ OPERACYJNYCH ORAZ ODZIEŻY OCHRONNEJ JEDNORAZOWEGO UŻYTKU dla Samodzielnego Publ...
90620000-9 Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Grybów w sezonie zimowym 2022/2023 z podziałem na części.
45453000-7 Remont 4 pustostanów lokali mieszkalnych: ul. Elektoralna 17 m 16, al. Wyzwolenia 9 m 172, ul. Buga...
34144210-3 Zakup samochodu dla OSP Wadlew.
45230000-8 Budowa i przebudowa dróg w miejscowości Sławatycze
15100000-9 Sukcesywna dostawę mięsa i przetworów mięsnych na potrzeby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej ...
45000000-7 Zaprojektowanie i budowa oświetlenia przejść dla pieszych na DK woj. maz. z podziałem na 2 zad.: Zad...
33192500-7 Dostawa probówek okrągłodennych w jałowej wykalibrowanej próżni umożliwiających pobranie krwi w syst...
45200000-9 Przebudowa odcinków dróg gminnych w miejscowościach Sulejki i Niemsty oraz przebudowa dróg osiedlowy...
45233140-2 Remont DP 4328E w ramach zadania inwestycyjnego Modernizacja DP 4328E na odcinku od ul. Szymanówek w...
45231300-8 Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Marksewo
45200000-9 Budowa świetlicy wiejskiej w Popowie
44211100-3 Zagospodarowanie terenu przy promenadzie nad Jeziorem Lidzbarskim
15500000-3 Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej nr 3 im. Juliusza Słowackiego w...
30192000-1 Dostawa materiałów biurowych
45233200-1 Remont dróg REMONTEREM na terenie gminy Iława
09000000-3 Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Czerniejewo
48000000-8 Aktualizacja oprogramowania SNC Patient z zapewnieniem usługi serwisowej dla fantomu pomiarowego Ar...
90911200-8 Świadczenie usług sprzątania pomieszczeń i posesji Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii i Zakładu ...
33124130-5 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla Centralnej Sterylizator...
15555100-4 Dostawa lodów, ryb, warzyw i owoców mrożonych.
33770000-8 Dostawy majtek, pieluchomajtek i wkładów anatomicznych dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Biel...
64100000-7 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym
34110000-1 "Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy"
80500000-9 Przeprowadzenie doskonalenia zawodowego w formie warsztatów, webinarium i wykładów
24111500-0 Dostawa podtlenku azotu medycznego
85311200-4 Kompleksowe świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla mieszkańców m.st. Warszawy realizowanych w r...
71250000-5 SVA/U/4620-1/2023 Opracowanie audytu energetycznego modernizacji systemu ciepłowniczego w kompleksie...
34731100-1 Dostawa fabrycznie nowych silników do zabudowania na statkach powietrznych AERO AT3 R100 oraz Tecnam...
09300000-2 Dostawa energii elektrycznej (sprzedaż) oraz rozliczanie energii elektrycznej wprowadzanej do sieci ...
15500000-3 Dostawy artykułów mleczarskich do COSSW w Kulach
37440000-4 Zakup sprzętu na potrzeby Ośrodka Rehabilitacji Dziennej
34992200-9 Dostawa znaków drogowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz rur do montażu znaków dla pot...