Browse catalog... From 3598412 orders in our database

...or use search

Last orders

CPV Number Description
30213100-6 Dostawa sprzętu komputerowego - 6 części
63712300-6 Bieżące utrzymanie zalicznikowych instalacji i urządzeń niskiego napięcia zlokalizowanych w rejonie ...
15100000-8 Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 9 w Lubinie
60100000-9 USŁUGI TRANSPORTOWE W ZAKRESIE DOWOZU UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU MIASTA WAŁCZ DO SZKÓŁ I PL...
45232130-2 Wykonywanie robót budowlano-remontowych, robót związanych z modernizacją nawierzchni drogowych oraz ...
22462000-6 Produkcja oraz dostawa materiałów promocyjnych Biura Programu „Niepodległa”
64210000-1 Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Urzędu Gminy Raszyn oraz jednostek organizacyjnych Urzędu
45214100-1 Budowa energoefektywnego przedszkola w Regułach
75252000-7 OBSŁUGA RATOWNICZA PŁYWALNI KRYTEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 IM.KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W BOGATYNI
15800000-6 Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych
15800000-6 Dostawa artykułów spożywczych
30213100-6 Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie
44113600-1 ASFALTU DROGOWEGO D 20/30 W BECZKACH sukcesywnie od dnia 01.02.2021 r. do dnia 31.01.2022 r.
72267000-4 SERWIS I KONSERWACJE OPROGRAMOWANIA APLIKACYJNEGO ESKULAP i IMPULS DLA SPZOZ W GRODZISKU WIELKOPOLSK...
34110000-1 Zakup pojazdów samochodowych
37310000-4 Zakup i dostawa fortepianu dla PSM I stopnia w Oleśnicy
72000000-5 Świadczenie usługi dostępu do elektronicznej platformy zakupowej obsługującej proces udzielania zamó...
30200000-1 dostawę sprzętu komputerowego, peryferyjnego, sieciowego, elektronicznego, akcesoriów i oprogramowan...
80000000-4 „Przeprowadzenie szkolenia dla studentów kierunku położnictwo Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Pło...
48000000-8 Dostawa licencji oprogramowania
33696500-0 ZP-381-61/2020 Dostawa odczynników do badań z zakresu immunochemii z dzierżawą analizatora immunoche...
38341310-3 Dostawa trójfazowego automatycznego systemu testującego z licznikiem kontrolnym i zintegrowanym źród...
66510000-8 Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz pojazdów P...
39130000-2 Zakup i dostawa mebli kuchennych, stołu i szafy metalowej na akta oraz wykonanie mebli do pomieszcze...
71520000-9 Usługi pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w celu realizacji zadania pn.: „Sopot –...
38000000-5 Dostawa sprzętu i wyposażenia do pracowni fotografii, w tym ciemni oraz szkolenie w zakresie ich uży...
50750000-7 Utrzymanie sprawności eksploatacyjnej dźwigów osobowych na terenie miasta Łodzi z podziałem na 2 czę...
30213000-4 dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk ul. New...
66510000-8 Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Lubelskiego Zarządu Obsługi Przejść Granicznych.
90620000-9 Zimowe utrzymanie ulic miejskich w 2021 r. z użyciem solarek, pługów, piaskarek oraz innego niezbęd...
34110000-1 Dostawa dwóch samochodów osobowych nieoznakowanych segmentu D do Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsz...
09310000-5 Zakup energii elektrycznej dla Gminy Pobiedziska
33100000-1 Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zd...
15800000-6 Dostawa żywności-pakiet 1A
90511000-2 Usługi polegające na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z nieruchomości ni...
90911200-8 Usługi w zakresie sprzątania pomieszczeń w budynkach Rejonu w Kaliszu, Obwodu Drogowego w Kaliszu i ...
45213311-6 Wykonywanie bieżących prac serwisowych i konserwacja urządzeń przystankowych będących w utrzymaniu M...
09300000-2 Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usłu...
66113000-5 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 2 433 000,00 zł na sfinansowanie planowane...
15000000-8 Sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych dla Publicznego Przedszkola nr 3 w Nowym Dworze Mazowieck...
48000000-8 Dostawa wraz z wdrożeniem i rocznym wsparciem serwisowym oprogramowania klasy DLP (Data Loss Prevent...
32341000-5 Dostawa mikroportów do wozu DSNG POL 110 Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. w Krakowie
15220000-6 Przetarg nieograniczony na dostawę ryb mrożonych i prztworów rybnych oraz konserw
09300000-2 SVA/J/4620-80/2020: Dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej na placu b...
09111000-0 Sukcesywne dostawy opału dla Centrum Administracyjnego Placówek dla Dzieci i Młodzieży w Nagłowicach...
15500000-3 PN.D.LN NŻ.30.20_Zakup wraz z dostawą mleka i wyrobów mlecznych
15000000-8 Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Woli ...
31173000-9 Dostawa przekładnika prądowego do Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku – Świerku
34926000-4 Dostawa zestawów szlabanów parkingowych oraz urządzeń pomocniczych wraz z montażem i wykonaniem inst...
79710000-4 Usługi zabezpieczenia obiektu PW, zlokalizowanego przy ul. Krasińskiego 69 w Warszawie w zakresie oc...
45233100-0 Przebudowa ul. Wesołej w Brzezinach
15100000-9 PN.D.LN NŻ.31.20_Zakup wraz z dostawą mięsa drobiowego oraz drobiowych wyrobów wędliniarskich
90513200-8 Usługa odbioru odpadów komunalnych segregowanych i zmieszanych z budynku UMWL w Lublinie przy ul. Ar...
09135000-4 Dostawa oleju opałowego
15100000-9 PN.D.LN NŻ.32.20_Zakup wraz z dostawą mięsa wołowego i wieprzowego oraz wyrobów wędliniarskich
30213100-6 Dostawa laptopów do 6 szkół podstawowych na terenie gminy Nieborów
38000000-5 NAJEM FABRYCZNIE NOWYCH STOŁÓW OPTYCZNYCH WRAZ Z WYPOSAŻENIEM DODATKOWYM O INDYWIDUALNEJ KONFIGURACJ...
15800000-6 PN.D.LN NŻ.33.20_Zakup i dostawa przetworów oraz artykułów spożywczych
48000000-8 „Dostawa oprogramowania do obliczeń numerycznych wraz z obsługą i wsparciem technicznym”
45111200-0 "Przebudowa drogi na działce nr 164 w miejscowości Nowa Ruda"
73111000-3 Wykonanie prac analitycznych oznaczenia wieku bezwzględnego osadów metodą optycznie stymulowanej lu...
33600000-6 PN.D.AS.34.20_Zakup wraz z dostawą produktów leczniczych stosowanych w terapii WZW
71247000-1 Świadczenie usług wielobranżowego nadzoru inwestorskiego dla zadania dotyczącego wykonania 7 mikroin...
30213200-7 Dostawa tabletów do Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku
90910000-9 Usługa sprzątania pomieszczeń budynków oraz terenów wokół budynków należących do Głównego Inspektora...
09135100-5 Sukcesywne dostawy oleju opałowego w 2021r.
42931100-2 Dostawa wirówek laboratoryjnych, termomiksera i zamrażarki.
90533000-2 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie ...
79800000-2 Usługi wydawnicze i drukarskie dla Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury (cztery zeszyty Kwarta...
15100000-9 Dostawa wędlin, kiełbas i podrobów do Zakładu Karnego w Medyce
90510000-5 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Różan.
33140000-3 Dostawa sprzętu jednorazowego użytku do elektrofizjologii.
75251100-1 „Wykonanie przeglądów systemów detekcji gazów wybuchowych i tlenku węgla (CO)”
38540000-2 Dostawa aparatu płytowego do pomiaru współczynnika przewodności cieplnej
85311000-2 Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu gminy Knurów w okresie od 01.01.2021 r. d...
60130000-8 Świadczenie usług z zakresu transportu sanitarnego na rzecz osób ubezpieczonych, innych uprawnionych...
03419100-1 Dostawa drewnianych klepek siedziskowych do Amfiteatru im. Czesława Niemena w Olsztynie, demontaż zu...
15800000-6 Dostawa artykułów spożywczych - pakiet I
33696000-5 Dostawa platformy do jednoczesnej izolacji, amplifikacji i oceny kwasów nukleinowych, w tym RNA wiru...
15110000-2 Zakup i dostawa mięsa i wędlin do Domu Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św. os. Słoneczne 49 w 2021r.
79993000-1 „Usługa kompleksowa - eksploatacja, obsługa i konserwacja urządzeń wodnych wraz z odcinkowym utrzyma...
09100000-0 Bezgotówkowy zakup paliw płynnych do pojazdów i sprzętu silnikowego eksploatowanego w Komendzie Miej...
45330000-9 Podłączenie budynku przy ul. Sienkiewicza 72 do sieci c.o. i c.c.w. wraz z wykonaniem instalacji we...
39162100-6 Doposażenie pracowni przedmiotowych Myślenickiej Szkoły Ćwiczeń
09134100-8 Dostawa oleju napędowego do tankowania samochodów będących własnością gminy Mochowo w roku 2021
09211100-2 Zakup oleju napędowego, etyliny, gazu, Adblue i innych olejów do samochodów Komunalnego Zakładu Budż...
60130000-8 Transport medyczny karetką typu S
30236000-2 Dostawa infrastruktury teleinformatycznej Urzędu Miasta Rzeszowa
72000000-5 Świadczenie usług serwisu, bieżącej konserwacji oraz aktualizacji wdrożonego u Zamawiającego oprogra...
33140000-3 Dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku
15800000-6 WYBÓR DOSTAWCÓW ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, NA RZECZ ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO NR 6 WE WROCŁAWIU
33140000-3 Zakup i dostawa systemów implantacyjnych do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu oraz do leczen...
15000000-8 Dostawa żywności do stołówki szkolnej na 2021 rok
92600000-7 Dostawa karnetów uprawniających pracowników i emerytów MOPS do korzystania z usług rekreacyjnych i s...
39150000-8 Dostawa mebli i wyposażenia.
33141121-4 Dostawa nici chirurgicznych
60140000-1 Świadczenie usług transportowych w zakresie przewozu pacjentów dializowanych dla Wojewódzkiego Szpit...
39130000-2 Zawarcie umowy ramowej na zakup mebli biurowych
51410000-9 Zakup i dostawa aparatury medycznej w ramach zadania „Zakup aparatury medycznej do diagnostyki i ter...
39162110-9 „Dostawa wyposażenia pracowni ekonomicznej oraz logistycznej w Zespole Szkół nr 2 w Jastrzębiu-Zdroj...