Browse catalog... From 3656789 orders in our database

...or use search

Last orders

CPV Number Description
64120000-3 Świadczenie usług kurierskich dla Centrum Projektów Europejskich i jego oddziałów zamiejscowych w 3...
45233162-2 POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ W KRAINIE KANAŁU ELBLĄSKIEGO (DROGI GMINNE)
48820000-2 „Modernizacja infrastruktury serwerowej w Polkowickim Centrum Usług Zdrowotnych – ZOZ S.A.”
16600000-1 ZAKUP WOZU ASENIZACYJNEGO NA POTRZEBY GMINY GALEWICE
42950000-0 Dostawa elementów do wytworzenia: linii pilotażowej do hydrolizy (systemu filtracyjnego), służącej d...
85140000-2 Kwalifikowanie i ocena skierowań na leczenie uzdrowiskowe
50420000-5 Wykonanie usługi napraw, przeglądów i konserwacji sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby SP ZOZ ...
09132100-4 DOSTAWA PALIWA DLA ŁOBESKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO Sp. z o.o. NA LATA 2023-2024
45233120-6 Budowa drogi gminnej - Osiedle Leśne w Łążku.
03200000-3 "Sukcesywne dostawy wraz z transportem artykułów żywnościowych w okresie od marca do czerwca 2023".
45000000-7 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Hersztupowo – Stary Belęcin
45000000-7 Przebudowa dróg gminnych na obszarze Gminy Chrzanów
15810000-9 „Dostawa artykułów spożywczych w podziale na 3 części.” I) dostawa pieczywa, II) dostawa przetworów ...
85140000-2 Kwalifikowanie i ocena skierowań na leczenie uzdrowiskowe.
80000000-4 Wykorzystanie platformy e-learningowej Moodle do szkoleń i zarządzania” dla 7 nauczycieli Zespołu Sz...
16700000-2 ZAKUP CIĄGNIKA NA POTRZEBY GMINY GALEWICE
37400000-2 Dostawa sprzętu sportowego dla sekcji hokeja na lodzie
15870000-7 Sukcesywne dostawy przypraw, sosów, marynat, dodatków do dań – część I oraz soków i napojów gazowan...
45212225-9 Dostawa i montaż hali pneumatyczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania: Budowa infra...
45251240-5 Budowa wysokosprawnej instalacji kogeneracji gazowej opartej na dwóch silnikach spalinowych.
45110000-1 Budowa i rozbudowa dróg gminnych w miejscowości Staw Noakowski, Staw Ujazdowski oraz Staw Ujazdowski...
79100000-5 Świadczenie usług doradczych o charakterze prawnym na potrzeby realizacji projektu pn. Krajowy Syste...
71247000-1 Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad budową hali sportowej na terenie Szkoły Podstawow...
45000000-7 Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą
45223000-6 Wykonanie instalacji fotowoltaicznych wraz z remontem dachu w budynku maszyny wyciągowej Szybu Kolej...
80000000-4 Przygotowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej dla kadry dydaktycznej Akademii Ignatianum w Kra...
32340000-8 Dostawa wzmacniacza elektroakustycznego stereo dla WIEiT - KC-zp.272-85/23
09135100-5 Dostawa oleju opałowego do Szkoły Podstawowej w Pamiątkowie ul. Szkolna 13
72411000-4 Usługi dostarczenia i uruchomienia symetrycznych łączy internetowych w Biurze i Oddziałach PFRON
45000000-7 SVA/Z/K/4620-11/2022: Roboty budowlane branży budowlanej i elektrycznej związanych z wykonaniem ogro...
45212140-9 Budowa altan na terenie Gminy Miączyn w miejscowościach Horyszów, Kotlice i Niewirków
45000000-7 Zwiększenie dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa drogowego mieszkańców Żyrardowa poprzez mode...
24611100-1 Zakup oleju napędowego oraz etyliny Pb95 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Kartuzach
85121270-6 Usługa przeprowadzenia diagnozy kompetencji społecznych dla uczestników projektu w wieku 15-20 lat n...
90511000-2 „Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie miast...
45252127-4 Budowa oczyszczalni ścieków w Bródkach z kolektorem tłocznym odprowadzającym oczyszczone nieczystośc...
48000000-8 Dostawa, wdrożenie i integracja systemów informatycznych Gminy Ryki w ramach projektu „Cyfrowa Gmina...
71410000-5 ,,Sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycj...
60112000-6 Dowóz uczniów oraz dzieci w roku 2023 do Publicznej Szkoły Podstawowej z Klasami Sportowymi im. Jana...
45231300-8 Budowa kanalizacji w Bratoszewicach ul. Ogrodnicza i w Rokitnicy
15131500-0 Dostawy mięsa drobiowego, wieprzowego i wołowego
45212200-8 Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 33 ul. Godebskiego 8 w Gdyni
38500000-0 Luminometry do mikropłytek "96"
66510000-8 Ubezpieczenie pojazdów Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie oraz Komend Miejs...
45000000-7 Wykonanie robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj w budynku „K” polegające na dostosowaniu...
45000000-7 Gmina Poświętne – Dostępny samorząd. Likwidacja barier architektonicznych przy wejściu do Urzędu Gmi...
70000000-1 Opracowanie dokumentacji geodezyjnych do celów regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod p...
50531200-8 Wykonanie przeglądów gazowych w budynkach administrowanych przez Zarząd Lokali Miejskich w podziale ...
90620000-9 Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Szczytno w 2023 r. – rejon I, II, III, IV, VI
55520000-1 Zapewnienie usługi cateringowej podczas Kongresu "Niepodległa"
45000000-7 Zagospodarowanie terenu wokół stawu kajakowego w Ustroniu wraz z wszelkimi niezbędnymi instalacjami...
90500000-2 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Poświętne w 2023 r.
79530000-8 Świadczenie usług w zakresie tłumaczeń pisemnych i ustnych na potrzeby Urzędu Miasta Łodzi na rok 20...
90610000-6 Utrzymanie boisk sportowych, placów zabaw, terenów zielonych, dróg gminnych i przystanków autobusowy...
85000000-9 Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób (dzieci) z zaburzeniami psychicznymi
45000000-7 Budowa sieci sanitarnej w miejscowości Zajezierze
09321000-5 DZP.26.1.235.2022 Dostawa ciepła w wodzie gorącej dla potrzeb nieruchomości przy ul. Sędziowska 18 w...
03220000-9 Dostawy warzyw, owoców i kiszonek
45262690-4 Prace remontowe w Obserwatorium Cerro Armazones (OCA) w Chile dla Centrum Astronomicznego im. M. Ko...
09310000-5 Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego oraz budynków i obiektów Gminy Szczyt...
45233140-2 Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie gminy Gródek nad Dunajcem
09300000-2 Kompleksowa dostawa energii elektrycznej na potrzeby UG Szczytno oraz placówek oświatowych z terenu...
45000000-7 Modernizacja Parku za Prażakówką
71630000-3 Przeglądy budowlane i eksploatacyjne budynków na odcinku autostrady A4 Wrocław-Sośnica.
71247000-1 Wykonanie usługi kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji zadan...
48761000-0 Dostawa oprogramowania antywirusowego dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych - Aneks nr 2 z dnia 03.02.2023 r do umow...
80000000-4 Usługa przeprowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych z kursu specjalistycznego „Opieka pielęgni...
45233200-1 Budowa nakładek bitumicznych na drogach gminnych na terenie Gminy Czosnów.
Zakup niezbędnego wyposażenia w drobne art. gospodarstwa domowego lokalizacji przy ul. Chmielnej 85/...
45000000-7 Budowa dróg gminnych w celu skomunikowania nowego osiedla w miejscowości Olsztyn z centrum i drogami...
64110000-0 Świadczenie usług pocztowych dla Politechniki Opolskiej w obrocie krajowym i zagranicznym .
15131135-0 Dostawy wędlin drobiowych
30200000-1 Dostawa sprzętu komputerowego do Technikum nr 7 w Łomży
32321200-1 „Dziedzictwo Pierwszych Piastów – rozbudowa infrastruktury magazynowo-konserwatorsko-wystawienniczej...
43300000-6 Dostawa fabrycznie nowej koparko- ładowarki.
45233200-1 Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Abramowickiej w Lublinie po stronie wschodniej (lewej) od km 0+6...
45231300-8 Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Żdanówek, Lipsko, Zarzecze.
15500000-3 Zakup i dostawa żywności dla stołówki Internatu ZSE w Rzeszowie w 2023 r. 1.Produkty mleczarskie, 2....
45233141-9 Utrzymanie i konserwacja dróg będących w zarządzie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy – numer postępowani...
45231300-8 Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Babki, budowa sieci kanalizacyjnej dla m. Pogorzel ...
90919200-4 Usługa kompleksowego utrzymania czystości w budynku Sądu Rejonowego w Sandomierzu i utrzymania ter...
Świadczenie usługi w zakresie składowania i wydawania węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych prze...
09000000-3 Dostawy energii elektrycznej do Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej oraz Oddziału Zewnętrznego w Zab...
30124300-7 Dostawa bębnów do urządzeń drukujących oraz akcesoriów, oprogramowania, sprzętu komputerowego i siec...
50730000-1 Wymiana uszkodzonych części urządzeń wentylacji i klimatyzacji wraz z dostawą i montażem klimatyzato...
55520000-1 Usługi dostarczania posiłków dla pacjentów Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o., w Miliczu.
Obsługa techniczna budynku przy ul. Kasprzaka 22
45233120-6 Przebudowa i modernizacja dróg
45233200-1 REMONT CHODNIKA W CIĄGU UL. NOWE MIASTO W M. MARGONIN
45321000-3 Głęboka termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Chełmnie, gm. Dąbie
85200000-1 Świadczenie usług w zakresie opieki weterynaryjnej w 2023 r.
38311100-9 Zakup analizatora masy ciała ze środków z programu „Dostępność+”
72250000-2 Świadczenie usługi wsparcia technicznego dla posiadanych serwerów blade, obudowy blade wraz z przełą...
45261900-3 Konserwacja dachów budynków będących w administracji TBS „Zieleń Miejska” Sp. z o.o. w Pruszkowie
77310000-6 Utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenie gminy Wołomin.
45252127-4 Poprawa procesu technologicznego oczyszczalni ścieków w Lipuszu wraz z przebudową i rozbudową budynk...
85140000-2 „Przeprowadzenie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i zajęć specjalistycznych w ramach prog...
55520000-1 Świadczenie usługi gastronomicznej w dniu 16 lutego 2023 r. na UPH w Siedlcach ul. Prusa 14 podczas...
33195100-4 DZP.261.34.2022 dostawA sprzętu komputerowego i elektronicznego - w podziale na części