Browse catalog... From 3506526 orders in our database

...or use search

Last orders

CPV Number Description
45240000-1 Budowa dwóch brodów przejazdowych, rozbiórka przepustu i budowa w miejscu rozbiórki przepustu z klap...
22462000-6 Dostawa materiałów dotyczących działań informacyjnych z zakresu kolejowych przewozów pasażerskich
90511000-2 ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ ODPADÓW STAŁYCH INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE Z ZAKŁADU KARNEGO W KAMIŃS...
45233220-7 Przebudowa drogi powiatowej nr 1561 K Sienna-Siedlce w km 0+970 – 1+046 w m. Sienna.
45310000-3 „Dostosowanie sieci energetycznej oraz instalacji elektrycznych SP ZOZ w Hajnówce do pracy z przeciw...
38545000-7 Dostawa osobistego detektora skażeń chemicznych dla Straży Granicznej wykonującej zadania na przejśc...
45231300-8 Poprawa infrastruktury wodociągowej w miejscowości Nagoszyn
45000000-7 Dostosowanie pomieszczenia w budynku po starej kotłowni, w której zlokalizowany jest obecny węzeł ci...
38000000-5 Dostawa aparatury laboratoryjnej
45233220-7 Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową zatoki postojowej na działkach nr 196/35 i 196/4 przy ul....
79956000-0 Wykonanie wystawy Surowce mineralne w Muzeum Geologicznym PIG-PIB wraz z opracowaniem kompleksowej d...
32342400-6 Zakup wyposażenia służącego realizacji wydarzeń kulturalnych i edukacji kulturalnej dla GOK Śliwice
09132100-1 SUKCESYWNA DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO I OLEJU OPAŁOWEGO
22462000-6 Dostawa materiałów reklamowych dla Sekcji Promocji i Kultury Politechniki Opolskiej
90500000-2 Administrowanie Centralnym Punktem Selektywnego Odbierania Odpadów Komunalnych
45000000-7 Budowa budynku garażowo – gospodarczego położonego przy Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie na d...
72611000-6 Usługa wsparcia oprogramowania (COTS) – świadczenie usługi wsparcia technicznego dla posiadanych pr...
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie przebudowy I pietra budynku z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnospr...
33141800-8 Materiały stomatologiczne, ortodoncja
33182100-0 ZP-2380-265-7/2019 Zakup i dostawa 32 sztuk defibrylatorów wraz z ukompletowaniem z przeznaczeniem d...
30214000-2 Dostawa i zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, sprzętu multimedialnego, RTV oraz akcesoriów ...
60100000-9 „ Dowóz uczniów z terenu Gminy Janów do szkół podstawowych w ramach komunikacji regularnej (zakup b...
09135100-5 Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego publicznych placówek oświatowych na terenie gminy Sulejów, ...
45233220-7 Przebudowa drogi gminnej ulicy Polesie I etap. Wykonanie chodnika na odcinku od km 0+390 do km 0+583...
50561000-4 Usługi szkoleniowe w zakresie kardiochirurgii do realizacji projektu edukacyjnego
30190000-7 Dostawa materiałów biurowych, papierniczych i plastycznych
71320000-7 Wykonanie dokumentacji kosztorysowej budowy instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
09135100-5 Sukcesywne dostawy oleju opalowego lekkiego dla ośrodka w Juracie
45100000-8 Przebudowa drogi nr 385216T ul. H. Kołłątaja w Staszowie od km 0+020 do km 0+052 w zakresie budowy z...
34114121-3 Dostawa 1 szt. fabrycznie nowego ambulansu specjalistycznego typu C wraz z noszami i urządzeniem do...
45111291-4 Zielony zakątek przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym przy ul. Piastowskiej 55 w Świnoujściu
33696500-0 Dostawa odczynników do badań immunologicznych dla UCK
39711100-0 Dostawa lodówko-zamrażarek i zamrażarek laboratoryjnych
79997000-9 Kompleksowa organizacja delegacji przedstawicieli Gminy Miejskiej Kraków w 2019 r. w ramach projektu...
32323500-8 Dostawa wyposażenia Domu Ludowego w Borzęcinie - monitoring zewnętrzny
45261900-3 Naprawa pokryć dachowych w obiektach PPZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim uszkodzonych w wyniku...
45214400-4 Roboty budowlane w obiektach Politechniki Rzeszowskiej
48463000-1 Dostawa licencji akademickiej Statistica
34110000-1 DOSTAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH TYPU KOMBIVAN PRZYSTOSOWANYCH DO PRZEWOZU PSÓW W POLICYJNEJ WERSJI OZNA...
33696500-0 Dostawa odczynników i materiałów jednorazowych dla Zakładu Patomorfologii.
33140000-3 Dostawa wyrobów medycznych j.u.
45000000-7 PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKÓW W MIEJSCOWOŚCIACH JORDANÓ ŚLĄSKI I POPOWICE...
31520000-7 Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż lamp solarnych oświetlenia ulicznego dla Gminy Rząśnia...
45232410-9 Budowa kanalizacji sanitarnej Szkaradowo-Ostoje w aglomeracji Jutrosin
35110000-8 Dostawa mikrobusa do przewozu 9 oob łącznie z kierowcą- 2 szt.
38500000-0 Dostawa aparatury kontrolnej i badawczej do UMCS
30237200-1 Przetarg nieograniczony na dostawę akcesoriów komputerowych.
33124131-2 Sukcesywna sprzedaż i dostawa pasków do analizy moczu, materiałów kontrolnych i kalibratorów wraz z ...
33100000-1 Specjalistyczna aparatura medyczna przeznaczona na doposażenie oddziałów w sprzęt do diagnostyki i ...
66510000-8 Ubezpieczenie Zamawiającego - Gminy Lubraniec
09100000-0 Przedmiotem zamówienia jest dostawa 110 500 litrów oleju napędowego dla potrzeb „Zespołu Opieki Zd...
45000000-7 sprawa 109/PM/2019 Rewitalizacja społeczo-gospodarcza Starego Fordonu – gminne budynki mieszkalne (G...
30213000-5 Dostawa sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Tarnowie
45000000-7 SVA/NDM/4620-17/2019 Wykonanie montażu pomostów technicznych na dachu budynku administracyjno-szta...
90524000-6 usługi odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych
39830000-9 Sukcesywna dostawa środków czystości oraz sprzętu do utrzymania czystości
33141110-4 Dostawa systemów hemostatycznych, opatrunków specjalistycznych
39113000-7 "Dostawa sprzętu kwaterunkowego dla Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej"
30200000-1 Dostawa sprzętu informatycznego
03113100-7 Dostawa warzyw, jabłek i jaj
33631600-8 Sukcesywna dostawa środków dezynfekcyjnych
45400000-1 Roboty remontowe polegające na naprawie fragmentów posadzki przy dylatacjach wraz z uzupełnieniem wy...
22111000-1 Zakup i dostawa podręczników, ćwiczeń i książek
90511000-2 Przetarg nieograniczony 20/PN/U/PL/2019 na usługę wywozu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych z s...
79820000-8 Przetarg nieograniczony na usługę zaprojektowania i druku plakatów oraz nalepek w ramach projektu „W...
39294100-0 WYKONANIE TABLIC I BANERÓW WRAZ Z DOSTAWĄ I MONTAŻEM ORAZ WYKONANIE DRUKU SOLWENTOWEGO NA NOŚNIKU TY...
45000000-7 Modernizacja lokalu mieszkalnego przy ul. Wyzwolenia 63/28 w Bydgoszczy
33696500-0 Dostawa odczynników wraz z dzierżawą sprzętu dla potrzeb Laboratorium Serologii z Bankiem Krwi Powia...
80530000-8 Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkolenia w zakresie: Kursu oper...
34144900-7 Dostawa jednego fabrycznie nowego lub nie starszego niż 1 rok samochodu elektrycznego na potrzeby Ba...
45000000-7 Wymiana okien w budynku Urzędu Miasta Poznania przy ul. 3 Maja 46 / pl. Wolności 14
30216110-0 Dostawa specjalistycznego zestawu do digitalizacji materiałów bibliotecznych.
71320000-7 Wykonanie dokumentacji projektowych wraz z prowadzeniem nadzoru autorskiego
71520000-9 Nadzór inwestorski nad realizacją zadań inwestycyjnych polegających na budowie sieci kanalizacji san...
45000000-7 Roboty budowlanych polegających na wykonaniu izolacji i osuszeniu budynku biurowego przy ul. Wojska...
34996000-5 Dostawa i montaż systemu parkingowego na drogach dojazdowych do TAURON Areny Kraków
50000000-5 Naprawa posiadanego przez Zamawiającego spektrometru rentgenowskiego ZSX Primus II wraz z wymianą c...
39000000-2 Dostawa i montaż wyposażenia meblowego dla realizacji zadania budżetowego pn. „Aktywizacja części ob...
71354000-4 Przetarg nieograniczony na usługę wykonania dokumentacji geodezyjno-prawnej niezbędnej do uregulowan...
45231300-8 Dobudowa kanalizacji w miejscowości Zagajów, Zagajówek
45233100-0 „Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce nr 444 w miejscowo...
90620000-9 Zimowe utrzymanie chodników i ciągów pieszo-rowerowych w ciągach dróg krajowych nr 16, 58, 63 admini...
39100000-3 Zakup i dostawa wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej Miejskiego Ośrodka Kultury ...
45111300-1 Rozbiórka obiektów budowlanych wraz z infrastrukturą na terenie Bomboskładu Polanowo
48780000-9 Aktualizacja systemu informatycznego PACS wraz z wymianą serwera, stacji diagnostycznej 2MP, robota ...
45230000-8 Przebudowa ulicy Żłobikowskiego nr 102737 B w Lipsku
45000000-7 Remont pokrycia dachu Kamienicy przy ul. Staszica 29 w Zamościu
30197630-1 Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów papierniczych
45215210-2 „Modernizacja pionu żywienia części produkcyjnej, wymiana sufitu, wentylacji, oświetlenia w Domu Pom...
38000000-5 Dostawa wyposażenia laboratorium - liczba części 3.
50000000-5 Przeglądy, serwis, konserwacja wraz z bieżącą naprawą instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych oraz we...
79530000-8 Usługi tłumaczeń pisemnych w zakresie języka angielskiego
15300000-1 Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych warzyw i owoców do Restauracji Wałbrzyskiego Centrum Sporto...
34921100-0 DOSTAWA ZAMIATARKI ELEWATOROWEJ DO CIĄGNIKA
45111200-0 Budowa wolnostojącego szaletu samoobsługowego 2
66113000-5 Zaciągnięcie długoterminowego kredytu
30232100-5 Wyposażenie stanowiska wydruku przestrzennego
45000000-7 Wykonanie izolacji fundamentów i ścian w budynkach przy ul. Bora-Komorowskiego 6 i Kardynała Wyszyńs...
45252100-9 Remont oczyszczalni ścieków w Łyszkowicach
33123210-3 Dostawa kardiomonitorów i pulsoksymetrów