Browse catalog... From 3833229 orders in our database

...or use search

Last orders

CPV Number Description
45233140-2 ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3431W, UL. BIAŁOWIEJSKA M. PUŁTUSK
42416100-6 Wymiana dwóch dźwigów osobowych dla osób niepełnosprawnych w budynku Instytutu Stomatologii Centraln...
55523100-3 Usługi restauracyjne na rzecz uczniów Szkoły Podstawowej nr 20 im. Orła Białego we Wrocławiu w roku ...
72000000-5 ODPŁATNE ŚWIADCZENIE WSPARCIA SERWISOWEGO, OPIEKI NAD POSIADANYMI SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI W SPZOZ...
45214210-5 Wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją szkolnych na cele utworzenia pracowni robotyki...
45000000-7 „Remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracy...
45233220-7 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na dz. nr 126 w Jaczkowie
90511000-2 Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z ...
15800000-6 Zakup i sukcesywne dostawy artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej im. Józefa Żurawia w Brz...
45000000-7 Przebudowa budynku Szkoły Specjalnej przysposabiającej do pracy
09300000-2 Dostawa i montaż pomp ciepła wraz z wykonaniem dolnego źródła zasilania na potrzeby PPDB Sp. z o.o. ...
39162110-9 Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętów dla Technikum Leśnego w Miliczu na potrzeby realizac...
45000000-7 Modernizacja zabytkowego budynku starej szkoły podstawowej w Brodnicy, obecnie pełniącego funkcję Bi...
34114121-3 "Dostawa ambulansu dla zespołów ratownictwa medycznego (ZRM) wraz z dodatkowym wyposażeniem na potrz...
71221000-3 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa i remont części piwnic, niskiego i ...
33600000-6 dostawa leków i płynów infuzyjnych dla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu
45453000-7 Roboty utrzymaniowe na budowlach piętrzących w celu zwiększenia retencji korytowej cieków na terenie...
90500000-2 Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych ...
90919300-5 Kompleksowe sprzątanie budynku szkoły podstawowej nr 108 we Wrocławiu oraz terenu wokół szkoły. CP...
55520000-1 Świadczenie usługi cateringowej dla Centrum Studiów Zaawansowanych
45233140-2 Modernizacja drogi gminnej Nr 115168E
45233140-2 Remont drogi leśnej DP7 na terenie administracyjnym Nadleśnictwa Bierzwnik
38424000-3 Dostawa mikroskopu stereoskopowego z oprogramowaniem
45000000-7 „Przebudowa budynku przy ul. Tarnowskiego 1 do potrzeb funkcjonowania w nim ośrodka edukacyjnego Pow...
45000000-7 Modernizacja infrastruktury kulturalnej poprzez remont i przebudowę biblioteki w Lubominie z uwzględ...
55523100-3 Usługi restauracyjne dla potrzeb dzieci uczęszczających do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 17 we...
45252100-9 Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Jastrowiu – Etap I
33190000-8 Sukcesywna dostawa produktów medycznych dla SPZOZ w Grodzisku Wielkopolskim
55321000-6 Usługi cateringowe, gastronomiczne i noclegowe na potrzeby organizacji 58. Ogólnopolskiego Festiwalu...
45221111-3 Naprawa obiektów mostowych w leśnictwie Wielka Łąka
79710000-4 Świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia w 3 obiektach Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy ...
45000000-7 „Modernizacja budynku zaplecza na stadionie sportowym w Glinojecku”
71314100-3 Wykonanie pomiarów elektrycznych w obiektach Uniwersytetu Śląskiego
45230000-8 Wykonanie robót remontowych polegających na utwardzeniu powierzchni gruntu wraz z wyznaczeniem 10 st...
45000000-7 WIW.DA.272.2.2024 - Wykonanie termomodernizacji budynku A Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w O...
85311200-4 „Świadczenie usług całodobowej opieki wytchnieniowej w Gminie Miasta Brodnicy w roku 2024”
45453000-7 ROBOTY REMONTOWE W BUDYNKU NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA SPECJALNEGO OREWIACZEK PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ ...
38652100-1 Sukcesywna dostawa projektorów multimedialnych i ekranów projekcyjnych
55523100-3 Usługi restauracyjne dla potrzeb dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 108 we Wrocławiu.
79710000-4 Świadczenie usług bezpośredniej ochrony fizycznej mienia na terenie składowiska odpadów zlokalizowan...
71221000-3 Oprac. kompleks. dok. projekt.-kosztorys. w celu rozbudowy ul. Wąskiej na odc. długości ok. 450 mb ...
45000000-7 Przebudowa, termomodernizacja i dostosowanie ppoż. budynku Instytutu Sztuk Muzycznych w Cieszynie pr...
45000000-7 Zadanie 1: „Budowa przedszkola w Pysznicy ETAP II” Zadanie 2: ,,Budowa żłobka w Pysznicy Etap II”
45432100-5 Wymiana nawierzchni podłóg ciągów pieszych i schodów w budynku SP w Studzianie w ramach przedsięwzię...
34110000-1 Najem długoterminowy 11 szt. nowych samochodów osobowych wraz z usługami dodatkowymi (usługi wymieni...
45000000-7 Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 4 o budynek sali gimnastycznej wraz z łącznikiem, przebudowa...
45212220-4 Budowa kompleksu sportowego w Gminie Rogów
38540000-2 Dostawa termocyklera do IHAR-PIB, Oddział w Młochowie
45233142-6 Popowodziowe naprawy dróg na terenie miasta Bielska-Białej, z podziałem na dwie części zamówienia, ...
60100000-9 Usługa przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych i ich szczątków świadczona na zlecenie Prokuratury ...
77111000-1 Omłotu płodów rolnych w sezonie żniwnym 2024 r. na potrzeby Zakładu Doświadczalnego w Pętkowie IWNIR...
33631600-8 Dostawa preparatów dezynfekcyjnych
18100000-0 Sukcesywna dostawa odzieży, obuwia i środków ochrony indywidualnej dla turystów i przewodników Muzeu...
44111000-1 Zakup i dostawa płyt betonowych do przebudowy dróg śladowych w gminie Miejska Górka
77310000-6 Utrzymanie miejsc pamięci narodowej, administrowanych przez Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy ...
45453000-7 Remont i kolorystyka elewacji zabytkowego budynku oficyny w Zespole Pałacowo - Parkowym w Czarnym Bo...
38652100-1 Dostawa projektorów laserowych wraz z zestawami wymiennych obiektywów oraz akcesoriami do montażu i ...
45000000-7 „Przebudowa obiektu na potrzeby PNCW i PSG w m. Słubice”
45000000-7 Przebudowa dróg gminnych w podziale na części
38651000-3 dostawa dwóch aparatów fotograficznych z kartami pamięci - DE.dzp.272-202/24
15612000-1 Dostawy artykułów spożywczych tj.: mąki ziemniaczanej, mąki pszennej i makaronów” do zakładów karnyc...
45233000-9 „Wykonanie robót podobnych dla zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 727 (ul. K...
79800000-2 Usługa polegająca na wydrukowaniu książki: „Dziennik 1939–1944” Stanisława Srokowskiego.
39162100-6 Dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć w ramach projektu „Coraz lepsi” reali...
33140000-3 Dostawa różnych materiałów medycznych na potrzeby Szpitala Miejskiego w Rabce – Zdroju Sp. z o.o
45233120-6 Przebudowa ul. Dębowej w miejscowości Długołęka, gm. Długołęka
33600000-6 Dostawa produktów farmaceutycznych, preparatów do żywienia dojelitowego i pasków do glukometrów dla...
33140000-3 Dostawa różnych materiałów medycznych na potrzeby Szpitala Miejskiego w Rabce – Zdroju Sp. z o.o (os...
50421000-2 Postępowanie na usługi przeglądów i napraw urządzeń laboratoryjnych
45233142-6 Remont drogi wojewódzkiej nr 541 od km 96+920 do km 99+840 na odcinku Piaski – Bledzewo – nr post...
33141300-3 Dostawa materiałów zużywalnych, odczynników serologicznych oraz odczynników do gazometrii wraz z dzi...
71630000-3 Przeprowadzenie okresowych kontroli stanu technicznego obiektów na rzecz szkół i placówek oświatowyc...
39132100-7 Dostawa wyposażenia dla Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie.
45252127-4 „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Koninie, gm. Lwówek” Etap I
45233000-9 Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Żwirowej w miejscowości Budy Mszczonowskie i Kuranów
45000000-7 Przebudowa pomieszczeń kuchni i zaplecza
45000000-7 Modernizacja auli Zespołu Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wielkopolskim
45343210-8 Montaż systemu sterowania gaszeniem z centralą ITO dla 3 pomieszczeń gaszonych gazem w budynku OKRL ...
33184100-4 Sukcesywna dostawa implantów chirurgicznych i różnych produktów leczniczych.
45210000-2 Modernizacja ZS 1 w Piasecznie, ul. Szpitalna 10 wraz z przebudową i rozbudową o windę zew. i modern...
30200000-1 Dostawa różnego sprzętu komputerowego i oprogramowania - 5 części
45212221-1 Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 2...
79212100-4 Usługa badania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych zarejestrowanych w wyborach do Sejmu RP i...
55300000-3 Usługa przygotowywania śniadań dla gości PG Ikar oraz usługi restauracyjne i podawania posiłków na t...
90513200-8 "Opróżnianie koszy ulicznych na terenie gminy Skoki"
79952000-2 Usługa polegająca na organizacji 5-ciu stacjonarnych, dwudniowych konferencji upowszechniających zes...
45223000-6 Przebudowa i zmiana przeznaczenia istniejącego obiektu na potrzeby centrum opiekuńczo-mieszkalnego i...
45232154-6 Budowa wolnostojących zbiorników wodnych o poj. nie mniejszej niż 200 m3 w miejscowościach Postaszow...
45453000-7 Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej zabytkowego budynku Samorządowego Żłobka w Dydni – etap 1
30190000-7 Dostawa artykułów biurowych przez okres 12 miesięcy dla jednostek Śląskiego Uniwersytetu Medycznego ...
15800000-6 Sukcesywne dostawy artykułów ogólnospożywczych dla Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.
45000000-7 Przebudowa drogi gminnej nr 101509R na dz. ew. nr 676/1, 676/2, 899/12 od km 0+000 do km 0+512 i od ...
80420000-4 Tworzenie treści kursów nauczania online, przeprowadzenie szkoleń i działań naukowo-popularyzatorski...
45000000-7 „Rozbudowa i przebudowa części budynku OSP wraz ze zmianą sposobu użytkowania piętra obiektu na wars...
60100000-9 Dowóz/odwóz uczniów do placówek oświatowych, usługa transportu dla osób korzystających z OREW w Dzia...
09310000-5 Dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. w likwidacj...
31158100-9 Zakup, dostawa i montaż w Świdnicy ładowarek typu plug in wraz z niezbędną infrastrukturą elektroene...
42961100-1 Dostawa wraz z montażem instalacji systemu kontroli dostępu KD wraz z integracją systemów teletechni...
45233140-2 Remont odcinka chodnika w ciągu ul. 3 Maja w Kaliszu – etap I
60100000-9 Dowóz uczniów niepełnosprawnych dojeżdżających z terenu gminy Rawicz do placówek oświatowych w roku ...