Browse catalog... From 3499690 orders in our database

...or use search

Last orders

CPV Number Description
45000000-7 Remont instalacji centralnego ogrzewania z wymianą pieca na paliwo stałe z płaszczem wodnym w budynk...
77211400-6 “Utrzymanie bieżące terenów zielonych na obszarach zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniow...
45212140-9 Budowa i remont elementów infrastruktury turystycznej w WPN 2019 r
33111720-4 „Dostawa i wymiana lampy rtg do angiografu Artis Zee Ceiling (seria numer: 147565) produkcji Siemens...
33631600-8 ZP/PN/2019/50-dezynfekcja
39330000-4 Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem myjni dezynfektora wraz z przeszkoleniem personelu ...
45210000-2 „Rozbudowa budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania garażu na pomieszczenie biurowe przy ul. 1 Maj...
45000000-7 „Budowa sygnalizacji świetlnej w ul. Jana Pawła II w Gdańsku na wysokości budynku kościoła Opatrzno...
45000000-7 „Wykonanie robót budowlanych i prac konserwatorskich związanych z przebudową budynku Domu Wałmistrz...
45233120-6 „Przebudowa chodnika przy ul. Kościuszki w Głuszycy (droga powiatowa nr 3377D)”
45233120-6 „Remont nawierzchni ul. Łukasiewicza w Głuszycy ”
45261000-4 Remonty dachów w budynkach zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda
34144210-3 Dostawa średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Gadce
45000000-7 Termomodernizacja budynku Domu Opieki Społecznej „Borówek” w ramach projektu pn. „Poprawa jakości po...
15100000-9 “Dostawa artykułów żywnościowych dla Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsł...
18452141-0 Dostosowanie pomieszczeń przy ul. Wileńskiej 32a w Oleśnicy do prowadzenia gminnego żłobka.
45453100-8 Renowacja rękawem z włókna szklanego utwardzanego promieniami UV odcinków grawitacyjnej sieci kanali...
71000000-8 Nadzór inwestorski nad termomodernizacją budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Łowiczu w r...
45000000-7 Budowa tężni solankowej Ćmielów
15111000-9 Dostawa ćwierćtuszy wołowych, filetów z piersi kurczaka, tuszek królików, gryzoni hodowlanych mrożon...
45452000-0 Przebudowa segmentów B, C, D1 i klatki nr 3 budynku głównego Szkoły Policji w Pile oraz odnowienie e...
39100000-3 Dostawa mebli wraz z montażem dla Akademii Pomorskiej w Słupsku w ramach projektu Nowa infrastruktur...
34144200-0 Dostawa średniego samochodu pożarniczego dla potrzeb jednostki OSP Dąbrowa
48000000-8 „Doposażenie międzyszkolnych pracowni Technikum nr 4 w ramach projektu „Nowa jakość kształcenia w Ze...
71220000-6 Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycy...
34121000-1 Zakup 20 osobowego autobusu do przewozu niepełnosprawnych uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych im. J...
60000000-8 Świadczenie kompleksowej usługi międzynarodowego transportu lotniczo - drogowego wystawy „Elementarz...
45111000-8 Przebudowa dróg na terenie Gminy Dobroń
33945000-6 Dostawa chłodni na zwłoki wraz z wyposażeniem (2)
50420000-5 Usługi w zakresie wykonywania okresowych przeglądów technicznych i konserwacji oraz napraw aparatur...
35112000-2 Zakup mobilnego zestawu ratowniczego dla Zduńskowolskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego
45000000-7 Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Kolnie – II etap
45200000-9 Budowa biura Nadleśnictwa Płońsk, wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem...
50000000-5 ŚWIADCZENIE USŁUG WSPARCIA TECHNICZNEGO I SERWISU URZĄDZEŃ ORAZ OPROGRAMOWANIA PLATFORMY WIRTUALIZA...
39162100-6 Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej nr 21 w Tychach
45233120-6 Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Bielany
45231400-9 Przebudowa przyłącza energetycznego SN wraz z budową stacji trafo SN/nN
71355000-1 SVA/K/4620-28/2019: Wykonanie usługi geodezyjnej w ramach realizacji zadań związanych z modernizacją...
45000000-7 SVA/K/4620-25/2019: Wykonanie posadzki epoksydowo-kwarcowej systemowej w pomieszczeniach budynku nr...
79823000-9 Opracowanie merytoryczne oraz graficzne a także skład, druk i dostarczenie folderu „Weekend z przyr...
45233120-6 Przebudowa ulicy Koźmińskiej w Warcie od km 0+000 do km 0+458,61 o długości 458,61 mb na odcinku od ...
33100000-0 dostawa jednorazowych igieł do przezoskrzelowej biopsji aspiracyjnej pod kontrolą ultrasonografii ...
60000000-8 Kompleksowa usługa pakowania, przygotowania dokumentów transportowych, specjalistycznego transportu...
71351914-3 Badania archeologiczne
79421000-1 Zarządzanie Projektem – pełnienie funkcji Inżyniera Projektu pn. Odnawialne źródła energii dla mies...
33191000-5 Zakup myjni dezynfektora narzędzi w ramach realizacji projektu nr RPLU.13.01.00-06-0017/18 pn. ,,Opt...
45260000-7 Wykonanie remontu poszycia dachów, obróbek blacharskich i orynnowania oraz wykonanie remontu elewacj...
44113620-7 Zakup wraz z transportem kationowej emulsji asfaltowej
45210000-2 Przebudowa części Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych zlokalizowanego na pierwszym piętrze w budy...
34928480-6 Dostawa kontenerów
80000000-4 Przeprowadzenie szkoleń z zakresu komercjalizacji wyników badań i prawa własności intelektualnej dla...
73110000-6 wykonanie badania ewaluacyjnego pn. Rola RPO WZ we wzmacnianiu regionalnych inteligentnych specjaliz...
45112720-8 Budowa Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Zabłudów
45233220-7 Wykonanie robót budowlanych dla zadania „Wymiana nawierzchni jezdni, parkingów, chodników oraz zjazd...
30200000-1 Dostawa sprzętu komputerowego
45000000-7 „Budowa Otwartych Stref Aktywności w Ostrowcu Świętokrzyskim” w ramach zadania inwestycyjnego „Otwar...
71221000-3 Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskie...
33100000-1 Dostawa sprzętu diagnostyczno - terapeutycznego
33140000-3 Dostawa zestawów do terapeutycznej wymiany osocza dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodo...
45212221-1 Modernizacja bieżni przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 przy ul. Dąbrówki 10 w Mińsku Mazowieck...
45232150-8 Wymiana rurociągów ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji w kanale ciepłowniczym na odcinku pomiędzy st...
34144210-3 Dostawa średniego samochodu specjalnego, pożarniczego, ratowniczo–gaśniczego na podwoziu z napędem 4...
45111200-0 Wykonanie robót remontowych wraz ze zmianą miejsca podłączenia kanalizacji sanitarnej z bufetu do ze...
45233140-2 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin – Oziemkówka – Miastków Kościelny – Zwola Poduchowna –...
45231100-6 Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzyca na terenie miasta Kościerzyna - etap...
45233120-6 Budowa oraz przebudowa dróg gminnych w ramach scalenia gruntów wsi Kulczyn i Kulczyn Kolonia w gmi...
45000000-7 Termomodernizacja budynku szkoły – etap I
33141300-3 "Sukcesywne dostawy próbówek, igieł, strzykawek, motylków, adapterów systemu zamkniętego pobierania ...
71200000-0 Projekt placu zabaw na ul. Krasińskiego
45453000-7 Remont sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Wieliszewie
45453000-7 Wybór Wykonawcy na realizację zadania „Szkoła Podstawowa Nr 9 w Legnicy ul. Marynarska 31 – Budowa s...
45233252-0 Modernizacja nawierzchni ulicy Łąkowej w m. Mosty gm. Kosakowo
39314000-6 Wymiana wyposażenia technologii kuchni
71322000-1 Wykonanie dokumentacji projektowej na podstawie posiadanej przez Zamawiającego koncepcji pn. Budowa ...
30192000-1 Sukcesywna dostawa artykułów biurowych dla NCBR
45000000-7 Wykonanie remontu ulicy Stanisława Rychlińskiego w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.
71320000-7 Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego oraz budowę instalacji doświetlenia przejścia przez po...
50711000-2 Wykonanie przeglądu systemów napędu dachu ruchomego, garażu dachu ruchomego, czterech ekranów wielko...
45200000-9 Utworzenie punktu przystankowego turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z dodatkową funkcją placu int...
55523100-3 ,,Świadczenie usług żywieniowych polegajacych na przygotowaniu, dostarczeniu i wydaniu posiłków dla ...
33695000-8 Dostawa wapna sodowanego i Formaldehydu 2 zadania
45000000-7 Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Senior + w Żółkiewce ul. Hetmana Żółkiewskiego 12B, 22-335 Ż...
45233251-3 Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: Wymiana nawierzchni drogowej ulicy Pi...
72400000-4 Usługa zapewnienia zapasowego symetrycznego łącza internetowego o przepustowości 500 Mbps/500Mbps
45100000-8 Przebudowa drogi gminnej Przyborów- Stawki.
45000000-7 Wykonanie przeciwpożarowej instalacji hydrantowej w Zespole Szkół Teleinformatycznych I Elektroniczn...
60172000-4 „Dowóz uczniów do szkół z terenu Gminy Kamieniec Ząbkowicki, autobusami i mikrobusami szkolnymi pod ...
90511000-2 Ciągłe i powtarzające się świadczenie usług w zakresie załadunku oraz wywozu nieczystości stałych z ...
33631600-8 Dostawa środków dezynfekcyjnych dla SP ZOZ w Głubczycach
30200000-1 Zakup i dostawa komputerów wraz z akcesoriami na potrzeby OLK w Rzeszowie SPZOZ
71630000-3 Kontrole okresowe przewodów kominowych oraz instalacji gazowej na nieruchomościach będących we włada...
60100000-9 Zakup biletów miesięcznych dla uczniów/dzieci dojeżdżająceych do szkół na terenie Gminy Mokobody w r...
45233140-2 Przebudowa drogi powiatowej nr 1145F w m. Wężyska w km 14+453 do km 15+358.
45453000-7 Remont lokalu nr 3 w budynku nr 1 w siedzibie Zamawiającego
45222110-3 Budowa kwatery nr 3 w ramach rozbudowy składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zloka...
34352100-0 Dostawa i montaż fabrycznie nowych opon do samochodów ciężarowych, osobowych, wózków widłowych i mas...
31712114-2 Wykonanie i dostawa podzespołów elektronicznych Z_BL-v2 i Z-DN-v2.
50710000-5 Konserwacja i utrzymanie w sprawnym działaniu urządzeń, będących własnością Zamawiającego, zainstalo...
60130000-8 Dowóz uczniów do szkół i przedszkola na terenie Gminy Grodziec w roku szkolnym 2019/2020 w okresie o...
45332000-3 Wykonanie zlecanych sukcesywnie robót instalacyjnych w obiektach Centrum Onkologii - Instytut w Wars...