Browse catalog... From 3570922 orders in our database

...or use search

Last orders

CPV Number Description
42961100-1 WYKONANIE SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU PAWILONÓW MIESZKALNYCH „A”, „B”, „D”, „E”, „F”, „G” W ZAKŁADZIE K...
34110000-1 Najem długoterminowy trzech fabrycznie nowych samochodów osobowych
34144210-3 Dostawa średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego
39000000-2 Dostawa wyposażenia do nowego oddziału przedszkolnego przy OWP w Woli Dębińskiej w ramach projektu „...
73110000-6 Wykonanie obserwacji hydromorfologicznych na jednolitych częściach wód powierzchniowych województw...
71220000-6 Wykonanie rezerwowego ujęcia wody - etap I - wykonanie dokumentacji projektowej.
15810000-9 Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 5 im. Sewery...
33112200-0 Zakup i dostawa USG Urologicznego dla SP ZOZ MSWiA w Koszalinie
45231300-8 Budowa brakującej sieci wodociągowej w msc. Górki Napękowskie.
90610000-6 „Całoroczne utrzymywanie w czystości terenów zewnętrznych przyległych do budynków Prokuratur Rejonow...
34144210-3 Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4
30200000-1 „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i sprzętu audiowizualnego w ramach pro...
45000000-7 Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i zmiana sposobu użytkowania fragmentu Szkoły Podstawowej im...
24410000-1 Dostawa nawozów dla SDOO w Pawłowicach i ZDOO w Kochcicach
30213100-6 Dostawa 106 nowych komputerów przenośnych (laptopów) dla wychowanków pieczy zastępczej z Terenu Powi...
45111291-4 Wykonanie zagospodarowania terenu żłobka w ramach zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja Żłobk...
45232142-9 Budowa węzła cieplnego trzyfunkcyjnego c.o. c.t. i c.w. budynku Urzędu Dzielnicy Włochy przy al. Kra...
15000000-8 Zakup i dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gielniow...
34928480-6 Dostawa worków foliowych wraz z użyczeniem pojemników do segregacji odpadów dla Mazowieckiego Szpita...
45400000-1 Remont pomieszczeń w Budynku Jubileuszowym Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, ...
45453000-7 Obozowisko kontenerowe wymiana drzwi i okien w budynkach 536, 537, 543, 545, 542
60130000-8 Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Tarnowskie Góry do szkół, przedszkoli i innych pl...
71731000-1 Świadczenie usług doradztwa i nadzoru technicznego w zakresie kontroli procesu produkcji i odbiorów ...
45000000-7 "Remont boiska typu Orlik w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 17"
45000000-7 Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowości Wola Polewna – etap II
39162100-6 Dostawa robotów edukacyjnych do szkół i przedszkoli w Bielsku-Białej w ramach zadania budżetu obywat...
45000000-7 Budowa budynku garażowego dla samochodu ratowniczo-gaśniczego z zapleczem technicznym na terenie OSP...
15301000-1 Sukcesywne dostawy warzyw i owoców dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie ...
45111000-8 „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2840W wraz z przebudową oświetlenia”
33631600-8 Sukcesywna dostawa artykułów sanitarno- medycznych na potrzeby Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu ...
45233220-7 Nakładki bitumiczne na drogach powiatowych powiatu elbląskiego 2020 cz. III
38636000-2 Dostawa stołów optycznych i materiałów opto-mechanicznych oraz laserów dla Wydziału Fizyki Politechn...
66510000-8 Grupowe ubezpieczenie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Miasta i Gmin...
30213100-6 Zakup i dostawa laptopów dla szkół Gminy Sulęczyno w ramach programu Zdalna Szkoła Plus
60130000-8 Usługa transportu w okresie 12 miesięcy na rzecz Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu
71250000-5 Modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej na obszarze powiatu pilskiego – realizacja projektu
45210000-2 Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego
33141000-0 Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku do żywienia dojelitowego i pozajelitoweg...
45000000-7 Wykonanie robót budowlanych dla ZWK OHP polegających na wykonaniu termomodernizacji internatu oraz s...
60300000-1 USŁUGA TRANSPORTU PRÓBEK MATERIAŁU BIOLOGICZNEGO ORAZ DROBNYCH OPAKOWAŃ LEKÓW PRZY POMOCY RUROCIĄGÓW...
33100000-1 Materiały szewne
71240000-2 Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1050D w m. ...
45000000-7 Remont dachu budynku administracyjnego na terenie Zakładu Karnego w Dublinach
79810000-5 Druk i oprawa wraz z pakowaniem i dostawą publikacji i materiałów informacyjnych wystawy stałej w S...
30236000-2 Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz urządzeń biurowych
44111000-1 Dostawy materiałów budowlanych
79960000-1 Usługa fotografowania i filmowania projektów
50112100-4 RDW w Chełmie. Wykonanie obsługi oraz naprawy samochodów.
15710000-8 Dostawa pasz dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego – Jednostki Budżetowej w Płocku w roku 2020
48000000-8 Dostawa oprogramowania dla Urzędu Miasta Tarnowa
45000000-7 WYkonywanie bieżących remontów w obiektach Głogowskiego Szpitala Powiatowego sp. z o.o. w okresie od...
32222000-5 Dostawa koderów strumieniujących
71000000-8 Opracowanie dokumentacji projektowo –kosztorysowej dla budowy drogi w ul. Buczka i S. Faustyny.
45233120-6 „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Włocławek w poddziale na 6 zadań”
45233142-6 Remont drogi wojewódzkiej nr 988 Babica – Strzyżów – Wiśniowa – Warzyce w m. Wiśniowa.
33140000-3 Dostawy cewników balonowych angioplastycznych wielozadaniowych
33141000-0 Wyroby medyczne z włókniny, maseczki medyczne, rękawice diagnostyczne.
34144210-8 Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Tczów
39294100-0 Dostawa artykułów promocyjnych dla 21BSP/WSzW/3PBOT- zamówienie z podziałem na 3 części
45231300-8 Budowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Chełm
38000000-5 Dostawa aparatury badawczej i sprzętu laboratoryjnego dla Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin ...
30213100-6 „ Dostawa komputerów przenośnych (laptopów) wraz z oprogramowaniem w ramach projektu pn. „Wsparcie d...
71320000-7 Projekt budowy chodnika w miejscowości Pogórska Wola, przysiółek Poskle – etap I
45221119-9 Remont obiektów inżynierskich na terenie działania RDW w Pyrzycach w podziale na 3 zadania. Zadanie...
45233260-9 Budowa chodnika dla pieszych wraz z kanalizacją deszczową, przebudową istniejących zjazdów oraz remo...
90500000-2 Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu jed...
45421132-8 Wykonanie prac remontowo – instalacyjnych Dworu I.J. Paderewskiego w Kąśnej Dolnej
50312000-5 Przedłużenie serwisu na: macierz backup TSM i na serwery środowisko AMMS
15200000-0 Dostawy ryb przetworzonych i konserwowych do Szkoły Policji w Pile
44113800-3 Dostawa nowych płyt drogowych typu YOMB w ilości 16.425 szt. w podziale na 3 części.
66113000-5 Udzielenie w 2020 roku kredytu długoterminowego w kwocie 3 035 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciąg...
60100000-9 Świadczenie usług transportowych – dowóz uczniów do szkół podstawowych i przedszkoli w roku szkoln...
60130000-8 „Przewóz wraz z opieką dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z miejsca zamieszkania do szkół w Wałbrzy...
39830000-9 Dostawa środków czystości
45000000-7 Rozbudowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w Aglomeracji Moryń
55321000-6 Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla uczniów - mieszkańców internatu Zespołu Szkół im.por.J.Sar...
39717000-1 Dostawa i wymiana agregatu wody lodowej na dachu w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowis...
09134100-8 Dostawa paliw płynnych
33199000-1 zakup i dostawy środków ochrony osobistej dla personelu Szpitala
45233200-1 Wybór Wykonawcy zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i modernizacja placu zabaw na terenie Miejski...
15000000-8 Dostawa artykułów żywnościowych do stołówek w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzący...
45320000-6 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Instytutu Biologii Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanis...
45000000-7 Wykonanie przebudowy łazienek w bryle B budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurs...
45100000-8 Przebudowa części ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Adama Asnyka w Bielsku-Białej.
64212000-5 Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz Internetu mobilnego dla Starostwa Powiatowego w Mielcu
24000000-4 Zakup wraz z dostawą dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej przy Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w...
60100000-9 Transport uczniów do i ze Szkół Podstawowych w Zgorzale i Mysiadle w roku szkolnym 2020/2021
33140000-3 Dostawa osprzętu endoskopowego na potrzeby Szpitala, III edycja
60130000-8 Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Sulejów, świadczony na podstawie biletów mies...
30213200-7 Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy tabletów dla Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu ...
16000000-5 Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego ciągnika rolniczego
33190000-8 ZP/31/2020 „Dostawy różnych artykułów medycznych z podziałem na 6 pakietów dla Wojewódzkiego Specjal...
71247000-1 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w Gmi...
90511000-2 Sukcesywny odbiór oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych, gromadzonyc...
15800000-6 Dostawa artykułów żywnościowych dla Samorządowego Przedszkola Krasnala Hałabały w Wielopolu Skrzyńsk...
71000000-8 Opracowanie Kosztorysów inwestorskich i Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowl...
34144000-8 Dostawa dwóch samochodów towarowo – osobowych do przewozu pogotowi Centralnej Stacji Ratownictwa Gór...
45000000-7 Przebudowa ul. Porzeczkowej w Poznaniu
19640000-4 Dostawa worków foliowych i wyrobów z folii
39221000-7 Zakup i dostawa wyposażenia dla Zespołu Szkół Nr 1 im. Cypriana Kamila Norwida w Świdniku w ramach r...