Browse catalog... From 3825945 orders in our database

...or use search

Last orders

CPV Number Description
71000000-8 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ NADZÓR AUTORSKI W RAMACH ZADANIA POLEGAJĄCEGO NA REMONCIE ...
45310000-3 Wykonywanie drobnych remontów, konserwacji, napraw i usuwanie awarii w zakresie instalacji elektrycz...
63511000-4 Organizacja wycieczki autokarowej dla pracowników i emerytów OR KRUS w Lublinie oraz podległych PT n...
31520000-7 Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Boronów
45000000-7 Remont kulochwytu na osi A w budynku nr 112 na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie
45000000-7 Przebudowa Pomieszczeń Szpitala Na Tymczasową Izbę Przyjęć Przy ul. Szpitalnej 27/33 w Poznaniu
45233120-6 Budowa drogi pożarowej (dojazdu pożarowego) nr 14 w leśnictwie Sianów
42214110-3 Budowa grilla miejskiego
45000000-7 Przebudowa budynku Zespołu Szkół nr 7 im. Szczepana Bońkowskiego w ramach zadania: „Modernizacja bud...
45212200-8 Kształtowanie przestrzeni publicznych na obszarach wiejskich w Gminie Kluczbork
71320000-7 BZP.271.51.2024 Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej oraz dokumentacji projektowej pn.: „B...
30200000-1 Dostawa urządzeń komputerowych.
09300000-2 Zakup energii elektrycznej dla Hotelu Mistral Sport w Gniewinie na rok 2025.
45233120-6 Zamówienie podobne do umowy podstawowej nr SA.271.1.15.2023 z dnia 08.11.2023r. na Utrzymanie dróg l...
45111200-0 Budowa chodnika - połączenie ulicy Polnej i Milanowskiej w Sobolewie
45200000-9 Remont drogi powiatowej nr 3623W na odcinku od m. Pniewiski do m. Łęczycki
45233290-8 Wykonanie i konserwacja oznakowania pionowego na drogach powiatowych Powiatu Pruszkowskiego.
33631600-8 Zakup i sukcesywna dostawa akcesoriów do Centralnej Sterylizatorni stosowanych w procesach mycia i d...
45212220-4 Modernizacja boiska piłkarskiego polegająca na budowie bieżni okrężnej o dł. 400m 4-torowej i proste...
71520000-9 Wykonywanie czynności Inwestora zastępczego dla zadania inwestycyjnego (...) wykonania (...) dokumen...
45233120-6 Roboty budowlane polegające na budowie publicznej drogi gminnej na odcinku od ul. Wyspiańskiego do ...
33141110-4 Sprzedaż i dostawa środków opatrunkowych / opatrunków specjalistycznych.
90910000-9 Sprzątanie pomieszczeń i terenów zewnętrznych Prokuratury Okręgowej w Sieradzu i podległych prokurat...
45340000-2 BZP.271.49.2024 Wykonanie robót budowlanych niezbędnych do (...) zadania inwestycyjnego pod nazwą: „...
45000000-7 Przebudowa dróg gminnych na terenie Będzina – ul. Mieszka I, ul. Chrobrego, ul. św. Brata Alberta
45233222-1 Budowa chodników w ul. Kolumny w Łodzi w systemie zaprojektuj i wybuduj - 2 części
45212200-8 Modernizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Lipinach
33631600-8 Zakup i sukcesywna dostawa akcesoriów do Centralnej Sterylizatorni stosowanych w procesach mycia i d...
79530000-8 Tłumaczenia oraz weryfikacja i korekta językowa
85100000-0 Umowa ramowa na świadczenia zdrowotne udzielanych przez pielęgniarki i położne pacjentom Szpitala Sp...
60112000-6 Dowóz i opieka w czasie przewozu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Barlinek do...
45233120-6 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 601656K W KM OD 0+000 DO KM 0+502 W MIEJSCOWOŚCI WIĘCKOWICE, GMINA ZABIE...
45200000-9 Naprawa dachu oraz kominów i gzymsów na budynku Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
45000000-7 Budowa Centrum Sportowego w Gminie Olecko
45000000-7 Budowa pawilonu handlowego zlokalizowanego w Łodzi przy ul. Górniczej (nr dz.134/12 obręb B-50) wra...
15613000-8 Dostawy artykułów spożywczych (soja, kasze, cukier, makaron, przyprawy)
55300000-3 Obsługa wizyt międzynarodowych oraz innych wydarzeń w zakresie usług gastronomicznych
45232410-9 Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Pleszew
45233120-6 Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Klimonty
71356100-9 Wykonanie przeglądów okresowych instalacji elektrycznej dla Jednostek Gminy Stalowa Wola
24100000-5 Dostawa gazów medycznych , gazów technicznych oraz gazów czystych do chromatografii wraz z podłączen...
71322000-1 "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont odcinków drogi powiatowej (dawna DW366)...
45233142-6 Remont drogi wojewódzkiej nr 695 na odcinku od km 6+920 do km 8+040 w m. Kosów Lacki, powiat sokołow...
34110000-1 Dostawa 2 szt. samochodów hybrydowych na potrzeby LUW w Lublinie
79342200-5 Usługa zamieszczenia reklamy na rowerach miejskich w Warszawie w ramach kampanii pn. „Odpocznij na M...
33192210-7 Dostawa pomocy dydaktycznej: multimedialnego stołu anatomicznego prezentującego obraz ciała ludzkieg...
39294100-0 Sukcesywne wykonanie, druk i dostawa materiałów promocyjno – informacyjnych
33631600-8 „Dostawa materiałów dezynfekcyjnych”
45000000-7 Remont elewacji zachodniej budynku „A” zlokalizowanego przy ul. Płk. Jana Kilińskiego 152 w Łodzi, w...
45000000-7 „Budowa przyszkolnej infrastruktury sportowej w Gminie Szydłów”.
45233120-6 Przebudowa drogi gminnej na obszarze Starego Miasta w Skarszewach: ul. Św. Jana
45233142-6 Konserwacja, utrzymanie, remonty dróg gminnych i elementów organizacji ruchu na terenie Dzielnicy Żo...
45000000-7 „Przebudowa drogi powiatowej nr 4402W na odcinku Nowa Pecyna – Długosiodło - Etap IV”.
45000000-7 STOSZOWICE - BUDZÓW droga dojazdowa do gruntów rolnych
33169000-2 Dostawa zestawu narzędzi i akcesorium do zabiegów histeroskopowych
30125110-5 Dostawa nowych tuszy, tonerów, bębnów do urządzeń drukujących
38410000-2 Modernizacja Laboratorium Podstaw Elektrotechniki (2)
48820000-2 Dostawa serwerów dla MOPR w Poznaniu
90620000-9 „Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Oświęcimskiego w sezonie 2022/202...
34980000-0 Doładowywanie kart miejskich na okaziciela, uprawniających do przejazdu komunikacją miejską na teren...
45000000-7 Przebudowa drogi gminnej we wsi Krępiec(173213G)
71322000-1 Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę dróg powiatowych wraz z budową ścieżk...
90620000-9 „Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Oświęcimskiego w sezonie 2022/202...
45233120-6 Przebudowa dróg na terenie gminy Przykona
45233000-9 Utwardzenie placu składowego i remont drogi gminnej w msc. Michrów
45233120-6 Przebudowa Drogi Gminnej Nr 060308C Lipienek - Drzonówek
45000000-7 Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Przodkowie
Remont/naprawa podłogi w pomieszczeniu kuchni w lokalu mieszkalnym nr 3 przy ul. Zielonej 29 w Szcze...
45000000-7 Budowa Ośrodka Zdrowia w Siechnicach w standardzie budynku pasywnego: wykonanie izolacji przeciwwodn...
14212200-2 Dostawa kruszywa naturalnego łamanego kamiennego z przeznaczaniem na remont dróg gminnych
50232200-2 BIEŻĄCE UTRZYMANIE SYGNALIZACJI ŚWIETLNYCH NA SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH Z PODZIAŁEM NA DWIE CZĘŚCI
71220000-6 Opracowanie dokumentacji projektowych na rozbudowę infrastruktury drogowej
77231000-8 WYKONANIE UPROSZCZONYCH PLANÓW URZĄDZENIA LASÓW NIESTANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SKARBU PAŃSTWA
45233320-8 "Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych"
45231300-8 "Budowa kanalizacji sanitarnej od ul. Staszica w kierunku cieku Bugaj"
33631600-8 dostawa preparatów do dezynfekcji – 4 zadania
79710000-4 ZP/12/2024 „Świadczenie usługi ochrony osób i mienia dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im...
55520000-1 Sukcesywne, kompleksowe świadczenie usług cateringowych dla Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowi...
45232150-8 Rozbudowa sieci wodociągowej w Ciachcinie Nowym
45233220-7 Wykonanie remontu warstwy ścieralnej ulicy Folwarcznej w Radomiu (od ul. Polnej do ul. Mokrej oraz o...
45213221-8 Budowa wiaty magazynowej – hali środków do składowania materiałów sypkich dla RDW Toruń - w bazie Mł...
71247000-1 Nadzór Inwestorski nad robotami budowlanymi pn.: Przebudowa drogi powiatowej 2605G Czersk - Śliwice ...
71320000-7 Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy, przebudowy, nadbudowy oraz zmiany spo...
92000000-1 Organizacja wycieczek dla Seniorów (60+) na rzecz Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piase...
45200000-9 Modernizacja budynku socjalnego na stadionie miejskim w Gozdnicy
55520000-1 Usługa cateringowa w ramach warsztatów edukacyjnych „Transformersi” w dniu 19.06.2024r.
45420000-7 „Realizacja robót budowlanych na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Grodzisku Maz.”
45233120-6 Budowa drogi gminnej na terenie inwestycyjnym przy ul. Śląskiej w Nowej Soli wraz z budową oświetlen...
45000000-7 Zagospodarowanie poscaleniowe wsi: Grodzisko Górne, Wólka Grodziska
45112700-2 Balaton reaktywacja, etap 2: miejsca wypoczynkowe, leżaki, pomosty widokowe (BO 24/0/26)
45233142-6 Remont dróg o nawierzchni tłuczniowej na terenie Gminy Kęty w 2024 roku
71337000-9 Renowacja powłok ochronnych stalowej konstrukcji hali kompostowni
48730000-4 Dostawa sprzętu i oprogramowania w ramach projektu „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gmini...
45000000-7 Rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Łącku
39830000-9 Sukcesywna dostawa środków do utrzymania czystości i higieny dla Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. ...
45212290-5 Wymiana zestawów zabawowych na placu zabaw w Zarzeczu
34114121-3 Zakup i dostawa fabrycznie nowego, zabudowanego ambulansu typu „C” wraz z wyposażeniem dla OCRM w Op...
71317210-8 Usługa ratownictwa wodnego na kąpielisku „Błękitna Laguna”
72320000-4 Usługa sieciowego dostępu do kolekcji czasopism z grupy Nature wydawanych przez Springer Nature w 20...
45000000-7 Budowa wiat wraz z utwardzeniem placu w Parku Narodowym „Bory Tucholskie”