Przeprowadzenie robót budowlanych polegających na przebudowie i adaptacji na potrzeby Środowiskowego Domu Pomocy dla Osób z Chorobą Alzheimera pomieszczeń w lokalu na os. Słonecznym 15 w Krakowie.

Order Newsletter: 1 Position: 62302 (oferta nr 95427)

Client
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
State
małopolskie
Address
30-529 Kraków, ul. Józefińska 14/002 2/ 14
Phone
12 6165482, 6165469
Fax
12 6165428
www
www.mops.krakow.pl
E-Mail
do@poczta.mops.krakow.pl
Created
2014-02-21

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Józefińska 14/002 14 /2 30-529 Kraków małopolskie tel. 12 6165482, 6165469 fax. 12 6165428 REGON 35150530800000 www.mops.krakow.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przeprowadzenie robót budowlanych polegających na przebudowie i adaptacji na potrzeby Środowiskowego Domu Pomocy dla Osób z Chorobą Alzheimera pomieszczeń w lokalu na os. Słonecznym 15 w Krakowie.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych w lokalu położonym na parterze i w piwnicy budynku na os. Słonecznym 15 w Krakowie w zakresie i ilościach zgodnie z kosztorysem oraz projektem budowlano-wykonawczym, stanowiącymi odpowiednio załącznik nr 1 i 2 do niniejszej umowy z zastrzeżeniem postanowień ust. 2, 3 oraz §3 ust. 4. 2. W stosunku do zakresu robót określonego w projekcie budowlano-wykonawczym, o którym mowa w ust. 1 z przedmiotu zamówienia wyłączono: 1) wykonanie ścianki działowej pomiędzy pomieszczeniami oznaczonymi na rzucie numerami 0.9 i 0.10, 2) przebicie ściany nośnej oraz montaż drzwi pomiędzy pomieszczeniami oznaczonymi na rzucie numerami 0.10 i 0.2, 3) roboty elektryczne w piwnicy (w pom. -1.2) w zakresie demontażu i montażu instalacji oświetlenia podstawowego oraz gniazd wtykowych, za wyjątkiem 1 oprawy kierunkowej nad drzwiami ozn. F2/AW, 4) instalację oświetlenia podstawowego z funkcją ewakuacji w pomieszczeniach innych niż oznaczonych na rzucie numerami 0.1, 0.2 oraz 0.11. W pozostałych pomieszczeniach oprawy oświetlenia podstawowego nie będą mieć modułów awaryjnych. 5) obudowę ścian płytami gips.-kart. (poz. 16 w projekcie), 6) zakup stolarki okiennej i drzwiowej (w ramach zamówienia pozostaje montaż stolarki), 7) zakup i montaż wyposażenia pomieszczeń (uchwyty na papier toaletowy, pojemniki na ręczniki papierowe, dozowniki mydła w płynie, kosze na odpady, wieszaki na ubrania, lustra, zmywarko-wyparzarka, płytę indukcyjną, blaty z MDF, szafę przelotową, szafę na ubrania, szafę na środki czystości). 8) zakup nowych opraw oświetleniowych dla pom. na parterze (należy wykorzystać oprawy oświetleniowe pochodzące z demontaży), 9) zakup nowych gniazd wtykowych dla pom. na parterze (należy wykorzystać gniazda wtykowe pochodzące z demontaży), 10) zakup nowych łączników instalacyjnych elektrycznych dla pom. na parterze (należy wykorzystać łączniki pochodzące z demontaży), 11) zakup nowych korytek instalacyjnych w pom. na parterze (należy wykorzystać korytka instalacyjne pochodzące z demontaży), 12) zakup aparatury modułowej do przebudowywanej rozdzielnicy głównej RG. 3. Zamawiający dostarczy Wykonawcy materiały i osprzęt wymieniony w załączniku nr 2 do niniejszej umowy. Wykonawca zobowiązany jest wykorzystać materiały z demontażu wskazane w załączniku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. 4. Nie objęte umową roboty budowlane wymienione w ust. 2 oraz materiały i osprzęt, o którym mowa w ust. 3 nie zostały uwzględnione w przedmiarach, którymi dysponuje Zamawiający. 5. Zamawiający przekaże wykonawcy stolarkę drzwiową, ślusarkę aluminiową oraz kratę. Wykonawca zobowiązany jest brać udział w odbiorze ww. materiałów budowlanych od dostawcy, a w szczególności sprawdzić i potwierdzić, że dostarczone materiały mogą zostać użyte przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektowo-wykonawczą, o której mowa w ust. 1. Wykonawca ma przygotować otwory pod montaż stolarki i ślusarki zgodnie z wymiarami materiałów podanymi w projekcie. 6. Zakres przedmiotu umowy dot. robót: 1) rozbiórkowych, 2) instalacyjnych w zakresie instalacji elektrycznej, 3) instalacyjnych w zakresie instalacji wod. - kan., 4) instalacyjnych w zakresie instalacji CO, 5) posadzkarskich, 6) malarskich, 7) budowy ścian GK, 8) montażu stolarki drzwiowej (drzwi wewnętrzne i zewnętrzne), kraty i ślusarki okiennej (materiał dostarcza Zamawiający), 9) dot. montażu urządzeń i wyposażenia instalacyjnego, 10) wykonania wymaganych pomiarów i badań, dokumentacji po wykonawczej oraz złożenie wymaganych oświadczeń dot. poprawności wykonanych robót, w szczególności w zakresie instalacji elektrycznych. 7. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy zapewniając na własny koszt siłę roboczą oraz wszystkie środki techniczne potrzebne do jego realizacji. 8. Okres rękojmi: minimum 36 miesięcy od daty odbioru robót budowlanych wchodzących w skład przedmiotu umowy, bez wad. 9. Okres gwarancji na użyte materiały: zgodnie z danymi producenta, nie mniej niż 12 miesięcy od daty odbioru robót budowlanych bez wad. 10. Zobowiązania wynikające z gwarancji i rękojmi ponosi Wykonawca w całym zakresie przedmiotu zamówienia, w tym również w zakresie zleconym podwykonawcom. 11. Wykonawca zobowiązany jest usuwać wady i usterki przedmiotu umowy wykryte w okresie rękojmi w terminie do 14 dni od ich stwierdzenia. Wady i usterki zagrażające bezpieczeństwu ludzi Wykonawca ma usuwać do 24 godzin po ich zgłoszeniu przez Zamawiającego. W przypadku nie wywiązania się z tego zobowiązania Wykonawca zwróci Zamawiającemu koszty usunięcia wad i usterek w terminie do 14 dni od otrzymania wezwania do zapłaty. 12. Wykonawca ponosi bezpośrednią odpowiedzialność za szkody wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy i usunie ich skutki i przyczyny, bądź zwróci Zamawiającemu koszty z tym związane w terminie do 14 dni od chwili wezwania przez Zamawiającego do naprawy szkód lub zwrotu kosztów. 13. Przedmiot umowy ma być wykonany zgodnie ze sztuką jego wykonania oraz obowiązującymi w zakresie jego wykonania standardami, normami i przepisami prawa w tym w szczególności ustawy Prawo Budowlane. 14. Wykonawca w trakcie prowadzenia prac ma obowiązek każdorazowo zgłaszać Zamawiającemu wszelkie problemy związane z realizacją przedmiotu umowy oraz współpracować w zakresie ich rozwiązywania. 15. Odbiór robót zanikających bądź ulegających zakryciu ma być zgłaszany przez Wykonawcę z wyprzedzeniem co najmniej 1 dnia roboczego. 16. Wykonanie prac zostanie potwierdzone protokołem odbioru częściowego lub końcowego podpisanego przez obie strony. 17. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace w sposób powodujący jak najmniejsze niedogodności i utrudnienia dla mieszkańców bloku na os. Słonecznym 15. 18. Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie dokonywać wymaganych uzgodnień z administratorem obiektu, jeżeli takie będą wymagane w trakcie prowadzenia prac, w tym w szczególności dot. spuszczenia wody z instalacji CO lub czasowego wyłączenia dostępu do mediów.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 453000001

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information