Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej dróg powiatowych zamiejskich na obszarze Powiatu Głogowskiego w technologii Patcher

Order Newsletter: 1 Position: 89159 (oferta nr 912603)

Client
Powiat Głogowski
State
dolnośląskie
Address
67-200 Głogów, ul. Sikorskiego 21 21
Phone
076 7282801
Fax
076 7282817
E-Mail
przetargi@glogow.um.gov.pl
Created
2012-04-19

Powiat Głogowski

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Powiat Głogowski ul. Sikorskiego 21 21 67-200 Głogów dolnośląskie tel. 076 7282801 fax. 076 7282817 REGON 39065211100000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej dróg powiatowych zamiejskich na obszarze Powiatu Głogowskiego w technologii Patcher

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiot zamówienia obejmuje remont ubytków i spękań nawierzchni bitumicznej dróg powiatowych zamiejskich na obszarze Powiatu Głogowskiego w technologii Patcher, wg wykazu znajdującego się w załączniku nr 11 do niniejszej SIWZ, o łącznej długości 104 055 m, w ilości do 160 ton wbudowanej mieszanki. Na zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia polega na: - usunięciu spękań poprzecznych i podłużnych, - likwidacji złuszczeń, - oczyszczeniu szczelin sprężonym powietrzem, - wypełnieniu ubytków mieszanką grysowo - emulsyjną o odpowiednich frakcjach wg potrzeb technologicznych, - posypaniu suchym grysem. Istotne informacje dotyczące przedmiotu zamówienia: Podczas realizacji robót należy przestrzegać zasad gospodarki odpadami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a w szczególności obowiązującą ustawą o odpadach z 27 kwietnia 2001r. (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243 ze zmianami). 1.Szczegółowy zakres i warunki wykonania zamówienia określa: -Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - załącznik nr 9 do SIWZ, -Przedmiar robót - załącznik nr 10 do SIWZ, -Wykaz dróg powiatowych zamiejskich - załącznik nr 11 do SIWZ, -Projekt umowy - załącznik nr 2 do SIWZ, 2.Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do wykonania we własnym zakresie zabezpieczenia i oznakowania stref prowadzonych robót zgodnie ze Szczegółowymi warunkami technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach stanowiącymi załączniki nr 1-4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z późn. zm.) oraz utrzymywania ich w należytej sprawności i stanie technicznym w czasie trwania robót.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 452331426

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w postępowaniu.

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: http://sbip.pl/nglogowsp/

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30