Usługi edukacyjne do przeprowadzenia zajęć w szkołach podstawowych na terenie Gminy Korfantów w ramach realizacji projektu pn. Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych, finansowanego ze środków Unii Eur

Order Newsletter: 1 Position: 114364 (oferta nr 903549)

Client
Gmina Korfantów
State
opolskie
Address
48-317 Korfantów, ul. Rynek 4 4
Phone
077 4343820 w. 44
Fax
077 4343817
E-Mail
korfantow@korfantow.pl
Created
2012-04-12

Gmina Korfantów

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Korfantów ul. Rynek 4 4 48-317 Korfantów opolskie tel. 077 4343820 w. 44 fax. 077 4343817 REGON 00053840300000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Usługi edukacyjne do przeprowadzenia zajęć w szkołach podstawowych na terenie Gminy Korfantów w ramach realizacji projektu pn. Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych, finansowanego ze środków Unii Eur

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług w zakresie prowadzenia zajęć edukacyjnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Korfantów w ramach realizacji projektu pn. Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Usługi, o których mowa wyżej prowadzone będą w ramach następoujących zajęć: a) zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych dysleksją, b) zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, c) Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy, d) Zajęcia korekcyjne dla dzieci z wadami postawy. Zajęcia powyższe podzielono na szczegółowe zadania zgodnie z budżetem projektu: Zadanie nr V: Zajęcia dodatkowe w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Korfantowie - Szkoła Podstawowa. Zadanie nr VI: Zajęcia dodatkowe w Zespole Szkół w Ścinawie Małej - Szkoła Podstawowa Zadanie nr VII: Blok Zajęcia dodatkowe w Zespole Szkół w Przechodzie - Szkoła Podstawowa Zadanie nr VIII: Blok Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej we Włodarach Przedmiot zamówienia został podzielony na 22 części, określone w zestawieniu stanowiącym załącznik nr 1 do wniosku. Obowiązki osoby prowadzącej zajęcia: 1. Przygotowanie programu dla określonego typu zajęć. 2. Uzyskanie akceptacji koordynatora szkolnego projektu dla opracowanego programu. 3. Realizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych lub zajęć pozalekcyjnych zgodnie z celem głównym i celami szczegółowymi projektu. 4. Zwiększenie motywacji uczniów do nauki poprzez udział w Projekcie. 5. Bieżące monitorowanie efektów zajęć i raportowanie o stanie realizacji zajęć. 6. Prowadzenie dokumentacji z realizowanych zajęć - dzienników zajęć i innych wymaganych dokumentów (dzienniki zajęć, listy obecności, karty czasu pracy itp.). 7. Przekazywanie konspektu zajęć koordynatorowi projektu. 8. Współpraca z koordynatorem szkolnym oraz kierownikiem projektu.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 801000005

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information