Modernizacja budynku przy ul. Słowiańskiej 13 w Głogowie z uwzględnieniem poprawy wskaźników energetycznych, w zakresie remontu 5 pomieszczeń biurowych na I piętrze pod potrzeby Powiatowego Centrum Pieczy Zastępczej

Order Newsletter: 1 Position: 54639 (oferta nr 867997)

Client
Powiat Głogowski
State
dolnośląskie
Address
67-200 Głogów, ul. Sikorskiego 21 21
Phone
076 7282801
Fax
076 7282817
E-Mail
przetargi@glogow.um.gov.pl
Created
2012-03-08

Powiat Głogowski

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Powiat Głogowski ul. Sikorskiego 21 21 67-200 Głogów dolnośląskie tel. 076 7282801 fax. 076 7282817 REGON 39065211100000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Modernizacja budynku przy ul. Słowiańskiej 13 w Głogowie z uwzględnieniem poprawy wskaźników energetycznych, w zakresie remontu 5 pomieszczeń biurowych na I piętrze pod potrzeby Powiatowego Centrum Pieczy Zastępczej

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiot zamówienia obejmuje modernizację budynku przy ul. Słowiańskiej 13 w Głogowie z uwzględnieniem poprawy wskaźników energetycznych w zakresie remontu 5 pomieszczeń biurowych na I piętrze pod potrzeby Powiatowego Centrum Pieczy Zastępczej. Zakres robót remontowych przewidziany jest dla pomieszczeń Nr 2, Nr 10 ; nr 11; nr 12; Nr 13 i obejmuje: - częściowe skucie tynków ścian i sufitów - 54, 5 m2, - gruntowanie ścian i sufitów wraz z odgrzybianiem - 382 m2, - wykonanie tynków wapienno-cementowych - 56, 5 m2, - wykonanie gładzi gipsowej na ścianach i sufitach - 444 m2, - malowanie ścian i sufitów - 444 m2, - odnowienie stolarki okiennej , oczyszczenie i malowanie jednokrotne od wewnątrz - 54,9 m2, - ułożenie nowej wykładziny dywanowej na podkładzie gumowym - 104, 55 m2, - montaż gniazd i włączników elektrycznych, zaworów grzejnikowych - zgodnie z przedmiarem, - montaż i demontaż drzwi - 18, 06 m2 , - naprawa stopni schodowych - 1 kpl, - wymiana wykładziny PCV na schodach i korytarzu I piętra - 26, 64 m2, - wywóz gruzu i utylizacja - 3, 1 m3. Istotne informacje dotyczące przedmiotu zamówienia: Podczas realizacji robót należy przestrzegać zasad gospodarki odpadami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a w szczególności obowiązującą ustawą o odpadach z 27 kwietnia 2001r. (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243 ze zmianami). 1.Szczegółowy zakres i warunki wykonania zamówienia określa: - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - załącznik nr 10 do SIWZ, - Rysunek techniczny - załącznik nr 11 do SIWZ - Przedmiar robót - załącznik nr 12 do SIWZ, - Projekt umowy - załącznik nr 2 do SIWZ, 2.Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia z należytą starannością, zgodnie z załączoną dokumentacją oraz z zasadami sztuki budowlanej, jak również zgodnie z postanowieniami projektu umowy. 3.Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia na okres 3 lat od daty odbioru końcowego.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 451111009

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

II.2) Duration of the contract or time limit for completion: 45 days

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w postępowaniu.

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: http://sbip.pl/nglogowsp/

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30