Dostawa wyposażenia meblowego pracowni chemii w budynku Gimnazjum w Korfantowie.

Order Newsletter: 1 Position: 45864 (oferta nr 847126)

Client
Gmina Korfantów
State
opolskie
Address
48-317 Korfantów, ul. Rynek 4 4
Phone
077 4343820 w. 44
Fax
077 4343817
E-Mail
korfantow@korfantow.pl
Created
2012-02-15

Gmina Korfantów

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Korfantów ul. Rynek 4 4 48-317 Korfantów opolskie tel. 077 4343820 w. 44 fax. 077 4343817 REGON 00053840300000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa wyposażenia meblowego pracowni chemii w budynku Gimnazjum w Korfantowie.

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem, montażem i ustawieniem w pracowni chemii budynku Gimnazjum w Korfantowie na ul. Mickiewicza 1 stolika laboratoryjnego wraz z wyciagiem chemicznym i wyposażeniem wg poniżeszej specyfikacji: Specyfikacja techniczna: standardowy stolik laboratoryjny z wyciągiem laboratoryjnym, wykonanie z płyt wiórowych laminowanych o grubości 18 mm, obrzeża ABS o grub. 2mm, ściana przednia przeszklona, ściany boczne wyciągu przeszklone, pod blatem szafka zamykana podwójnymi drzwiczkami, wyposażony w system wentylacji z obiegiem wymuszonym - wywiewny, wyposażony w gniazdo 230V/50Hz i 24V/50Hz, kroploszczelne, z przodu stolika, instalacja gazowa i wodna, zlew, wymiary : 1250mm x 500mm x 2100 mm, kolorystyka: blat - szary, płyta - buk. UWAGA: 1. Zamawiający informuje, że wskazany w opisie przedmiotu zamówienia: typy i symbole materiałów lub urządzeń oraz ewentualne nazwy ich producentów i zdjęcia zostały określone w celu sprecyzowania parametrów i warunków techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych niż określone przez Zamawiającego. W przypadku zastosowania innych niż podane rozwiązań, udowodnienie równoważności proponowanych rozwiązań spoczywa na Wykonawcy. Nie wykazanie materiałów lub urządzeń równoważnych w ostatniej kolumnie tabeli zawartej w formularzu ofertowym, traktowane będzie jako deklaracja dostarczenia materiałów i urządzeń wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia. (Należy załączyć dokument/dokumenty potwierdzające, że oferta równoważna spełnia żądane parametry). 2. Dostawy obejmują także: rozładunek, rozstawienie, usytuowanie montaż i podłączenie do istniejących sieci w pomieszczeniu pracowni chemii w budynku Gimnazjum. 3. Rozmieszczenie mebli w pracowni pozostawione jest w gestii Wykonawcy, zapewniające prawidłowe użytkowanie sprzętu. Wykonawcy przed złożeniem oferty winni zapoznać się z rzeczywistym wyglądem pracowni lekcyjnej, po wcześniejszym uzgodnieniu wizyty oraz sposobu usytuowania mebli z Zamawiającym. 4. Rozmiary mebli szkolnych zostały określone na podstawie normy PN-EN 1729-1:2007 - Meble - Krzesła i stoły dla instytucji edukacyjnych - Część 1: Wymiary funkcjonalne. 5. Podane w opisie przedmiotu zamówienia parametry są parametrami minimalnymi sprzętu. 6. Jeśli do właściwego funkcjonowania przedmiotu zamówienia wymagane są materiały eksploatacyjne, cena podawana w ofercie powinna uwzględniać wymagane materiały eksploatacyjne. Zamawiający wymaga, żeby oferowane materiały eksploatacyjne były fabrycznie nowe, oryginalne i zalecane przez producenta sprzętu. 7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie braki i wady przedmiotu zamówienia, w tym za powstałe w czasie transportu. 8. Wykonawca przekaże Zamawiającemu na dostarczone wyposażenie gwarancję producenta. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu dokument gwarancyjny w dniu odbioru przedmiotu dostawy. 9. Wyposażenie określone powyżej musi spełniać określone innymi przepisami wymogi jakościowe i bezpieczeństwa. 10. Wszystkie składniki wyposażenia muszą być fabrycznie nowe oraz muszą spełniać wymagania, wynikające z odrębnych przepisów w zakresie ich stosowania w obiektach szkolnych (jeżeli dotyczy). Materiały użyte do wykonania mebli muszą posiadać świadectwa jakości, atesty dopuszczające do użytku w placówkach szkolnych oraz odpowiadać Europejskim i Polskim Normom. 11. Zamawiający zaleca załączenia do oferty zdjęcia lub katalogu ze wskazaniem konkretnych oferowanych mebli oraz ich opisów technicznych. Na oferowane materiały należy załączyć do oferty aktualne certyfikaty zgodności z odpowiednimi normami wydane przez akredytowaną jednostkę certyfikującą wyroby (jeżeli dotyczy). 12. Jeśli w opisach występują zdjęcia konkretnego produktu, należy je traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. Przedstawione zdjęcia, rysunki, modele i wizualizacje w niniejszej SIWZ mają jedynie charakter przykładowy i wzorcowy. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, materiałów i kolorów (patrz pkt. 1). 13. W przypadku gdy Wykonawca zastosuje materiały inne niż w opisie, zobowiązany jest do dołączenia do oferty próbek zaoferowanych materiałów oraz pełną paletę kolorów odpowiednią dla danego rodzaju wykończenia. Dostarczony sprzęt winien być nowy, nieużywany, bez wad i uszkodzeń..

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 391800007

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information