Sprzątanie obiektów MOPS w Krakowie w latach 2012-2013

Order Newsletter: 1 Position: 3461 (oferta nr 808740)

Client
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
State
małopolskie
Address
30-529 Kraków, ul. Józefińska 14/002 2/ 14
Phone
12 6165482, 6165469
Fax
12 6165428
www
www.mops.krakow.pl
E-Mail
do@poczta.mops.krakow.pl
Created
2012-01-04

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Józefińska 14/002 14 /2 30-529 Kraków małopolskie tel. 12 6165482, 6165469 fax. 12 6165428 REGON 35150530800000 www.mops.krakow.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Sprzątanie obiektów MOPS w Krakowie w latach 2012-2013

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe sprzątanie pomieszczeń biurowych, korytarzy, klatek schodowych, sanitariów oraz piwnic obiektów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, zgodnie z poniższymi wytycznymi: 1) Wykaz obiektów Zamawiającego podlegających sprzątaniu oraz minimalna liczba godzin sprzątania na poszczególnych obiektach w tygodniu: a) ul. Józefińska 14 - 90 godzin; b) ul. Rzeźnicza 2- 50 godzin; c) ul. Radzikowskiego 37- 40 godzin; d) ul. Powstańców Wielkopolskich 3 - 40 godzin; e) ul. Praska 52- 20 godzin; f) ul. Dietla 64 - 40 godzin; g) Al. Słowackiego 46 - 30 godzin; h) ul. Jerzmanowskiego 37 - 40 godzin; i) ul. Beskidzka 30A - 8 godzin; j) ul. Felicjanek 5/1 - 6 godzin; k) ul. Dąbrowskiego 24 - 8 godzin; l) ul. Semperitowców 13 - 6 godzin; m) ul. Dobrego Pasterza 72 - 6 godzin; n) ul. Urzędnicza 20/3 - 6 godzin; o) ul. Sikorki 15 - 6 godzin; p) ul. Rynek Podgórski 12/33A - 6 godzin; 2) Zakres prac porządkowych wewnątrz budynków: a) pomieszczenia biurowe: zamiatanie i mycie podłóg - codziennie, odkurzanie wykładzin i dywanów - codziennie, pranie wykładzin i dywanów - cztery razy w roku, pastowanie podłóg i posadzek - raz w tygodniu, czyszczenie mebli biurowych, w tym: ścieranie kurzu z mebli - codziennie, pokrycie drewnianych mebli biurowych środkiem do konserwacji - codziennie, mycie i opróżnianie koszy na śmieci do pojemników Zamawiającego, wymiana worków na śmieci - codziennie, opróżnianie pojemników z niszczarek do specjalnych pojemników na makulaturę Zleceniodawcy oraz wyłożenie ich workiem foliowym - codziennie, usuwanie pajęczyn, czyszczenie lamp, luster, ram reprodukcji i obrazów, sprzętu RTV (m.in. telefon, fax, radio itp.), sprzętu komputerowego z wyjątkiem klawiatury i ekranu komputera - dwa raz w tygodniu, czyszczenie parapetów okiennych wewnętrznych i drzwi - codziennie, czyszczenie kaloryferów - raz w miesiącu, pranie mebli tapicerowanych, foteli, krzeseł - dwa razy w roku; b) pomieszczenia sanitarne: mycie i opróżnianie koszy na śmieci do pojemników Zamawiającego, wymiana worków na śmieci - codziennie, mycie i czyszczenie muszli ustępowych, bidetów, pisuarów, umywalek i armatury, w tym dezynfekowanie i usuwanie nalotów - codziennie, usuwanie rdzy i kamienia z urządzeń sanitarnych - codziennie, uzupełnianie papieru toaletowego, ręczników papierowych oraz mydła w płynie do zamontowanych pojemników oraz ich czyszczenie - codziennie, dbanie o czystość szczotek WC w sanitariach - codziennie, wymiana szczotek WC na nowe - co cztery miesiące, uzupełnianie środków zapachowych (m.in. odświeżacz powietrza, kostka WC itp.) - na bieżąco, czyszczenie luster i parapetów - codziennie, zmywanie posadzki płynami o właściwościach dezynfekujących - codziennie, czyszczenie parapetów okiennych wewnętrznych i drzwi - codziennie, mycie glazury płynami o właściwościach dezynfekujących - dwa razy w tygodniu; c) korytarze i klatki schodowe: mycie i opróżnianie koszy na śmieci do pojemników Zamawiającego, wymiana worków na śmieci - codziennie, zamiatanie i mycie podłóg (w obiektach objętych polimeryzacją, utrzymanie warstw polimerowych odpowiednimi środkami) - codziennie, mycie poręczy i balustrad - codziennie, wycieranie parapetów wewnętrznych - codziennie, mycie podłóg i drzwi w windach - codziennie, czyszczenie kaloryferów - raz w miesiącu, mycie lamperii na bieżąco, w tym raz na kwartał kompleksowo, mycie szyb w drzwiach głównych wejściowych - codziennie, mycie drzwi wejściowych - dwa razy w tygodniu, mycie krat w drzwiach wejściowych - raz na kwartał, pastowanie podłóg i posadzek pastą o właściwościach antypoślizgowych, w obiektach: pomieszczenia biurowe ul. Józefińska 14, ul. Radzikowskiego 37, ul. Powstańców Wielkopolskich 3, ul. Praska 52, ul. Dietla 64, Al. Słowackiego 46, ul. Jerzmanowskiego 37, ul. Felicjanek 15/1, ul. Beskidzka 30A, ul. Semperitowców 13, ul. Dobrego Pasterza 72, ul. Urzędnicza 20/3 oraz ul. Dąbrowskiego 24 - dwa razy w tygodniu, wykonanie powłoki polimerowej o właściwościach antypoślizgowych na posadzkach PCV poprzez wyczyszczenie posadzek PCV i nałożenie 3 warstw polimeru w obiekcie przy ul. Rzeźniczej 2, w obiekcie przy ul. Dietla 64, w obiekcie przy ul. Jerzmanowskiego 37 oraz na korytarzach i klatkach schodowych w budynku przy ul. Józefińskiej 14, zapewniając trwałość powłoki na okres pomiędzy wykonaniami kolejnych jej odnowień - 2 razy do roku. d) pomieszczenia serwerowni (po uzgodnieniu terminu) - raz w miesiącu kompleksowo; e) mycie okien, parapetów zewnętrznych, krat w oknach i lamp sufitowych we wszystkich pomieszczeniach - raz na kwartał; 3) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za mienie Zamawiającego po godzinach pracy w czasie wykonywania prac porządkowych oraz jest zobowiązany do zamykania lokali po wykonaniu usługi i włączania systemu alarmowego. Zamawiający przekaże Wykonawcy wykaz osób odpowiedzialnych za obsługę systemu alarmowego wraz z numerami telefonów. 4) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzenia lub zniszczenia mienia znajdującego się w sprzątanych pomieszczeniach Zamawiającego. 5) W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub zaginięcia (kradzieży) mienia znajdującego się w pomieszczeniach sprzątanych Wykonawca winien niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Zamawiającego celem sporządzenia protokołu stwierdzającego rodzaj i wysokość zaistniałych strat. 6) W przypadku ustalenia winy po stronie Wykonawcy, ponosi on pełną odpowiedzialność finansową za powstałe straty. 7) Wykonawca zobowiązany jest do: a) opracowania i dostarczenia Zamawiającemu, w terminie do 5 dni od daty podpisania umowy, grafików sprzątania - dotyczy to głównie czynności wykonywanych raz w miesiącu i rzadziej; b) wykonywania prac porządkowych i utrzymania czystości przy użyciu własnego sprzętu oraz środków czystości tj. środków do czyszczenia mebli, płynów i preparatów do mycia i konserwacji, past, płynów do dezynfekcji, worków na odpady, środków zapachowych, środków do utrzymania i pielęgnacji powierzchni podłóg i mebli, mydła w płynie, papieru toaletowego, ręczników papierowych itp.; c) zapewnienia we własnym zakresie i na swój koszt odpowiedniego stanu zaopatrzenia w niezbędne materiały, środki czystości, środki transportu, urządzenia, narzędzia, sprzęt itp.; d) wykonywania usługi przy użyciu środków posiadających polskie atesty i certyfikaty (środki czyszcząco - myjące powinny być o niedrażniących zapachach, wykorzystywane stosownie do miejsc przeznaczenia); e) uzgodnienia z dwutygodniowym wyprzedzeniem terminu polimeryzacji podłóg oraz zapewnienia w tym dniu dodatkowych osób do przenoszenia i ustawiania mebli - po wykonaniu prac Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu podpisany protokół należytego wykonania polimeryzacji podłogi na korytarzach i klatkach schodowych, zgodny z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do wzoru umowy; f) uzgodnienia z dwutygodniowym wyprzedzeniem terminu mycia okien we wszystkich obiektach Zamawiającego oraz zapewnienia w tym dniu dodatkowych osób do przenoszenia i ustawiania mebli - po wykonaniu prac Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu podpisany protokół należytego wykonania mycia okien, parapetów zewnętrznych, kart i lamp sufitowych, zgodny z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do wzoru umowy; g) uzgodnienia z dwutygodniowym wyprzedzeniem terminu prania dywanów oraz tapicerek krzeseł we wszystkich obiektach Zamawiającego oraz zapewnienia w tym dniu dodatkowych osób do przenoszenia i ustawiania mebli - po wykonaniu prac Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu podpisany protokół należytego wykonania prania tapicerek krzeseł i prania dywanów, zgodny z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do wzoru umowy; h) zapewnienia pracownikom odpowiedniej odzieży roboczej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami; i) przestrzegania przepisów ppoż. i bhp; j) zachowania w tajemnicy danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (jt.: Dz. U. 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zamianami), wszelkich danych technicznych (szczególnie struktury i konfiguracji systemów zabezpieczeń), technologicznych, organizacyjnych i innych dotyczących Zamawiającego uzyskanych w związku realizacją umowy, niezależnie od formy przekazania tych informacji oraz ich źródeł - Wykonawca zobowiązuje się do wykorzystania uzyskanych informacji jedynie w celu realizacji umowy; k) przekazania w terminie do 5 dni od podpisania umowy wykazu osób, które będą wykonywały usługę w poszczególnych obiektach wraz z aktualnymi zaświadczeniami o ich niekaralności; l) poinformowania Zamawiającego o konieczności zatrudnienia innego pracownika, jeżeli taka potrzeba zaistnieje w trakcie realizacji zamówienia; m) posiadania ważnej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 100 000,00 zł oraz do zapewnienia ciągłości ubezpieczenia w okresie trwania umowy - w przypadku zakończenia okresu obowiązywania polisy Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność z oryginałem prolongatę ubezpieczenia; 8) W celu realizacji zamówienia Zamawiający zapewnia nieodpłatne pomieszczenia socjalne. 9) Wykonawca ma obowiązek zmienić osobę sprzątającą na wniosek Zamawiającego w przypadku nienależytego wykonywania przez nią obowiązków. Wykonawcy przysługuje prawo zmiany osoby sprzątającej za zgodą Zamawiającego jedynie w przypadkach uzasadnionych obiektywnymi okolicznościami. 2. Postanowienia dodatkowe: 1) Zamawiający ustanowi osoby odpowiedzialne za nadzór, kontrolę i odbiór wykonanych prac w poszczególnych obiektach, a w czasie ich nieobecności w pracy, także inne osoby zastępujące. O ustaleniu takiego zastępstwa Zamawiający powiadomi Wykonawcę ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej do czasu zakończenia zastępstwa. 2) Wykonawca ustanowi osobę odpowiedzialną za wykonanie przedmiotu umowy i uprawnioną do kontaktu z Zamawiającym, a w czasie jej nieobecności w pracy innego pracownika. O ustaleniu takiego zastępstwa Wykonawca powiadomi Zamawiającego ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej wraz z czasem trwania zastępstwa. 3) Osoba upoważniona z ramienia Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym będzie zapoznawała osoby sprzątające z zakresem czynności oraz sposobem zamykania poszczególnych obiektów i uruchamiania systemu alarmowego. 4) Osoba upoważniona z ramienia Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym będzie brała udział w kontrolach poprawności wykonania przedmiotu umowy oraz posiadać pisemne upoważnienie od Wykonawcy na podpisywanie dokumentów, które będą skutkować w przypadku nienależytego wykonywania prac obniżeniem wynagrodzenia Wykonawcy. 5) Osoby upoważnione przez Zamawiającego prowadzić będą kontrole wykonywanych usług: a) na wezwanie Zamawiającego - odbywać się mogą w poniedziałki, wtorki, środy i piątki, ale nie mogą zastąpić kontroli tygodniowych - ocenie poddana będzie stan czystości w dniu kontroli; b) tygodniowe - prowadzone będą raz w tygodniu w każdy czwartek w wybranym obiekcie - ocenie poddane będą czynności objęte umową z okresu od początku obowiązywania umowy do chwili kontroli lub od daty ostatniej kontroli do chwili kontroli; c) kontrole będą obejmowały wykonanie czynności określonych w grafiku - każda czynność zostanie zakwalifikowana jako wykonana poprawnie lub nie; kontrola będzie kończyć się protokołem podpisanym przez Wykonawcę i Zamawiającego, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do wzoru umowy; d) wezwanie na kontrolę na wezwanie Zamawiającego będzie odbywało się poprzez przesłanie faksem lub emailem, Wykonawca ma obowiązek potwierdzić swoją obecność w ciągu godziny od daty wysłania informacji o kontroli; brak potwierdzenia będzie oznaczał akceptację terminu; wezwania będą wysyłane w godzinach pracy Zamawiającego; e) kontrole tygodniowe nie wymagają potwierdzeń, są obligatoryjne, w wezwaniu, wysyłanym nie wcześniej niż w środę i nie później niż w czwartek do godziny 8:00, Zamawiający poda miejsce i godzinę kontroli; w przypadku braku wezwania kontrola odbędzie się o godzinie 9:30 w lokalu przy ul. Józefińskiej 14; 6) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieprawidłowości, zaniedbań czy zaniechania w zakresie wykonywania obowiązków powierzonych Wykonawcy na mocy umowy, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy uiszczenia następujących kar: a) odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy - kara umowna w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto za dany okres rozliczeniowy; b) jeżeli protokół z kontroli tygodniowej lub na wezwanie wykazał, że ponad 10%, ale nie więcej niż 19,99% prac zostało wykonanych nienależycie lub nie zostało wykonanych w ogóle - kara umowna w wysokości 5% wynagrodzenia brutto za dany okres rozliczeniowy; c) jeżeli protokół z kontroli tygodniowej lub na wezwanie wykazał, że ponad 20% prac zostało wykonanych nienależycie lub nie zostało wykonanych w ogóle - kara umowna w wysokości 10% wynagrodzenia brutto za dany okres rozliczeniowy; d) kary umowne z poszczególnych kontroli kumulują się tzn. jeśli w danym miesiącu co najmniej dwie kontrole będą wskazywały, że Wykonawca nie wywiązuje się należycie z obowiązków, kara umowna będzie wynosiła co najmniej 20% wynagrodzenia za dany okres rozliczeniowy; e) w przypadku niestawienia się na kontrolę w umówionym terminie lub odmowy przez Wykonawcę podpisania protokołu z kontroli, karę umowną w wysokości 25% wynagrodzenia za dany okres rozliczeniowy w przypadku kontroli tygodniowej oraz w wysokości 5% wynagrodzenia za dany okres rozliczeniowy w przypadku kontroli na wezwanie Zamawiającego; f) jeżeli Wykonawca nie zapewni w ciągu 48 godzin osoby na zastępstwo w przypadku dłuższej nieobecności w pracy - kara umowna w wysokości 10% wynagrodzenia brutto za dany okres rozliczeniowy; g) jeżeli Wykonawca nie dopełni obowiązków związanych z zabezpieczeniem majątku Zamawiającego (tj. zamknięciem obiektu i uruchomieniem systemu alarmowego), a nie wynika to z wady lub awarii, która mu to uniemożliwiła - kara umowna w wysokości 10% wynagrodzenia brutto za dany okres rozliczeniowy; 7) Wysokość wynagrodzenia może ulec zmniejszeniu w okresach rozliczeniowych o kary pieniężne nałożone przez służby porządkowe i inne organy państwowe za nieprzestrzeganie przepisów bhp i innych w zakresie prac objętych umową. 8) Zamawiający nie naliczy kar umownych za niewykonanie usługi z przyczyn niezależnych od Wykonawcy tj. zakłócenia w dostawie energii elektrycznej, wody itp. 9) Łączna wysokość kar umownych za nienależyte wykonanie usługi stwierdzone protokołami z kontroli w danym okresie rozliczeniowym nie może przewyższać wynagrodzenia umownego za ten okres. 10) Zapłata kar umownych nastąpi przez potrącenie należnej kary z wynagrodzenia należnego Wykonawcy za dany okres rozliczeniowy, w którym doszło do zdarzenia powodującego obowiązek zapłaty kary, po uprzednim poinformowaniu Wykonawcy o tym fakcie. 11) Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, w przypadku, gdy szkoda wyrządzona Zamawiającemu niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez Wykonawcę przewyższy wysokość kar umownych. 12) Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian umowy, zmiany w szczególności mogą dotyczyć: warunków płatności, zmiany zakresu prac, zmiany powierzchni do sprzątania (zmiana powierzchni będzie skutkować odpowiednią proporcjonalną zmianą wysokości wynagrodzenia), miejsca realizacji, w sytuacji, kiedy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego nastąpi konieczność likwidacji biur lub zmiany miejsca ich lokalizacji; Strony dopuszczają również zmianę treści umowy w zakresie ceny, jednak jedynie w przypadku zmiany stawek podatku VAT lub waloryzacji cen o prognozowany wskaźnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych przyjęty w ustawie budżetowej na dany rok kalendarzowy. 13) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia powierzchni do sprzątania z przyczyn od niego niezależnych, takich jak np. zakończenie realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unie Europejską. 14) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji sprzątanego lokalu z przyczyn od niego niezależnych, takich jak np. zakończenie realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unie Europejską. 15) O wszelkich zmianach Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę z miesięcznym wyprzedzeniem 16) Godziny sprzątania wskaże Zamawiający po podpisaniu umowy. 17) Wykonawca będzie realizował usługę przy użyciu środków czystości, których wykaz stanowi załącznik nr 2 do formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do Specyfikacji. 18) Jeżeli do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy wymagane są środki inne niż wymienione przez Zamawiającego, Wykonawca uzupełni wykaz, o którym mowa w pkt. 17 ze wskazaniem nazwy środka i jego producenta. 19) Jeżeli w trakcie realizacji usługi Zamawiający i Wykonawca dojdą do przekonania, że do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy wymagane są środki inne niż wymienione w załączniku do oferty strony dopuszczają możliwość ich zamiany, jednak z zastrzeżeniem, że będą to środki o nie gorszych właściwościach. 20) Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że jakość środków nie odpowiada jakości środków wskazanych w wytycznych, Zamawiający ma prawo wskazać Wykonawcy środki, które ma stosować przy realizacji usługi. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania środków w ilościach zapewniających należyte wykonanie usługi. 21) Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli zaistnieje którakolwiek z poniższych sytuacji: a) w ciągu miesiąca więcej niż 3 kontrole wykażą, że Wykonawca nie realizuje należycie przedmiotu umowy tj. ponad 20% prac jest wykonywanych nieprawidłowo; b) Wykonawca nie dopełni obowiązków związanych z zabezpieczeniem majątku Zamawiającego (tj. zamknięciem obiektu i uruchomieniem systemu alarmowego), a nie wynika to z wady lub awarii, która mu to uniemożliwiła; c) Wykonawca nie stawi się na 3 kolejne kontrole - nie dotyczy to przypadków losowych, w których Wykonawca nie ma możliwości wzięcia udziału w kontroli, jednakże taki fakt musi być udokumentowany Zamawiającemu, a Zamawiający uzna, że usprawiedliwienie jest wystarczające; d) rażącego naruszenia postanowień umowy przez Wykonawcę 21) Wykonawca do faktury wystawionej za dany okres rozliczeniowy załącza: protokół należytego wykonania usługi sporządzony na formularzu zgodnym z wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do wzoru umowy, podpisany przez osoby odpowiedzialne z ramienia Zamawiającego w danym obiekcie oraz protokoły, o których mowa w §3 ust. 1 pkt. 6-8 wzoru umowy. W przypadku niedoręczenia Zamawiającemu wraz z fakturą dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, wstrzyma się on z zapłatą wynagrodzenia do czasu usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych uchybień. 3. Termin realizacji zamówienia: 1) od dnia podpisania umowy (planowany termin podpisania 03 stycznia 2012 roku) do 31 grudnia 2013 roku - dotyczy sprzątania lokali, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 lit. a - j niniejszego rozdziału, 2) od dnia podpisania umowy (planowany termin podpisania 03 stycznia 2012 roku) do 31 grudnia 2012 roku w zakresie sprzątania lokali, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 lit. k - p niniejszej rozdziału; 4. Uwaga: ewentualna zmiana ceny świadczenia będzie dokonywana na uzasadniony pisemny wniosek Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku VAT. Ewentualna waloryzacja cen może być dokonywana jednorazowo w okresach rocznych i zostanie wprowadzona w formie aneksu do umowy. Ceny mogą być waloryzowane w okresach rocznych, począwszy od stycznia 2013 roku. Waloryzacja nie może przekroczyć prognozowanego wskaźnika wzrostu cen i usług konsumpcyjnych przyjętego w ustawie budżetowej na dany rok kalendarzowy. Ewentualna waloryzacja cen nastąpi w formie pisemnego aneksu do umowy na pisemny wniosek Wykonawcy

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 909112008

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information