Przebudowa części pomieszczeń I piętra Wiejskiego Centrum Integracji w Rzymkowicach.

Order Newsletter: 1 Position: 484960 (oferta nr 760875)

Client
Gmina Korfantów
State
opolskie
Address
48-317 Korfantów, ul. Rynek 4 4
Phone
077 4343820 w. 44
Fax
077 4343817
E-Mail
korfantow@korfantow.pl
Created
2013-11-26

Gmina Korfantów

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Korfantów ul. Rynek 4 4 48-317 Korfantów opolskie tel. 077 4343820 w. 44 fax. 077 4343817 REGON 00053840300000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przebudowa części pomieszczeń I piętra Wiejskiego Centrum Integracji w Rzymkowicach.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa części pomieszczeń I piętra Wiejskiego Centrum Integracji w Rzymkowicach (dz. nr 1170) z przeznaczeniem ich na sale spotkań społeczności lokalnej. Zadanie obejmuje wykonanie robót budowalnych w zakresie m.in.: robót demontażowych, wykonania ścianek działowych w pomieszczeniach sanitarno socjalnych, wykonania wewnętrznej instalacji wod - kan. wraz z osprzętem w pomieszczeniach WC, węzeł sanitarny i zaplecze, wykonania wewnętrznej instalacji elektrycznej wraz z osprzętem w pomieszczeniach sanitarno socjalnych (WC węzeł sanitarny, zaplecze)oraz korytarz I piętra, montażu wewnętrznej stolarki drzwiowej w pomieszczeniach sanitarno socjalnych ( WC węzeł sanitarny, zaplecze) i korytarz I piętra, wykonania glazury w pomieszczeniach sanitarno socjalnych (WC węzeł sanitarny, zaplecze), wykonania tynków wewnętrznych w pomieszczeniach sanitarno socjalnych (WC węzeł sanitarny, zaplecze) oraz część na korytarzu I piętra, wykonania robót malarskich. Szczegółowy zakres robót budowlanych określają przedmiar robót, dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Zamawiający informuje, że wskazane w opisie przedmiotu zamówienia: typy i symbole materiałów lub urządzeń oraz nazwy ich producentów zostały określone w celu sprecyzowania parametrów i warunków techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych niż określone przez Zamawiającego. W przypadku zastosowania innych niż podane rozwiązań, udowodnienie równoważności proponowanych rozwiązań spoczywa na Wykonawcy. Nie wykazanie materiałów lub urządzeń równoważnych traktowane będzie, jako deklaracja dostarczenia materiałów i urządzeń wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia. (Należy załączyć dokument/dokumenty potwierdzające, że oferta równoważna spełnia żądane parametry). Roboty objęte umową wykonane będą ściśle według dostarczonej Wykonawcy dokumentacji projektowo-wykonawczej, zgodnie z ustawą Prawo budowlane, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, sztuką budowlaną, wszelkimi niezbędnymi przepisami, zgodne z Polskimi Normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki pracy, stosując wyroby budowlane posiadające stosowne aprobaty techniczne dopuszczające do stosowania w budownictwie. UWAGA! Przy szacowaniu wartości niniejszego zamówienia należy uwzględniać wyłącznie zapisy dokumentacji budowlanej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w części dotyczącej przebudowy I piętra budynku

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 452100002

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information