Realizacja programu rozwojowego w III Liceum Ogólnokształcącym im. Bohaterów Westerplatte w Zespole Szkół im. Jana Wyżykowskiego w Głogowie w ramach projektu pn. Moja przyszłość w moich rękach realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ws

Order Newsletter: 1 Position: 438986 (oferta nr 724332)

Client
Powiat Głogowski
State
dolnośląskie
Address
67-200 Głogów, ul. Sikorskiego 21 21
Phone
076 7282801
Fax
076 7282817
E-Mail
przetargi@glogow.um.gov.pl
Created
2013-10-28

Powiat Głogowski

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Powiat Głogowski ul. Sikorskiego 21 21 67-200 Głogów dolnośląskie tel. 076 7282801 fax. 076 7282817 REGON 39065211100000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Realizacja programu rozwojowego w III Liceum Ogólnokształcącym im. Bohaterów Westerplatte w Zespole Szkół im. Jana Wyżykowskiego w Głogowie w ramach projektu pn. Moja przyszłość w moich rękach realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ws

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1.Przedmiot zamówienia obejmuje: Realizacja programu rozwojowego w III Liceum Ogólnokształcącym im. Bohaterów Westerplatte w Zespole Szkół im. Jana Wyżykowskiego w Głogowie w ramach projektu pn. Moja przyszłość w moich rękach realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego w podziale na 22 części, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. (Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego): Nr części nazwa zajęć ZAJĘCIA DODATKOWE UKIERUNKOWANE NA ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH 1 Z językiem niemieckim w przyszłość 2 Z językiem niemieckim w przyszłość 3 Z językiem niemieckim w przyszłość 4 Z językiem francuskim w przyszłość 5 Z językiem angielskim w przyszłość 6 Z językiem angielskim w przyszłość 7 Moja firma 8 Umiem logicznie myśleć 9 W przyjaźni z matematyką 10 W przyjaźni z matematyką 11 Od pomysłu do programu 12 Chemia w zgodzie z naturą 13 Algorytmika i programowanie 14 Człowiek w środowisku geograficznym 15 Trudny wiek dwudziesty 16 Problem badawczy 17 Mój język mnie stwarza 18 Mój język mnie stwarza 19 Mój język mnie stwarza 20 Mój język mnie stwarza 21 Sieci komputerowe ZAJĘCIA Z ZAKRESU PORADNICTWA I DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO 22 Poradnictwo i doradztwo edukacyjno -zawodowe 2. Szczegółowy zakres i warunki wykonania zamówienia określa: - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 do SIWZ, - Projekt umowy - załącznik nr 3 do SIWZ. 3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia z należytą starannością, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, jak również zgodnie z postanowieniami projektu umowy. 4. Zgodnie z art. 36 ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający nie wyraża zgody na realizację zamówienia przez podwykonawców. 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 6. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. W ramach każdej części wyłoniony zostanie jeden Wykonawca. 7. UWAGA: Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę* oświadczenia w ofercie o zaangażowaniu lub braku zaangażowania w Projekty realizowane w ramach wszystkich programów NSRO. W przypadku przekroczenia przez Wykonawcę limitu zaangażowania w realizację zadań we wszystkich projektach NSRO, łącznie 240 godzin miesięcznie, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy jako nieważną i niezgodną z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Zasadami finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki aktualnie obowiązującymi - załącznik nr 1A do SIWZ. * dotyczy Wykonawców stanowiących personel projektu, które są osobami zaangażowanymi do realizacji zadań w ramach projektu, które osobiście wykonują zadania w ramach projektu, tj. w szczególności osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego, osoby samozatrudnione, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby współpracujące w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.) oraz osoby wykonujące świadczenia w formie wolontariatu. UWAGA: Nie wypełnienie powyższego oświadczenia spowoduje odrzucenie oferty. 8. Miejsce realizacji zamówienia - siedziba szkoły, tj. Zespół Szkół im. Jana Wyżykowskiego w Głogowie, ul. Wita Stwosza 3a

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 800000004

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information