Realizacja programu rozwojowego w Gimnazjum Nr 7 i Gimnazjum nr 8 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Konopnickiej w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w Głogowie w ramach projektu pn. Moja przyszłość w moich rękach realizowanego w ram

Order Newsletter: 1 Position: 202469 (oferta nr 692066)

Client
Powiat Głogowski
State
dolnośląskie
Address
67-200 Głogów, ul. Sikorskiego 21 21
Phone
076 7282801
Fax
076 7282817
E-Mail
przetargi@glogow.um.gov.pl
Created
2013-10-02

Powiat Głogowski

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Powiat Głogowski ul. Sikorskiego 21 21 67-200 Głogów dolnośląskie tel. 076 7282801 fax. 076 7282817 REGON 39065211100000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Realizacja programu rozwojowego w Gimnazjum Nr 7 i Gimnazjum nr 8 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Konopnickiej w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w Głogowie w ramach projektu pn. Moja przyszłość w moich rękach realizowanego w ram

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: .Przedmiot zamówienia obejmuje: Realizację programu rozwojowego w Gimnazjum Nr 7 i Gimnazjum nr 8 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Konopnickiej w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w Głogowie w ramach projektu pn. Moja przyszłość w moich rękach realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego w podziale na 6 części, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. (Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego): NR CZĘŚCI NAZWA ZAJĘĆ ZAJĘCIA DODATKOWE UKIERUNKOWANE NA ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH 1.Mały Pitagoras 2.Mały poliglota - język angielski 3.Jestem przedsiębiorczy 4.Przyroda wokół nas 5.Komputer mój przyjaciel ZAJĘCIA Z ZAKRESU PORADNICTWA I DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO 6.Poradnictwo i doradztwo edukacyjno - zawodowe 2.Szczegółowy zakres i warunki wykonania zamówienia określa: -Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 do SIWZ, -Projekt umowy - załącznik nr 3 do SIWZ. 3.Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia z należytą starannością, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, jak również zgodnie z postanowieniami projektu umowy. 4.Zgodnie z art. 36 ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający nie wyraża zgody na realizację zamówienia przez podwykonawców. 5.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 6.Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. UWAGA: Zamawiający zastrzega, iż jeden Wykonawca może złożyć ofertę tylko na jedną część zamówienia zgodnie z art. 83 ust. 3 ustawy pzp. W ramach każdej części wyłoniony zostanie jeden Wykonawca. 7. UWAGA: Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę* oświadczenia w ofercie o zaangażowaniu lub braku zaangażowania w Projekty realizowane w ramach wszystkich programów NSRO. W przypadku przekroczenia przez Wykonawcę limitu zaangażowania w realizację zadań we wszystkich projektach NSRO, łącznie 240 godzin miesięcznie, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy jako nieważną i niezgodną z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Zasadami finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki aktualnie obowiązującymi - załącznik nr 1A do SIWZ. * dotyczy Wykonawców stanowiących personel projektu, które są osobami zaangażowanymi do realizacji zadań w ramach projektu, które osobiście wykonują zadania w ramach projektu, tj. w szczególności osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego, osoby samozatrudnione, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby współpracujące w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.) oraz osoby wykonujące świadczenia w formie wolontariatu. W przypadku Wykonawców będących przedsiębiorcami wpisanymi do KRS lub CEIDEG, oświadczenie o którym mowa powyżej winno być wypełnione przez osoby wskazane w wykazie osób, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. UWAGA: Nie wypełnienie powyższego oświadczenia spowoduje odrzucenie oferty. 8.Miejsce realizacji zamówienia - siedziba szkoły, tj. Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych w Głogowie, ul. Sportowa 1..

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 800000004

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information