Realizacja programu rozwojowego w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Głogowie w ramach projektu pn. Moja przyszłość w moich rękach realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ra

Order Newsletter: 1 Position: 359910 (oferta nr 661423)

Client
Powiat Głogowski
State
dolnośląskie
Address
67-200 Głogów, ul. Sikorskiego 21 21
Phone
076 7282801
Fax
076 7282817
E-Mail
przetargi@glogow.um.gov.pl
Created
2013-09-05

Powiat Głogowski

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Powiat Głogowski ul. Sikorskiego 21 21 67-200 Głogów dolnośląskie tel. 076 7282801 fax. 076 7282817 REGON 39065211100000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Realizacja programu rozwojowego w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Głogowie w ramach projektu pn. Moja przyszłość w moich rękach realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ra

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1.Przedmiot zamówienia obejmuje: Realizację programu rozwojowego w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Głogowie w ramach projektu pn. Moja przyszłość w moich rękach realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w podziale na 30 części, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. (Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego): Nr części nazwa zajęć ZAJĘCIA DODATKOWE UKIERUNKOWANE NA ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH 1 Pokonaj bariery językowe i odkryj Nieznane -j. angielski 2 Pokonaj bariery językowe i odkryj Nieznane -j. angielski 3 Pokonaj bariery językowe i odkryj Nieznane -j. angielski 4 Pokonaj bariery językowe i odkryj Nieznane -j. angielski 5 Pokonaj bariery językowe i odkryj Nieznane -j. angielski 6 Pokonaj bariery językowe i odkryj Nieznane -j. niemiecki 7 Pokonaj bariery językowe i odkryj Nieznane -j. niemiecki 8 Pokonaj bariery językowe i odkryj Nieznane -j. niemiecki 9 Pokonaj bariery językowe i odkryj Nieznane -j. francuski 10 Pokonaj bariery językowe i odkryj Nieznane -j. francuski zaawansowany 11 Wespół w zespół z matematyką bez granic 12 Wespół w zespół z matematyką bez granic 13 Wespół w zespół z matematyką bez granic 14 Fizyka z astronomią 15 Elektrochemia na co dzień 16 Informatyka wokół nas 17 ORGANIZM - maszyna doskonała 18 ORGANIZM - maszyna doskonała 19 Multimedialne podróże przez świat 20 Multimedialne podróże przez świat 21 Świat literatury i kultury 22 Świat literatury i kultury 23 Świat literatury i kultury 24 Świat literatury i kultury 25 Poznać przeszłość -zrozumieć dziś 26 Poznać przeszłość -zrozumieć dziś 27 Moja Ojczyzna 28 Moja Ojczyzna 29 Moja firma ZAJĘCIA Z ZAKRESU PORADNICTWA I DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO 30 Poradnictwo i doradztwo edukacyjno - zawodowe 2. Szczegółowy zakres i warunki wykonania zamówienia określa: - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 do SIWZ, - Projekt umowy - załącznik nr 3 do SIWZ. 3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia z należytą starannością, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, jak również zgodnie z postanowieniami projektu umowy. 4. Zgodnie z art. 36 ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający nie wyraża zgody na realizację zamówienia przez podwykonawców. 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 6. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. W ramach każdej części wyłoniony zostanie jeden Wykonawca. 7. UWAGA: Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę* oświadczenia w ofercie o zaangażowaniu lub braku zaangażowania w Projekty realizowane w ramach wszystkich programów NSRO. W przypadku przekroczenia przez Wykonawcę limitu zaangażowania w realizację zadań we wszystkich projektach NSRO, łącznie 240 godzin miesięcznie, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy jako nieważną i niezgodną z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Zasadami finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki aktualnie obowiązującymi - załącznik nr 1A do SIWZ. * dotyczy Wykonawców stanowiących personel projektu, które są osobami zaangażowanymi do realizacji zadań w ramach projektu, które osobiście wykonują zadania w ramach projektu, tj. w szczególności osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego, osoby samozatrudnione, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby współpracujące w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.) oraz osoby wykonujące świadczenia w formie wolontariatu. UWAGA: Nie wypełnienie powyższego oświadczenia spowoduje odrzucenie oferty. 8. Miejsce realizacji zamówienia - siedziba szkoły, tj. II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Głogowie, ul. Daszyńskiego 15.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 800000004

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w postępowaniu

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: http://sbip.pl/nglogowsp/

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30