Dostawa papieru, materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych na potrzeby zajęć dodatkowych realizowanych w ramach projektu pn. Moja przyszłość w moich rękach

Order Newsletter: 1 Position: 350096 (oferta nr 653347)

Client
Powiat Głogowski
State
dolnośląskie
Address
67-200 Głogów, ul. Sikorskiego 21 21
Phone
076 7282801
Fax
076 7282817
E-Mail
przetargi@glogow.um.gov.pl
Created
2013-08-29

Powiat Głogowski

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Powiat Głogowski ul. Sikorskiego 21 21 67-200 Głogów dolnośląskie tel. 076 7282801 fax. 076 7282817 REGON 39065211100000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa papieru, materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych na potrzeby zajęć dodatkowych realizowanych w ramach projektu pn. Moja przyszłość w moich rękach

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1.Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa papieru, materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych na potrzeby zajęć dodatkowych realizowanych w ramach projektu pn. Moja przyszłość w moich rękach. (Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego). 2.Zamawiający zastrzega, że ilości zamawianego asortymentu wskazane w załączniku 1 A są ilościami szacunkowymi, służącymi do skalkulowania ceny oferty, porównania ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy, z którym zamawiający podpisze umowę nie przysługuje roszczenie o realizację dostawy w wielkościach podanych w formularzu oferty. Zmniejszenie lub zwiększenie ilości nie spowoduje zmiany cen jednostkowych. 3.Wykonawca na dostarczony papier, materiały biurowe i materiały eksploatacyjne udzieli gwarancji na okres 12 miesięcy od daty dostarczenia. 4.Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia towaru na własny koszt w uzgodnionym z Zamawiającym terminie oraz rozładowania go i ustawienia we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach. Dostawa odbędzie się w godzinach od 8.00 do 15:00. 5.Miejsca dostawy: -PAKIET I - do II Liceum Ogólnokształcącego w Głogowie, przy ul. Daszyńskiego 15, Głogów, -PAKIET II - do Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie, przy ul. Perseusza 5, Głogów, -PAKIET III - do Zespołu Szkół im. Jana Wyżykowskiego w Głogowie, przy ul. Wita Stwosza 3a, Głogów, -PAKIET IV - do Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Głogowie, przy ul. Sportowa 1, Głogów. 6.W razie stwierdzenia wad lub braków, Zamawiający zwróci wadliwą partię towaru Wykonawcy, który wymieni ją na partię wolną od wad w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania przekazanego od Zamawiającego bądź też uzupełni w tym terminie braki ilościowe. 7.Marki niektórych artykułów biurowych zostały podane w celu sprecyzowania parametrów przedmiotu zamówienia i mają charakter orientacyjny, tzn. Wykonawca może zaoferować asortyment innych marek, ale przy zachowaniu nie niższych parametrów jakościowych i technicznych (np. gramatury, białości, grubości). 8.Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia zostały wskazane znaki towarowe, marki patenty lub pochodzenie materiałów, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów równoważnych. 9.Za materiały równoważne należy uznawać materiały fabrycznie nowe, których jakość, parametry techniczne, w tym wydajność (w przypadku monochromatycznych kaset z tonerem mierzona zgodnie z normą ISO/IEC 19752) jest co najmniej taka jak materiałów oryginalnych. 10.Dostarczone materiały eksploatacyjne muszą posiadać na opakowaniach zewnętrznych logo producenta, nazwę (typ, symbol) materiału, indywidualny kod, numer katalogowy, opis zawartości, nazwę drukarki do której jest przeznaczony, termin przydatności do użycia. Dostarczone wkłady i tonery muszą posiadać na produkcie indywidualny kod tonera, tuszu lub taśmy kod producenta umożliwiający jednoznaczną identyfikacje oraz hologramy laserowe. Na pojemnikach z tuszem powinna się znajdować data przydatności do użycia (miesiąc, rok) a w przypadku kaset (tonerów) data produkcji. 11.Zamawiający nie dopuszcza dostawy wkładów drukujących regenerowanych, refabrykowanych, poddanych procesowi ponownego napełnienia, w których jakikolwiek z podzespołów mógł być wcześniej używany: wałki, listwy, obudowy, które wytworzono przez samo uzupełnienie środka drukującego lub z pominięciem pełnego cyklu procesu produkcyjnego. 12.Dostarczone tusze i tonery nie mogą powodować utraty gwarancji sprzętu i muszą być honorowane przez producentów sprzętu i autoryzowane przez nich sieci napraw, nie mogą powodować ograniczeń funkcji i możliwości drukarki oraz jakości wydruku wyspecyfikowanych w warunkach technicznych producenta drukarki, nie mogą ograniczać pełnej współpracy z programem drukarki monitorującym stan zasobników z tuszem lub tonerem . 13.Jeżeli w trakcie trwania umowy Zamawiający stwierdzi, że wydajność, jakość lub niezawodność dostarczonych wkładów drukujących odbiega na niekorzyść od parametrów produktu oryginalnego (pochodzącego od producenta urządzenia, do którego materiał jest przeznaczony), powoduje zabrudzenie urządzenia, nie sygnalizuje we właściwy sposób jego obecności w urządzeniu lub jeżeli produkt nie sygnalizuje we właściwy sposób zużycia tuszu lub tonera, Zamawiający ma prawo zażądać od Wykonawcy zmiany materiału oferowanego na materiał oryginalny producenta urządzenia bez zmiany ceny w terminie 48 godzin ( w dni robocze) od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego o wadliwym produkcie ( faksem, mailem, pisemne lub telefoniczne potwierdzone pismem). Wymiana nastąpi w siedzibie zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy w razie stwierdzenia wad produktu. 14.W przypadku uszkodzenia lub zabrudzenia sprzętu spowodowane dostarczonym przez Wykonawcę materiałem, stwierdzone na podstawie ekspertyzy autoryzowanego punktu serwisowego producenta urządzenia, Wykonawca dokona naprawy, czyszczenia na własny koszt w autoryzowanej sieci napraw producenta sprzętu wskazanej przez Zamawiającego lub wymieni na nowy w przypadku sprzętu nowego będącego na gwarancji. Wykonawca poniesie wszelkie konsekwencje prawne i finansowe zaistniałej sytuacji a w szczególności koszty naprawy, transportu, niezwłocznego dostarczenia i zainstalowania przez Wykonawcę urządzenia zastępczego tego samego typu, skutki przerwy w eksploatacji urządzenia. 15.W przypadku zaoferowania materiałów równoważnych do drukarek i kserokopiarek, Zamawiający może zażądać od Wykonawcy, przed podpisaniem umowy, dostarczenia tonerów oraz kompletów atramentów do wskazanych przez Zamawiającego drukarek celem ich przetestowania. Zamawiający może zażądać od Dostawcy dokumentów potwierdzających, że oferowany materiał równoważny posiada parametry nie gorsze niż materiał oryginalny producenta sprzętu. 16.Zamawiający zastrzega, że ilości papieru, artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych wskazane w załączniku 1A są ilościami szacunkowymi, służącymi do skalkulowania ceny oferty, porównania ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy, z którym zamawiający podpisze umowę nie przysługuje roszczenie o realizację dostawy w wielkościach podanych w formularzu oferty, jednak łączna wartość zakupów nie przekroczy całkowitej wartości oferty wybranego Wykonawcy. Zmniejszenie lub zwiększenie ilości nie spowoduje zmiany cen jednostkowych. 17.Szczegółowy wykaz zamawianego asortymentu znajduje się w załączniku nr 1A do SIWZ. 18.Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odbiór i recykling zużytych wkładów do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych i kserokopiarek. 19.Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia z należytą starannością zgodnie z postanowieniami projektu umowy. 20.Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. 21.Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za dostawy, które wykonuje przy pomocy podwykonawcy. 22.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych. 23.Szczegółowy zakres i warunki wykonania zamówienia określa: - zestawienie zamawianego asortymentu oraz wielkość zamówienia - załącznik nr 1A do SIWZ, - projekt umowy - Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 301920001

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information