Dostawa książek i podręczników szkolnych oraz materiałów edukacyjnych na potrzeby zajęć dodatkowych realizowanych w ramach projektu pn. Moja przyszłość w moich rękach

Order Newsletter: 1 Position: 320222 (oferta nr 631100)

Client
Powiat Głogowski
State
dolnośląskie
Address
67-200 Głogów, ul. Sikorskiego 21 21
Phone
076 7282801
Fax
076 7282817
E-Mail
przetargi@glogow.um.gov.pl
Created
2013-08-08

Powiat Głogowski

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Powiat Głogowski ul. Sikorskiego 21 21 67-200 Głogów dolnośląskie tel. 076 7282801 fax. 076 7282817 REGON 39065211100000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa książek i podręczników szkolnych oraz materiałów edukacyjnych na potrzeby zajęć dodatkowych realizowanych w ramach projektu pn. Moja przyszłość w moich rękach

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1.Przedmiot zamówienia obejmuje: Dostawę książek i podręczników szkolnych oraz materiałów edukacyjnych na potrzeby zajęć dodatkowych realizowanych w ramach projektu pn. Moja przyszłość w moich rękach (Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego). 2.Szczegółowy zakres i warunki wykonania zamówienia określa: - formularz ofertowy zawierający zestawienie zamawianych pozycji - załączniki nr 1 A do SIWZ, - projekt umowy - załącznik nr 2 do SIWZ. 3.Zamawiający zastrzega, że ilości zamawianego asortymentu wskazane w załączniku 1 A są ilościami szacunkowymi, służącymi do skalkulowania ceny oferty, porównania ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy, z którym zamawiający podpisze umowę nie przysługuje roszczenie o realizację dostawy w wielkościach podanych w formularzu oferty. Zmniejszenie lub zwiększenie ilości nie spowoduje zmiany cen jednostkowych. 4.Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia z należytą starannością, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i postanowieniami projektu umowy. 5.Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć towar spełniający wymogi techniczno - wydawnicze określone w załącznikach nr 1 A do SIWZ. 6.Zamawiający żąda dostawy zgodnej pod względem jakości i zgodnej z obowiązującymi na rynku wydawniczym standardami, bez wad i pomyłek wydawcy, a także uszkodzeń mechanicznych. Zamawiający zastrzega sobie, że w razie uchybień i braków, np. brak stron w dostarczonych książkach, puste strony, itp. Wykonawca zobowiązany jest do jak najszybszej wymiany wadliwego towaru na towar pełnowartościowy bez zmiany cen, nawet w wypadku wydań nowszych. 7.Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia towaru na własny koszt do: Zespołu 8.Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia towaru na własny koszt w uzgodnionym z Zamawiającym terminie oraz rozładowania go i ustawienia we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach. Dostawa odbędzie się w godzinach od 8.00 do 14:00. 9.Miejsca dostawy: -PAKIET I - do II Liceum Ogólnokształcącego w Głogowie, przy ul. Daszyńskiego 15, Głogów, -PAKIET II - do Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie, przy ul. Perseusza 5, Głogów, -PAKIET III - do Zespołu Szkół im. Jana Wyżykowskiego w Głogowie, przy ul. Wita Stwosza 3a, Głogów,

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 221000001

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

II.2) Duration of the contract or time limit for completion: 7 days

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w postępowaniu

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: http://sbip.pl/nglogowsp/

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30