Wykonanie oznakowanie poziomego na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW Żołędowo w 2013 roku

Order Newsletter: 1 Position: 157775 (oferta nr 630294)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2013-08-08

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wykonanie oznakowanie poziomego na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW Żołędowo w 2013 roku

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1.Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie oznakowania poziomego na drogach wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Żołędowie w 2013 roku. Wspólny Słownik Zamówień: CPV 45233221-4 Malowanie nawierzchni, 2. Przedmiot zamówienia polega na wykonaniu oznakowania cienkowarstwowego odcinków dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Żołędowie i obejmuje m.in. zakres prac: - oczyszczenie nawierzchni przed malowaniem, - malowanie linii segregacyjnych oraz krawędziowych ciągłych i przerywanych cieńkowarstwowo farbami chlorokauczukowym, - malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, - malowanie strzałek i innych symboli. 3. Zamówienie obejmuje wykonywanie robót objętych przedmiotem zamówienia na następujących drogach wojewódzkich o numerach 207, 214, 217, 238, 239, 240, 244, 245, 248, 256, 272, 377, 391 administrowanych przez RDW Żołędowo. 4. Ogólne wymagania związane z przedmiotem zamówienia: Powierzchnia do malowania cieńkowarstwowo - 16.260,00 m2, Łączna powierzchnia do malowania - 16.260,00 m2. Oznakowanie poziome należy wykonać zgodnie z istniejącym projektem organizacji ruchu, który zostanie udostępniony Wykonawcy po podpisaniu umowy. Szczegółowy zakres oznakowania poziomego, rodzaje linii oraz ich lokalizacje zostaną określone przez Kierownika Rejonu Dróg Wojewódzkich w Żołędowie i będą dostępne w siedzibie Rejonu. 5. Zamawiający wymaga wykonania oznakowania poziomego w następujących technologiach: znakowanie farbami akrylowymi - cieńkowarstwowo z zastosowaniem kulek odblaskowych oraz masami chemoutwardzalnymi na zimno i masami termoplastycznymi. 6. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie realizacji przedmiotu zamówienia i w jego okolicy, w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego. 7.Znaki drogowe poziome powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U. 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.) - Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczenia na drogach. 8. Wykonawca dokona pomiaru odblaskowości zrealizowanego oznakowania poziomego nawierzchni po 3 miesiącach od chwili wykonania tego zadania, w uzgodnieniu z przedstawicielem RDW Żołędowo. 9. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku do opisywanych w dokumentacji SST. Wykonawca, który zaoferuje rozwiązania równoważne, musi wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia jest równoważny, czyli spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w SST, będącego częścią SIWZ. Zamawiający dokona oceny równoważności w stosunku do wymagań, odnoszących się do przedmiotu zamówienia przekazanym Wykonawcom, a zawartym w opisie zamówienia. 10. Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań wariantowych. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość oraz zgodność z ustaleniami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia. 11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 452332214

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information