Utwardzenie terenu pomiędzy budynkami dydaktycznymi w Zespole Szkół im. J. Wyżykowskiego

Order Newsletter: 1 Position: 260798 (oferta nr 589269)

Client
Powiat Głogowski
State
dolnośląskie
Address
67-200 Głogów, ul. Sikorskiego 21 21
Phone
076 7282801
Fax
076 7282817
E-Mail
przetargi@glogow.um.gov.pl
Created
2013-07-04

Powiat Głogowski

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Powiat Głogowski ul. Sikorskiego 21 21 67-200 Głogów dolnośląskie tel. 076 7282801 fax. 076 7282817 REGON 39065211100000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Utwardzenie terenu pomiędzy budynkami dydaktycznymi w Zespole Szkół im. J. Wyżykowskiego

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiot zamówienia obejmuje: - utwardzenie terenu nawierzchnią z kostki brukowej o gr. 6 cm z podwyższeniem od strony boiska - teren Nr 1 o pow. 171, 147 m2, - utwardzenie terenu pomiędzy budynkami nawierzchnią z kostki brukowej o gr. 6 cm - teren Nr 2 o pow. 294, 356 m2, - zagospodarowanie terenu Nr 3 w tym: chodniki z kostki brukowej o gr. 6 cm i pow.58,83 m2, zieleń i teren pod nasadzenia o pow. 224,04 m2, montaż 6 szt. ławek parkowych z prefabrykowanych odlewów żeliwnych. 1.Szczegółowy zakres i warunki wykonania zamówienia określa: -Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - załącznik nr 10 do SIWZ, -Projekt budowlany i wykonawczy (bez ogrodzenia)- załącznik nr 11 do SIWZ, -Przedmiar robót - załącznik nr 12 do SIWZ, -Projekt umowy - załącznik nr 2 do SIWZ, 2.Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia z należytą starannością, zgodnie z załączoną dokumentacją oraz z zasadami sztuki budowlanej, jak również zgodnie z postanowieniami projektu umowy. 3.Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia na okres 3 lat od daty bezusterkowego odbioru końcowego. 4.Podczas realizacji robót należy przestrzegać zasad gospodarki odpadami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a w szczególności obowiązującą ustawą o odpadach z 14.12.2012r. (Dz. U. z 2013r. poz. 21).

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 451100001

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information