Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Głogowie, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów w obrocie krajowym i zagranicznym

Order Newsletter: 1 Position: 82817 (oferta nr 532192)

Client
Powiat Głogowski
State
dolnośląskie
Address
67-200 Głogów, ul. Sikorskiego 21 21
Phone
076 7282801
Fax
076 7282817
E-Mail
przetargi@glogow.um.gov.pl
Created
2013-05-21

Powiat Głogowski

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Powiat Głogowski ul. Sikorskiego 21 21 67-200 Głogów dolnośląskie tel. 076 7282801 fax. 076 7282817 REGON 39065211100000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Głogowie, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów w obrocie krajowym i zagranicznym

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Głogowie, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów w obrocie krajowym i zagranicznym. 1.Usługą objęte są w szczególności następujące rodzaje przesyłek: - przesyłki listowe nierejestrowane ekonomiczne, gabaryt A i B, -przesyłki listowe nierejestrowane priorytetowe, gabaryt A i B, -przesyłki listowe polecone ekonomiczne (w tym za potwierdzeniem odbioru - ZPO), gabaryt A i B, - przesyłki listowe polecone priorytetowe (w tym za potwierdzeniem odbioru - ZPO), gabaryt A i B, - paczki pocztowe (rejestrowane: zwykłe i priorytetowe), gabaryt A i B, - przesyłki pobraniowe ekonomiczne i priorytetowe, gabaryt A i B, - przesyłki listowe z zadeklarowaną wartością, gabaryt A i B, - zwroty przesyłek listowych (wszystkich wymienionych wyżej) gabaryt A i B. 2.Przez przesyłki pocztowe będące przedmiotem zamówienia rozumie się: a)przesyłka listowa - przesyłkę pocztową z korespondencją lub druk, z wyłączeniem przesyłek reklamowych; b)przesyłka polecona - przesyłkę listową będącą przesyłką rejestrowaną, przemieszczaną i doręczaną w sposób zabezpieczający ją przed utratą, ubytkiem zawartości lub uszkodzeniem; c)przesyłka rejestrowana - przesyłkę pocztową przyjętą za pokwitowaniem przyjęcia i doręczaną za pokwitowaniem odbioru; d)paczka pocztowa - przesyłkę rejestrowaną, niebędącą przesyłką listową, o masie do 20.000 g i wymiarach: z których żaden nie może przekroczyć 2000 mm albo które nie mogą przekroczyć 3000 mm dla sumy długości i największego obwodu mierzonego w innym kierunku niż długość; e) przesyłka listowa z zadeklarowaną wartością - przesyłka rejestrowana, za której utratę, ubytek zawartości lub uszkodzenie odpowiedzialność ponosi operator do wysokości wartości przesyłki podanej przez nadawcę, za potwierdzeniem odbioru i bez potwierdzenia odbioru, gabaryt A i B. 3.Oznaczenia A i B oznaczają: - Gabaryt A to przesyłki o wymiarach: a)minimum - wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm b)maksimum - żaden z wymiarów nie może przekroczyć: wysokość 20 mm, długość 325 mm, szerokość 230 mm. - Gabaryt B to przesyłki o wymiarach: a)minimum - jeśli choć jeden z wymiarów przekracza wysokość 20 mm lub długość 325 mm lub szerokość 230 mm b) maksimum - suma długości, szerokości i wysokości 900 mm, przy czym największy z tych wymiarów (długość) nie może przekroczyć 600 mm. 4.Realizacja przedmiotu zamówienia dotycząca przesyłek rejestrowanych odbywać się będzie na podstawie właściwie przygotowanych przez Zamawiającego przesyłek do nadania oraz zestawienia ilościowego z wyszczególnieniem adresów. Zestawienie będzie sporządzane w 2 egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Zamawiającego i Wykonawcy i zapisane będzie w Książce Nadawczej. 5.W przypadku przesyłek, które nie są rejestrowane - ilość i waga przyjętych lub zwróconych przesyłek, stwierdzona będzie na podstawie zestawienia nadanych lub zwróconych przesyłek, sporządzonego przez Zamawiającego w dwóch egzemplarzach po jednym dla Wykonawcy i Zamawiającego. 6.Zamawiający zobowiązuje się do podania na przesyłce pocztowej nazwy i adresu adresata (podany jednocześnie w pocztowej książce nadawczej), określając również rodzaj przesyłki (zwykły, polecony, priorytet czy zwrotne poświadczenie odbioru - ZPO) oraz pełną nazwę i adres zwrotny Zamawiającego (nadawcy) oraz znak opłaty pocztowej w postaci napisu, nadruku lub odcisku pieczęci o treści uzgodnionej z Wykonawcą. 7.Zamawiający oświadcza, że czynności Nadawcy będzie wykonywało Starostwo Powiatowe w Głogowie, ul. Sikorskiego 21, 67-200 Głogów i jego dane adresowe będą umieszczane w miejscu nadawcy na stronie adresowej przesyłek. 8.Do odpowiedzialności Wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia Ustawy z 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1529) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 13 października 2003 r., w sprawie reklamacji powszechnej usługi pocztowej, w zakresie przesyłki rejestrowanej i przekazu pocztowego (Dz. U. nr 183, poz. 1795 z późn. zm.), a w sprawach nie uregulowanych tymi przepisami stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 ze zm.) 9.Wykonawca będzie zobowiązany do doręczania przesyłek w terminach zgodnych z ustawą dnia 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1529). 10.Wykonawca winien posiadać placówkę nadawczo-odbiorczą na terenie miasta Głogowa. W przypadku nie posiadania przedmiotowej placówki Wykonawca zobowiązany jest do odbioru przesyłek pocztowych w siedzibie Zamawiającego - tj. Starostwo Powiatowe w Głogowie, ul. Sikorskiego 21, 67-200 Głogów - od poniedziałku do piątku (dotyczy dni roboczych) w godzinach od 14:00 do 15:00 we wskazanym przez Zamawiającego miejscu. 11.Wykonawca będzie doręczał do siedziby Zamawiającego pokwitowane przez adresata potwierdzenie odbioru niezwłocznie po dokonaniu doręczenia przesyłki, nie później jednak niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia doręczenia. 12.Nadawanie przesyłek objętych przedmiotem zamówienia w przypadku braku zastrzeżeń następować będzie w dniu ich odbioru przez Wykonawcę od Zamawiającego. 13.Za okres rozliczeniowy przyjmuje się jeden miesiąc kalendarzowy. Wykonawca wystawi faktury VAT wraz ze specyfikacją ilościowo-wartościową poszczególnych przesyłek pocztowych. Faktury będą przesyłane na adres: Starostwo Powiatowe w Głogowie, ul. Sikorskiego, 67-200 Głogów. 14.Wykazane w Formularzu ofertowym szacunkowe ilości przesyłek listowych każdego rodzaju zostały podane do obliczenia ceny oferty i nie są ilościami zobowiązującymi Zamawiającego. 15.Ceny danego rodzaju przesyłek podane w formularzu ofertowym w okresie obowiązywania umowy są stałe. W przypadku nadawania przez Zamawiającego przesyłek nie ujętych w formularzu cenowym podstawą rozliczeń będą ceny zawarte w obowiązującym w dacie przyjęcia przesyłek cenniku opłat, stanowiącym załącznik do umowy. 16.Wartość należnego wynagrodzenia za świadczenie usług pocztowych obliczana będzie w okresach miesięcznych, jako iloczyn ceny jednostkowej zaoferowanej w ofercie przetargowej za dany rodzaj przesyłki oraz rzeczywistej nadanej ilości przesyłek danego rodzaju. Rzeczywiste ilości przesyłek będą wynikać z aktualnych potrzeb Zamawiającego i mogą odbiegać od ilości podanych w formularzu ofertowym. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie wynikające z nie wykonania ilości przesyłek określonych w formularzu ofertowym. 17.Ilości wskazane w formularzu oferty są wielkościami orientacyjnymi, przyjętymi dla celu porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Usługi pocztowe muszą spełniać wymogi określone przepisami prawa tj.: 1.Ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1529). 2.Ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 ze zm.). 3.Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2004 r. w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 5, poz. 34 ze zm.). 4.Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 13 października 2003 r. w sprawie reklamacji powszechnej usługi pocztowej w zakresie przesyłki rejestrowanej i przekazu pocztowego (Dz. U. z 2003 r. nr 183, poz. 1795 ze zm.). 5.Międzynarodowymi przepisami pocztowymi w przypadku usług pocztowych w obrocie zagranicznym: ratyfikowana umowa międzynarodowa ogłoszona dnia 8 listopada 2007 r. (Dz. U. z 2007 r. nr 206, poz. 1494), Regulamin Poczty Listowej (Dz. U. z 2007 r. nr 108, poz. 744), Regulamin dotyczący paczek pocztowych (Dz. U. z 2007 r., nr 108, poz. 745). 6.Potwierdzenie nadania przesyłki rejestrowanej lub przekazu pocztowego wydane przez Wykonawcę musi mieć moc dokumentu urzędowego, zgodnie z art. 17 Ustawy z 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1529).

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 641100000

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium w postępowaniu

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: http://sbip.pl/nglogowsp/

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30