Przeprowadzenie szkolenia: Zmiany w prawie pracy w 2013r. dla pracowników Zamawiającego

Order Newsletter: 1 Position: 123510 (oferta nr 476759)

Client
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
State
małopolskie
Address
30-529 Kraków, ul. Józefińska 14/002 2/ 14
Phone
12 6165482, 6165469
Fax
12 6165428
www
www.mops.krakow.pl
E-Mail
do@poczta.mops.krakow.pl
Created
2013-03-28

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Józefińska 14/002 14 /2 30-529 Kraków małopolskie tel. 12 6165482, 6165469 fax. 12 6165428 REGON 35150530800000 www.mops.krakow.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przeprowadzenie szkolenia: Zmiany w prawie pracy w 2013r. dla pracowników Zamawiającego

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia: Zmiany w prawie pracy w 2013r. dla 3 pracowników Zamawiającego. Tematyka szkolenia:czas pracy w 2013 r. wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 października 2012 r. i jego konsekwencje w zakresie wymiaru czasu pracy. powrót do zasad w zakresie wliczania święta, przypadającego w dniu wolnym od pracy do wymiaru czasu pracy. od kiedy wchodzą w życie zmiany w zakresie czasu pracy spowodowane orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego. urlop macierzyński i wychowawczy w 2013 r. wymiar dodatkowego urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego. zmiana uprawnień pracowników - rodziców w latach 2013 - 2014. urlopy ojcowskie. urlop wychowawczy, zasady udzielania i wymiar. zmniejszenie wymiaru etatu w zamian za urlop wychowawczy.urlopy wypoczynkowe.plan urlopu w zakładzie pracy. nowe zasady rozliczenia niewykorzystanego urlopu - art. 168 kp. minimalne wynagrodzenie za pracę w 2013 r. pojęcie i tryb ustalania minimalnego wynagrodzenia za pracę. zwiększenie minimalnego wynagrodzenia za pracę a zmiana treści umowy o pracę bądź regulaminu wynagradzania. zmiany przepisów prawa pracy z uwagi na nowelizację ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z 11 maja 2012 r. ochrona przedemerytalna pracownika od 2013 r. nowy wiek emerytalny a ochrona przedemerytalna pracownika przed zwolnieniem, w świetle norm art. 39 kodeksu pracy. omówienie zmian prawa pracy, które obowiązują od niedawna. podstawowe problemy w zakresie stosowania zmienionych przepisów o sporządzaniu świadectwa pracy. nowe obowiązki pracodawcy w zakresie przestrzegania zasad bhp (art. 218 i 283 kp). praca w niedziele i święta wg art. 151 10 kp. nowelizacja art. 229 kp w zakresie badań wstępnych. podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników, urlopy szkoleniowe, zasady udzielania dni wolnych w związku ze szkoleniem pracownika. nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego a nowe obowiązki i zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę, w przypadku zajęcia wynagrodzenia przez komornika. nowa ustawa o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. zakres przedmiotowy ustawy. pracodawcy jako adresaci ustawy. zasady odpowiedzialności podmiotów powierzających wykonywanie pracy cudzoziemcowi przebywającemu bez ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. propozycje najbliższych zmian w przepisach prawa pracy. projekt zmian w zakresie rozliczania diet i należności, przysługujących pracownikom z tytułu odbytej podróży służbowej. zmiany w urlopach ojcowskich. inne propozycje zmian. przegląd najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego w zakresie prawa pracy. naruszenie przez pracodawcę zakazu dyskryminacji. nagroda jubileuszowa jako składnik wynagrodzenia. zwolnienie dyscyplinarne. wymóg konkretnego i zrozumiałego dla pracownika wskazania przyczyny rozwiązania stosunku. uchwała w sprawie rozwiązania z naruszeniem prawa umowy o pracę z członkiem zarządu spółki kapitałowej. inne najnowsze orzecznictwo z zakresu prawa pracy Miejsce szkolenia: Kraków, Budynek Wyższej Szkoły Ekonomii Informatyki, ul. Wrocławska 8A. Termin szkolenia: 19.04.2013r. w godz. od 10.00 do 15.00.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 805110009

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: source procurement

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information