Nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego Przebudowa z rozbudową zabytkowej remizy OSP w Korfantowie.

Order Newsletter: 1 Position: 95068 (oferta nr 457542)

Client
Gmina Korfantów
State
opolskie
Address
48-317 Korfantów, ul. Rynek 4 4
Phone
077 4343820 w. 44
Fax
077 4343817
E-Mail
korfantow@korfantow.pl
Created
2013-03-08

Gmina Korfantów

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Korfantów ul. Rynek 4 4 48-317 Korfantów opolskie tel. 077 4343820 w. 44 fax. 077 4343817 REGON 00053840300000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego Przebudowa z rozbudową zabytkowej remizy OSP w Korfantowie.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Pełnienie nadzoru inwestorski nad realizacją zadania pn. Przebudowa z rozbudową zabytkowej remizy OSP w Korfantowie a także w okresie rękojmi i gwarancji, w zakresie ogólnobudowlanym ze wszystkimi branżami m.in. budowlaną (architektura i konstrukcja), elektryczną, instalacje wew. i zewnętrzne wod.-kan, instalacje wentylacji mechanicznej, instalacje c.o. i gazu obejmująca m.in.: - wykonanie robót rozbiórkowych, - wykonanie robót ziemnych, fundamentowych, położenie rur wysokogabarytowych w przyległym kanale wraz z jego zasypaniem, - wykonanie robót murowych ścian zewnętrznych, wewnętrznych, schodów wewnętrznych, posadzek, - wykonanie konstrukcji nośnej opartej o słupy żelbetowe i stalowe kształtowniki, dachu wraz z pokryciem, obróbkami i orynnowaniem, - wykonanie instalacji m.in. elektrycznej, odgromowej, sanitarnej, wod.-kan, c.o., wentylacji mechanicznej, kotłowni z kotłem gazowym kondensacyjnym, - wykonanie przyłącza wodociągowego, odpływu kanalizacji do zewnętrznej sieci sanitarnej, - wykonanie robót wykończeniowych obejmujących m.in. położenie tynków, roboty malarskie, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, elewacyjne z ociepleniem. Dane obiektu: - powierzchnia zabudowy - 264,8 m² - powierzchnia użytkowa - 376,0 m² - kubatura - 1682 m³ Zakres nadzoru inwestorskiego będzie również obejmował sprawdzanie i weryfikacja kosztorysów powykonawczych sporzaądzonych przez wykonawcę robót. Rozliczenie z Wykonawcą robót budowlanych będzie następowało kosztorysami powykonawczymi zrealizowanego zakresu rzeczowego w oparciu o przyjęte w złożonej ofercie czynniki cenotwórcze i ceny jednostkowe przypisane poszczególnym, pozycjom kosztorysu ofertowego. UWAGA! Roboty będą prowadzone pod nadzorem Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przy jednoczesnym zabezpieczeniu i zachowaniu odrestaurowanych płaskorzeźb znajdujących się na elewacji Remizy OSP. Wartość robót budowlanych tego zadania wynikająca z rozstrzygnięcia przetargowego wynosi brutto 1.416.503,06 zł.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 712470000

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: NIe przewiduje się wadium

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.korfantow.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30