Usługa sprzątania

Order Newsletter: 1 Position: 54786 (oferta nr 45037)

Client
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
State
małopolskie
Address
30-529 Kraków, ul. Józefińska 14/002 2/ 14
Phone
12 6165482, 6165469
Fax
12 6165428
www
www.mops.krakow.pl
E-Mail
do@poczta.mops.krakow.pl
Created
2015-03-12

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Józefińska 14/002 14 /2 30-529 Kraków małopolskie tel. 12 6165482, 6165469 fax. 12 6165428 REGON 35150530800000 www.mops.krakow.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Usługa sprzątania

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Szczegółowe zasady realizacji umowy: 1. Obowiązki i odpowiedzialność Wykonawcy: 1) Wykonawca zobowiązany jest do: a) opracowania i dostarczenia Jednostce, w terminie do 5 dni od daty podpisania umowy harmonogramu sprzątania w zakresie czynności niewykonywanych w każdym dniu roboczym. b) wykonywania prac porządkowych i utrzymania czystości przy użyciu własnego sprzętu oraz środków czystości tj. środków do czyszczenia mebli, płynów i preparatów do mycia i konserwacji, past, płynów do dezynfekcji, worków na odpady, środków zapachowych, środków do utrzymania i pielęgnacji powierzchni podłóg i mebli, mydła w płynie, papieru toaletowego, ręczników papierowych itp.; c) zapewnienia we własnym zakresie i na swój koszt odpowiedniego stanu zaopatrzenia w niezbędne materiały, środki czystości, środków transportu, urządzeń, narzędzi, sprzętu itp.; d) wykonywania usługi przy użyciu środków posiadających polskie atesty i certyfikaty (środki czyszcząco - myjące powinny być o niedrażniących zapachach, wykorzystywane stosownie do miejsc przeznaczenia). Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone wskutek użycia środków niespełniających w/w wymogów; e) uzgodnienia z Jednostką, z dwutygodniowym wyprzedzeniem terminu polimeryzacji podłóg oraz zapewnienia w tym dniu dodatkowych osób do przenoszenia i ustawiania mebli; f) uzgodnienia z Jednostką, z dwutygodniowym wyprzedzeniem daty wykonania usługi mycia okien we wszystkich obiektach Jednostki oraz, jeżeli zajdzie taka potrzeba, zapewnienia w tym dniu dodatkowych osób do przenoszenia i ustawiania mebli; g) zapewnienia pracownikom odpowiedniej odzieży roboczej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami; h) przestrzegania przepisów ppoż. i BHP; i) przekazania w terminie do 5 dni od podpisania umowy wykazu osób, które będą wykonywały usługę w poszczególnych lokalach oraz niezwłocznego poinformowania Jednostki o zatrudnieniu innego pracownika, jeżeli taka potrzeba zaistnieje w trakcie realizacji zamówienia; j) zapewnienia ciągłości ubezpieczenia OC w okresie trwania umowy. W przypadku zakończenia okresu obowiązywania polisy Wykonawca ma obowiązek przedstawić Jednostce potwierdzoną za zgodność z oryginałem prolongatę polisy ubezpieczenia z sumą ubezpieczenia nie mniejszą niż 1 150 000 zł.; k) każdorazowego zgłaszania Jednostce zauważonych uszkodzeń instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej, sprzętu biurowego itp.; l) ustanowienia osoby odpowiedzialnej za wykonanie przedmiotu umowy i uprawnionej do kontaktu z Jednostką, a w czasie jej nieobecności innego pracownika. O ustaleniu takiego zastępstwa Wykonawca powiadomi Jednostkę ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej wraz z czasem trwania zastępstwa. Osoba upoważniona z ramienia Wykonawcy do kontaktów z Jednostką będzie brała udział w kontrolach poprawności wykonania przedmiotu umowy oraz posiadać pisemne upoważnienie od Wykonawcy do podpisywania dokumentów, które będą skutkować w przypadku nienależytego wykonywania prac nałożeniem kar umownych; m) dostarczania środków w ilościach zapewniających należyte wykonanie usługi (np. ręczników papierowych, mydła, papieru toaletowego); n) nieużywania sprzętu biurowego Jednostki, w tym w szczególności urządzeń telekomunikacyjnych (telefonów, faksów). W przypadku udowodnienia Wykonawcy używania przez osoby świadczące usługę urządzeń telekomunikacyjnych, Jednostka obciąży Wykonawcę kosztami połączeń na podstawie bilingów. 2) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za mienie Jednostki po godzinach pracy, w czasie wykonywania usługi oraz jest zobowiązany do zamykania lokali po wykonaniu usługi i włączania systemu alarmowego. Jednostka przekaże Wykonawcy wykaz osób odpowiedzialnych za obsługę systemu alarmowego wraz z numerami telefonów. 3) W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub zaginięcia (kradzieży) mienia Jednostki, Wykonawca winien niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Jednostkę celem sporządzenia protokołu stwierdzającego rodzaj i wysokość zaistniałej szkody. 4) Za szkody powstałe w trakcie wykonywania usługi, które zostaną potwierdzone w protokołach (podpisanych przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy i Jednostki), odpowiedzialność do wysokości szkody poniesionej przez Jednostkę, ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkody, poprzez przywrócenie stanu poprzedniego, w terminie 14 dni od daty podpisania protokołu. W przypadku niedotrzymania terminu Jednostka potrąci z wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w § 7 ust 2 umowy, kwotę pieniężną odpowiadającą wysokości poniesionej szkody. 5) W celu realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca będzie używał środków czystości szczegółowo opisanych w umowie. 6) Wskazane w pkt 5 nazwy handlowe, mają jedynie na celu określenie wymaganej klasy jakości i właściwości użytkowych środków czystości. 7) W rozumieniu Jednostki, artykuł równoważny musi posiadać porównywalne (tj. takie same lub lepsze) cechy użytkowe (np. skuteczność działania, wydajność, trwałość, właściwości dezynfekujące, wybielające itp.) oraz cechy fizyko-chemiczne (np. konsystencja, zapach, itp.) jak odpowiedni środek czystości wymieniony w pkt 5. 8) Jeżeli, w przypadku używania przez Wykonawcę środków równoważnych z w/w środkami, Jednostka stwierdzi, że jakość tych środków nie odpowiada jakości środków wzorcowych, Jednostka ma prawo wskazać Wykonawcy środki, które ma stosować przy realizacji usługi. 9) Jeżeli do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy wymagane są środki inne niż wymienione przez Jednostkę, Wykonawca zapewni te środki na własny koszt. 10) Jeżeli w trakcie realizacji usługi Jednostka i Wykonawca dojdą do wniosku, że do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy wymagane są środki inne niż wymienione w pkt 5, dopuszcza się możliwość ich zmiany, jednak z zastrzeżeniem, że będą to środki o niegorszych właściwościach. 2. Obowiązki Jednostki: 1) zapewnienie możliwości korzystania z sieci wodno-kanalizacyjnej i energii elektrycznej pracownikom Wykonawcy w trakcie wykonywania usługi. 2) nieodpłatne udostępnienie, w każdej lokalizacji, osobom świadczącym usługę pomieszczeń socjalnych. 3) ustanowienie osób odpowiedzialnych za nadzór, kontrolę i odbiór wykonanych prac w poszczególnych lokalach, a w czasie ich nieobecności, także innych osób zastępujących. O ustaleniu takiego zastępstwa Jednostka powiadomi Wykonawcę ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej do czasu zakończenia zastępstwa. 3. Pozostałe ustalenia: 1) Osoba upoważniona z ramienia Wykonawcy do kontaktów z Jednostką zostanie zapoznana przez Jednostkę ze sposobem zamykania poszczególnych obiektów i uruchamiania systemu alarmowego, a następnie zapozna osoby sprzątające w w/w zakresie oraz z zakresem czynności. 2) Potwierdzeniem odbioru prac jest miesięczny protokół odbioru podpisany przez upoważnionych pracowników Wykonawcy i Jednostki

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 909192004

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: source procurement

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information