Usługi edukacyjne do przeprowadzenia zajęć w szkołach na terenie Gminy Korfantów oraz poza nimi w ramach realizacji projektu pn. Więcej, lepiej, szybciej - rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół Gminy Korfantów w roku szkolnym 2012 2013, finansowaneg

Order Newsletter: 1 Position: 83538 (oferta nr 449558)

Client
Gmina Korfantów
State
opolskie
Address
48-317 Korfantów, ul. Rynek 4 4
Phone
077 4343820 w. 44
Fax
077 4343817
E-Mail
korfantow@korfantow.pl
Created
2013-02-28

Gmina Korfantów

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Korfantów ul. Rynek 4 4 48-317 Korfantów opolskie tel. 077 4343820 w. 44 fax. 077 4343817 REGON 00053840300000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Usługi edukacyjne do przeprowadzenia zajęć w szkołach na terenie Gminy Korfantów oraz poza nimi w ramach realizacji projektu pn. Więcej, lepiej, szybciej - rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół Gminy Korfantów w roku szkolnym 2012 2013, finansowaneg

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług w zakresie prowadzenia zajęć edukacyjnych w ramach projektu pn. Więcej, lepiej, szybciej - rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół Gminy Korfantów w roku szkolnym 2012 2013. Usługi, o których mowa wyżej prowadzone będą w ramach następujących zajęć: 1) W szkołach podstawowych i poza nimi: a) Zajęcia w ramach bloku matematyczno - przyrodniczego w sekcji Miłośnik przyrody. b) Zajęcia w ramach bloku sportowego Mały olimpijczyk. c) Zajęcia w ramach wsparcia pedagogiczno - psychologicznego. 2) W gimnazjach i poza nimi: Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z języka polskiego Odpowiednie dać rzeczy słowo. a) Zajęcia z uwzględnieniem technologii informatycznej oraz nauk przyrodniczo - matematycznych Ja człowiek - zajęcia rozwijające zainteresowania biologią (zajęcia na Uniwersytecie Opolskim). b) Zajęcia z uwzględnieniem technologii informatycznej oraz nauk przyrodniczo - matematycznych Jak okreslić wiek pra- pradziadka? - zajęcia rozwijające zainteresowania chemią. c) Zajęcia z uwzględnieniem technologii informatycznej oraz nauk przyrodniczo - matematycznych Jak okreslić wiek pra- pradziadka? - zajęcia rozwijające zainteresowania chemią (zajęcia na Politechnice Opolskiej). d) Zajęcia z uwzględnieniem technologii informatycznej oraz nauk przyrodniczo - matematycznych Geologiczny ekspres przez Gminę Korfantów - zajęcia rozwijające zainteresowania geografią. Obowiązki osoby prowadzącej zajęcia: 1) Opracowanie programu zajęć oraz harmonogramu prac, uwzględniającego wskazanie ilości godzin, które zostaną zrealizowane w poszczególnych miesiącach odnośnie danego zadania, 2) Przedstawienie dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt. 1 do akceptacji zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie dyrektorowi placówki w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, 3) Przekazywanie Zleceniodawcy za pośrednictwem dyrektora placówki: a) informacji, o stanie realizacji programu zajęć, b) karty czasu pracy (w formie papierowej raz na kwartał). 4) Wspomaganie promocji i ewaluacji projektu - informowanie o współfinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz współpraca ze Zleceniodawcą w mierzeniu postępów uczniów w zakresie rezultatów projektu, a w szczególności przekazywanie, co najmniej 10 zdjęć z przeprowadzonych zajęć w okresie rozliczeniowym). 5) Ponoszenie odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie, 6) Decydowanie o doborze form i metod nauczania, 7) Ponoszenie odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczniów w czasie trwania zajęć, 8) Niezwłoczne informowanie Zleceniodawcy o każdym przypadku uniemożliwiającym mu realizację zajęć zgodnie z harmonogramem prac, 9) Zapewnienie ładu i porządku w czasie zajęć, bezpieczeństwa uczniów uczestniczących w zajęciach oraz zgodnego z przeznaczeniem użytkowania sprzętu, materiałów i pomocy dydaktycznych, 10) Bieżące dokumentowanie prowadzonych zajęć edukacyjnych w dzienniku zajęć oraz bieżąca kontrola frekwencji i monitoring osiągnięć uczniów, w oparciu o narzędzia opracowane przez Zleceniodawcę, 11) Umieszczanie obowiązujących logotypów na wszystkich dokumentach, związanych z realizacją projektu, zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach zajęć przewidziane są wycieczki edukacyjne, które stanowią obowiązkową część programu dla określonego typu zajęć! Przedmiot zamówienia został podzielony na 11 części, określonych w zestawieniu stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 801000005

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Zamawiający nie przewiduje wadium w niniejszym postępowaniu

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.korfantow.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30