Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez utworzenie miejsc rekreacji na terenie miasta i gminy Przedbórz z podziałem na części

Order Newsletter: 406921 Position: (oferta nr 3844225)

Client
GMINA PRZEDBÓRZ
State
łódzkie
Address
97-570 Przedbórz, ul. Mostowa 29
Phone
44 781 22 61 do 65
Fax
44 781 21 80
www
http://bip.przedborz.pl/
E-Mail
umprzedborz@pro.onet.pl
Created
2024-07-10

GMINA PRZEDBÓRZ

Section I - The contracting

I.1) Name and address: GMINA PRZEDBÓRZ ul. Mostowa 29 97-570 Przedbórz łódzkie tel. 44 781 22 61 do 65 fax. 44 781 21 80 REGON 590648296 http://bip.przedborz.pl/

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez utworzenie miejsc rekreacji na terenie miasta i gminy Przedbórz z podziałem na części

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: I część – Budowa placu zabaw w miejscowości Góry MokrePrzedmiotem zamówienia jest budowa placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną na dz. ewid. nr 1028 obręb Góry Mokre, gmina Przedbórz. Zakres prac obejmuje wykonanie robót pomiarowych, utwardzenie terenu, dostawę i montaż elementów małej architektury.II część – Budowa placu zabaw w miejscowości PiskorzeniecPrzedmiotem zamówienia jest budowa placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną na dz. ewid. nr 1004 obręb Piskorzeniec, gmina Przedbórz. Zakres prac obejmuje wykonanie robót pomiarowych, utwardzenie terenu, dostawę i montaż elementów małej architektury.III część – Budowa placu zabaw w miejscowości Przedbórz przy ul. TurystycznejPrzedmiotem zamówienia jest budowa placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną na dz. ewid. nr 84/2, 85/1, 100/1, 101 obręb 2 miasto Przedbórz. Zakres prac obejmuje wykonanie robót pomiarowych, utwardzenie terenu, dostawę i montaż elementów małej architektury.IV część - Budowa placu zabaw w miejscowości Przedbórz przy ul. MostowejPrzedmiotem zamówienia jest budowa placu zabaw na dz. ewid. nr 85/2, 86/4, 87/2, obręb 7 miasto Przedbórz. Zakres prac obejmuje wykonanie robót pomiarowych, utwardzenie terenu, dostawę i montaż elementów małej architektury.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:- dla części I - 2 000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych 00/100);- dla części II - 2 000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych 00/100);- dla części III - 2 000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych 00/100);- dla części IV - 4 500,00 PLN (słownie: cztery tysiące pięćset złotych 00/100).2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje do dnia upływu terminu związania ofertą.3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.4. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Przedborzu:Nr rachunku: Bank Spółdzielczy w Przedborzu 76 8988 0001 0000 0012 2874 0209z dopiskiem: „Wadium – IRŚ.271.1.8.2024 Część ............”

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information

IV.3.5) The term tying with offer: 2024-07-25