MODERNIZACJA ŚWIETLIC WIEJSKICH PEŁNIĄCYCH FUNKCJE WIEJSKICH DOMÓW KULTURY W MAŃKOWICACH I W SOWINIE W RAMACH POLSKI ŁAD

Order Newsletter: 406918 Position: (oferta nr 3844219)

Client
Gmina Łambinowice
State
opolskie
Address
48-316 Łambinowice, ul. Tadeusza Zawadzkiego 29
Phone
774311300
www
www.lambinowice.pl
E-Mail
zpi@lambinowice.pl
Created
2024-07-10

Gmina Łambinowice

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Łambinowice ul. Tadeusza Zawadzkiego 29 48-316 Łambinowice opolskie tel. 774311300 REGON 531412846 www.lambinowice.pl

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: MODERNIZACJA ŚWIETLIC WIEJSKICH PEŁNIĄCYCH FUNKCJE WIEJSKICH DOMÓW KULTURY W MAŃKOWICACH I W SOWINIE W RAMACH POLSKI ŁAD

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: CZĘŚĆ 1 - WDK – MAŃKOWICE 1. BRANŻA BUDOWLANA – ZAKRES OPRACOWANIAPRZEDMIOTEM INWESTYCJI jest przebudowa istniejącego budynku świetlicy z wykonaniem prac w zakresie:1.1. poprawy bezpieczeństwa osób przebywających w budynku, w tym warunków bezpiecznej ewakuacjizgodnie z ekspertyzą techniczną w zakresie innego spełnienia wymagań dotyczących bezpieczeństwapożarowego i ewakuacji z obiektu,1.2. prac dotyczących termomodernizacji obiektu w zakresie docieplenia istniejącego stropodachu,1.3. prac remontowych i modernizacyjnych wewnątrz budynku.1.3.1. remont głównej i bocznej klatek schodowych wraz z ich pożarowym wydzieleniem drzwiamiprzeciwpożarowymi i wykonaniem urządzeń oddymiających i napowietrzających1.3.2. przebudowa pomieszczeń w poziomie piwnic z wykonaniem dolnego hallu dźwigowego orazudrożnienie drugiego kierunku ewakuacji z sali sportowej1.3.3. przebudowa pomieszczeń parteru budynku w celu poprawy warunkow ewakuacji, w tymudrożnienie drugiego wyjścia ewakuacyjnego z sali spotkań przez boczną klatkę schodową,1.3.4. przebudowa pomieszczeń piętra budynku w celu poprawy warunkow ewakuacji, w tymwykonanie drugiego wyjścia z sali spotkań,1.4. Rozbiorka istniejącego wewnętrznego murowanego komina kotłowni celem uwolnienia zajmowanejprzez niego powierzchni w związku ze zmianą źrodła ciepła ogrzewania budynku. Uzupełnienie stropownad piwnicą, parterem i piętrem w miejscu po likwidowanym kominie,1.5. Remont klatek schodowych głownej i bocznej wraz z ich generalnym remontem, wymianą balustrad,stopnic i posadzek.1.6. Remont pokrycia z wykonaniem pokrycia membrana dachową i docieplenie dachu nad istniejącymkorpusem budynku głownego oraz nad łącznikiem z głowna klatką schodową -poprzez wypełnienieprzestrzeni stropodachow wentylowanych wełną mineralną granulowaną,1.7. Dobudowa zewnętrznego dźwigu dla niepełnosprawnych w centrum wschodniej elewacji budynku –WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO I NA ODRĘBNYM ETAPIE REALIZACJI.1.8. W zakresie instalacji sanitarnych i wg ich projektu wykonawczego:1.8.1. Wykonanie nowych i wymiana istniejących instalacji sanitarnych w obszarze objętymprzebudową1.8.2. Zmiana źrodła ciepła w budynku z wprowadzeniem pomp ciepła w miejsce istniejącej kotłowniwęglowej,1.9. W zakresie instalacji elektrycznych i wg ich projektu wykonawczego:1.9.1. Wykonanie nowych instalacji elektrycznych w obszarze objętym przebudową,1.9.2. wykonanie zasilania dźwigu zewnętrznego dla niepełnosprawnych1.9.3. wykonanie instalacji elektrycznych w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego: instalacjioddymiania klatek schodowych wraz z rozszerzonym na inne pomieszczenia budynku zestawemczujek dymu, oraz ponadnormatywnego awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego1.9.4. wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku wraz z jej integracją z instalacjmibudynku.1.1. PRACE BUDOWLANE – PRZEBUDOWA1.1.1. Rozbiorka istniejącego komina kotłowni węglowej od dachu do piwnicy:1.1.1.1. Uzupełnienie otworu pozostałego po kominie w stropodachu wraz z wykonaniem nowegopokrycia uzupełniającego z papy termozgrzewalnej, następmnie pokrycie całego dachu membranąEPDM1.1.1.2. Uzupełnienie otworu pozostałego po kominie w stropach międzykondygnacyjnych.Uwaga!- W/w prace wykonywać pod nadzorem uprawnionego projektanta konstrukcji,- Należy wykorzystać otwór powstały w stropodachu po rozbiórce komina do wykonania warstwyocieplającej stropodach wentylowany (ekofiber)1.1.2. Przebudowa zespołu toalet na piętrze po rozbiorce zespołu toalet istniejących,1.1.2.1. rozbiorka istniejącego układu ścianek działowych wraz z wyposażeniem1.1.2.2. wykonanie nowego zespołu toalet zgodnie z rysunkami wraz z wydzieleniem korytarzaewakuacyjnego,1.1.3. Wykonanie drugich drzwi ewakuacyjnych z sali 2/3 na piętrze wraz z korytarzem ewakuacyjnym.1.1.3.1. Wykucie i przesklepienie nowego otworu drzwiowego z sali 2/3 do korytarza ewakuacyjnego,1.1.3.2. montaż dwoch par nowych drzwi do sali 2/3 (po demontażu 1 szt. starych drzwiwejściowych),1.1.3.3. Remont posadzek i ścian w rejonie prac1.1.4. Toaleta npspr w poziomie piwnic. Dostosowanie pomieszczenia 0/11 w piwnicy do pełnieniafunkcji dolnego hallu windowego oraz toalety dla niepełnosprawnych. Toaleta ta ma być dostępną dlaosob uczestniczących w imprezach organizowanych na terenie przylegającym do WDK. Dostęp dlaosob niepełnosprawnych na wozkach inwalidzkich za pośrednictwem dźwigu osobowego dla npspr.1.1.4.1. Wykonanie wiatrołapu w pomieszczenia przedsionka piwnicznego. Wykonanie ścianek imontaż drzwi wydzielających część lokatorską piwnic,1.1.5. Wydzielenie ścianką i drzwiami części technicznej piwnic – pomieszczenia pomp ciepła 0/12a,0/13, 0/14– z istniejącej powierzchni kotłowni.1.1.6. Przebudowa i remont istniejącej głownej klatki schodowej - w tym:1.1.6.1. demontaż i wymiana istn. balustrad. Balustrady montować w taki sposob aby szerokośćpomiędzy balustradami oraz balustradą a ścianą była większa niż 120cm.1.1.6.2. wymiana okładzin schodowych i posadzki1.1.6.3. remont ścian, malowanie1.1.6.4. wykonanie nowych instalacji elektrycznych klatki schodowej – branża elektryczna1.1.7. Przebudowa i remont istniejącej bocznej klatki schodowej - w tym:1.1.7.1. demontaż i wymiana istn. balustrad. Balustrady montować w taki sposob aby szerokośćpomiędzy balustradami była jak największa.1.1.7.2. wymiana okładzin schodowych i posadzki na biegach, spocznikach i podestach1.1.7.3. remont ścian, malowanie1.1.7.4. inne pracy wynikające z ekspertyzy pożarowej,1.2. PRACE BUDOWLANE – REMONT POMIESZCZEŃ1.2.1. W całym budynku:1.2.1.1. wymiana warstw posadzkowych, po usunieciu ich do płyty konstrukcyjnej, z wykonaniemnowego uwarstwienia z warstwa grzejną ogrzewania podłogowego, zgodnie z uwarstwieniempodanym na przekrojach. Wykończenie posadzek zgodnie z zestawieniem pomieszczeń.1.2.1.2. Wykonanie zaleceń ekspertyzy pożarowej (patrz pkt. 10.5) dotyczących wydzielenia ioddymiania klatek schodowych oraz eliminacji palnych okładzin ścian i stropow. Wyposażenieobiektu w adresowalny system sygnalizacji pożarowej oraz instalacje awaryjnego oświetleniaewakuacyjnego o nateżęniu co najmniej 5 lx wg projektu instalacji elektrycznych.1.2.2. W poziomie parteru:1.2.3. 3. Drzwi ewakuacyjne z sali 1/9 - odtworzenie drzwi do klatki schodowej 1/1:1.2.3.1.1. -rozbiorka ścianki zamurowującej 12cm1.2.3.1.2. -wstawienie drzwi pełnych 90/200 EIS30 z ościeżnicą1.2.3.1.3. - remont i malowanie ścian1.2.3.2. Demontaż boazerii ze ścian i sufitu w sali 1/9 i ze ścian w pom. 1/101.2.3.3. obudowanie parapetow z lastrico nakładkami w kolorze drewna dębowego (wysokość nadposadzka – 90 cm).1.2.4. W poziomie piętra:1.2.5. 1. Remont sali 2/3:1.2.5.1.1. - zerwanie podłogi - parkiet oraz płyty lastricowych1.2.5.1.2. - remont ścian - demontaż istn. boazerii- obudowy z płyt okleinowanych na ruszciedrewnianym,1.2.5.1.3. - naprawa tynku, wykonanie gładzi wapiennej, malowanie,1.2.5.1.4. - wykonanie tynku mozaikowego na ścianach,1.2.5.1.5. - naprawa, malowanie sufitu,1.2.5.1.6. - wykonanie podłogi z paneli poliwinylowych1.2.5.1.7. - obudowanie parapetow z lastrico nakładkami w kolorze drewna dębowego(wysokość nad posadzka – 90 cm).1.2.6. 2. Nowa ścianka pomiędzy 2/3 i 2/11.2.6.1.1. - usunięcie istn. ścianki drewnianej z drzwiami,1.2.6.1.2. - wymurowanie nowej ścianki z gazobetonu1.2.6.1.3. - wstawienie nowych drzwi zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej2. BRANŻA ELEKTRYCZNA - ZAKRES OPRACOWANIA 2.1 Istniejąca instalacja odgromowa2.2 Rozbiórka istniejących instalacji.2.3 Instalacje i urządzenia do pozostawienia – instalacja na 1 piętrze2.4 Przeciwpożarowe wyłączniki prądu (PWP)2.5 Zasilanie kablowe nN.2.6 Tablica główna TG-WDK.2.7 Dachowa instalacja fotowoltaiczna PV.2.8 Tablice piętrowe i linie zasilające2.9 Rozdzielnice na zewnątrz budynku i linie zasilające2.10 Zasilanie oczyszczalni ścieków2.11 Zasilanie windy osobowej i oświetlenie szybu windowego2.12 Oświetlenie podstawowe2.13 Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne – oświetlenie dróg ewakuacyjnych2.14 Oświetlenie zewnętrzne2.15 Gniazda wtyczkowe 16A/250V2.16 Dedykowana instalacja elektryczna2.17 Gniazdo wtyczkowe 16A/400V2.18 Zasilanie pompy ciepła i pomp w rozdzielaczach2.19 Zasilanie urządzeń wentylacyjnych2.20 Zasilanie klimatyzacji2.21 Adresowalny system sygnalizacji pożarowej z oddymianiem klatek schodowych2.22 Instalacja elektryczna na 1 piętrze w pomieszczeniach nr 2/1, 2/2, 2/32.23 Instalacja odgromowa2.24 Instalacje ochronne2.25 Sprawdzenia odbiorcze3. BRANŻA SANITARNA - ZAKRES OPRACOWANIA Zakresem opracowania jest projekt instalacji wewnętrznych wody ciepłej, zimnej , kanalizacji sanitarnej, wentylacji oraz ogrzewania .3.1 Instalacja wody zimnej, ciepłej3.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej3.3 Instalacja hydrantów wewnętrznych i zabezpieczenia p.poż.3.4 Instalacja c.o. i źródło ciepła3.5 Wentylacja i klimatyzacjaCZĘŚĆ 2 - WDK – SOWIN 1. BRANŻA BUDOWLANA – ZAKRES OPRACOWANIAPrzedmiotem opracowania jest remont i przebudowa istniejącego budynku świetlicy w Sowinie.Cel opracowania. Projektowane prace remontowe mają umożliwić dalsze użytkowanie budynku zw zgodzie z obowiązującymi przepisami. W szczegolności dotyczy to rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz działań zmniejszających oddziaływanie akustyczne obiektu na sąsiedni, przylegającydo świetlicy, budynek mieszkalny.1.1. Remont istniejącego budynku w zakresie ogólnobudowlanym1.1.1. Zmiana układu ścian działowych (rozbiórka istniejących i wykonanie nowych),1.1.2. Wykonanie nowych, ocieplonych warstw posadzkowych i podłóg o ujednoliconym poziomiepodłogi – po całkowitym usunięciu istniejących posadzek,1.1.3. Docieplenie ścian zewnętrznych – od wewnątrz – z powodu usytuowania lica istniejących ścianzewnętrznych w granicy działki - wraz wykonaniem nowych tynków i malowaniem1.1.4. Docieplenie istniejącego dachu wewnątrz istniejącej konstrukcji dachu.1.1.5. Naprawa i malowanie elewacji zewnętrznych1.1.6. Wymiana konstrukcji dachu wraz z jego pokryciem.W związku ze znacznym wzrostem obciążenia istniejącej konstrukcji dachu wynikającej z koniecznościwykonania obudów przeciwpożarowych tej konstrukcji od dołu (sufit) jak i pełnej obudowy konstrukcjiod góry, pod warstwami pokrycia dachowego, a także uwzględnienia aktualnych norm obciążeń dachu,w tym m in. od worka śniegowego, zdecydowano o konieczności wymiany całej konstrukcji dachu.1.1.7. Wykonanie prac poprawiających parametry akustyczne budynku ze szczególnym uwzględnieniemzmniejszenia oddziaływania hałasem na sąsiedni budynek mieszkalny poprzez:1.1.7.1. wymiana posadzki wraz z jej warstwami konstrukcyjnymi z wprowadzeniem uwarstwieniawynikającego z wniosków operatu akustycznego. W tym zakresie wykonanie płytykonstrukcyjnej podposadzkowej o gr. 25 cm, co wynika z wniosków operatu akustycznego,1.1.7.2. Wykonanie dylatacji pomiędzy podłuznymi ścianami zewnętrznymi ,konstrukcyjnymi, świetlicya wschodnią ścianą szczytową świetlicy, będącą ścianą wspólną z sąsiednim budynkiemmieszkalnym,1.1.7.3. Wybudowanie nowej ściany szczytowej świetlicy przy w/w ścianie, na nowej ławiefundamentowej, oddylatowanych od wyżej opisanej ściany wspólnej z sąsiadem. Nową ścianęnależy połączyć konstrukcyjnie z podłużnymi ścianami istniejącymi poprzez przemurowanie nastrzepia. Nowa ściana stanowic będzie przegrodę akustyczną pomiędzy salą spotkań abudynkiem mieszkalnym sąsiada,1.1.7.4. zmniejszenie pogłosu w sali spotkań poprzez montaż sufitu akustycznego oraz paneliakustycznych w wybranych miejscach na ścianach.1.2. W zakresie instalacji sanitarnych całkowita wymiana instalacji wewnętrznych – zgodnie z projektembranżowym1.2.1. wykonanie nowej instalacji wodno – kanalizacyjnej1.2.2. wykonanie nowej instalacji c.o. wraz ze zmianą źródła ciepła na pompę ciepła1.2.3. wykonanie nowej instalacji wentylacji wraz z wentylacją nawiewno – wywiewną1.2.4. wykonanie instalacji klimatyzacji1.3. W zakresie instalacji elektrycznych – wykonanie całkowicie nowej wewnętrznej instalacji elektrycznejwraz z wykonaniem instalacji odgromowej i przeciwpożarowego wyłącznika prądu – zgodnie z projektembranżowym . 2. BRANŻA ELEKTRYCZNA - ZAKRES OPRACOWANIA Zakres obejmuje swoim zakresem rozbiórkę i budowę wewnętrznej instalacji elektryczneji instalacji odgromowej w związku z przebudową świetlicy wiejskiej w Sowinie. a. Przyłączenie budynku do sieci elektroenergetycznej nN b. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu (PWP). c. Zasilanie kablowe nN d. Tablica rozdzielcza e. Dachowa instalacja fotowoltaiczna PV f. 5.6. Oświetlenie podstawowe g. Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne – oświetlenie dróg ewakuacyjnych h. Oświetlenie podstawowe piwnicy i poddasza i. Oświetlenie zewnętrzne j. Gniazda wtyczkowe 16A/250V k. Zasilanie urządzeń technologicznych w aneksie kuchennym l. Zasilanie klimatyzacji m. Zasilanie urządzeń wentylacyjnych n. Zasilanie pompy ciepła o. Router Wi-Fi p. Zasilanie zewnętrznych rolet okiennych q. Instalacja odgromowa r. Instalacje ochronne s. Sprawdzenia odbiorcze t. Próby instalacji3. BRANŻA SANITARNA - ZAKRES OPRACOWANIA Zakresem opracowania jest projekt instalacji wewnętrznych wody ciepłej, zimnej , cyrkulacji, kanalizacji sanitarnej, wentylacji oraz ogrzewania .3.1 Instalacja wody zimnej , ciepłej i cyrkulacji3.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej3.3 Instalacja hydrantów wewnętrznych i zabezpieczenia p.poż.3.4 Instalacja c.o. i źródło ciepła3.5 Wentylacja i klimatyzacja

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45212300-9

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: zamówienia 12000 zł (słownie:dwanaście tysięcy złotych). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone wjednej lub kilku formach przewidzianych w art.97 ust.7: 1) w pieniądzu 2) gwarancjach bankowych, 3) gwarancjachubezpieczeniowych, 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572). 4.Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy PrudnikFilia Łambinowice Nr 89 8905 1010 9001 0012 5413 0001 tytułem: „wadium – nazwa zamówienia . ….ZP.271…..2024 Wprzypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty narachunku Zamawiającego. Zaleca się, aby Wykonawca dołączył do oferty dowód wpłaty wadium- potwierdza

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information

IV.3.5) The term tying with offer: 2024-07-22