Dostawa paliw i mocznika na potrzeby Przedsiębiorstwa Komunalnego w Kruszwicy sp. z o.o. z podziałem na 2 części

Order Newsletter: 406919 Position: (oferta nr 3844218)

Client
Przedsiębiorstwo Komunalne w Kruszwicy Sp. z o.o.
State
kujawsko-pomorskie
Address
88-150 Kruszwica, Goplańska
www
www.bip.pk-kruszwica.pl
E-Mail
sekretariat@pk-kruszwica.pl; odpady@pk-kruszwica.pl
Created
2024-07-10

Przedsiębiorstwo Komunalne w Kruszwicy Sp. z o.o.

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Przedsiębiorstwo Komunalne w Kruszwicy Sp. z o.o. Goplańska 88-150 Kruszwica kujawsko-pomorskie REGON 090093448 www.bip.pk-kruszwica.pl

I.2) Type of contracting: Spółka z o.o. , której właścicielem w 100% jest Gmina Kruszwica

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa paliw i mocznika na potrzeby Przedsiębiorstwa Komunalnego w Kruszwicy sp. z o.o. z podziałem na 2 części

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃKod CPV:09134100-8 (olej napędowy); 09132100-4 (benzyna bezołowiowa); 09133000-0 (skroplony gaz ropopochodny LPG); 09100000-0 (paliwa);1. Przedmiotem umowy jest sukcesywny zakup paliwa dla pojazdów oraz maszyn i urządzeń będących w posiadaniu Zamawiającego:1/ olej napędowy (ON) w ilości 95 000 litrów;2/ benzyna bezołowiowa PB 95 w ilości 1 500 litrów; 3/ gaz LPG w ilości 1 500 litrów.2. Wskazana wyżej ilość paliw może ulec zmianie w trakcie trwania umowy, jednak Zamawiającyzobowiązuje się do ich zakupu w ilości 70%.3. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży Zamawiającemu paliwa zgodnie z polskimi normami i standardem zgodnym z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015r. poz. 1680) oraz odpowiednio normami PN-EN 228:2013-04 i PN-EN 590:2013-12.4. Paliwa będą odbierane przez Zamawiającego, ze stacji paliw Wykonawcy.5. Sprzedaż paliwa odbywać się będzie sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego w okresie od dnia zawarcia umowy do 31 lipca 2025 r.WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃKod CPV:24960000-1 (różne produkty chemiczne)1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup roztworu mocznika w ilości 2 500 litrów. 2. Ilość roztworu mocznika może ulec zmianie w trakcie trwania umowy jednak Zamawiający zobowiązuje się do zakupu 1 500 litrów.3. Roztwór mocznika będzie odbierany przez Zamawiającego, ze stacji paliw Wykonawcy.4. Sprzedaż roztworu mocznika odbywać się będzie sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego w okresie od dnia zawarcia umowy do 31 lipca 2025 r.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 09100000-0

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information

IV.3.5) The term tying with offer: 2024-07-18