Zadanie 2: Remont i modernizacja salek lekcyjnych nr 11, 42 – jako adaptacja na potrzeby salki komputerowej

Order Newsletter: 406920 Position: (oferta nr 3844217)

Client
Zespół Szkół Morskich im. E. Kwiatkowskiego w Świnoujściu
State
zachodniopomorskie
Address
72-602 Świnoujście, Jana Sołtana 2
Phone
+48 91 321 62 87
E-Mail
sekretariat@zsm.edu.pl
Created
2024-07-10

Zespół Szkół Morskich im. E. Kwiatkowskiego w Świnoujściu

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zespół Szkół Morskich im. E. Kwiatkowskiego w Świnoujściu Jana Sołtana 2 72-602 Świnoujście zachodniopomorskie tel. +48 91 321 62 87 REGON 000144785

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Zadanie 2: Remont i modernizacja salek lekcyjnych nr 11, 42 – jako adaptacja na potrzeby salki komputerowej

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Wykonanie kompleksowego remontu pomieszczeń salek lekcyjnych nr 11 oraz 42 – jako remontu i adaptacji salki na potrzeby lasy informatycznej na wzór istniejących salek informatycznych (do okazania na wizji lokalnej) w budynku szkoły Zespołu Szkół Morskich w Świnoujściu z wszelkiego rodzaju instalacjami tranzytowymi, przepięciami, podłączeniami, regulacjami, obróbkami i odtworzeniami niezbędnymi do właściwego i samodzielnego funkcjonowania przebudowywanego i remontowanego fragmentu obiektu budowlanego, a w szczególności:- 100% zakresu prac rozbiórkowych elementów budowlanych oraz istniejących instalacji, segregacji i utylizacji urobku z rozbiórek i demontaży;- 100% zakresu prac wykończeniowych i instalacyjnych, białych montaży;- zakres prac towarzyszących, remontowych i modernizacyjnych polegających na wykonaniu wskazywanych, w trakcie realizacji zadania, przez Zamawiającego lub Nadzór Inwestorski kompleksowych robót;- demontaże i ponowne montaże elementów instalacji lub wyposażenia, wyniesienie i wniesienie mebli i elementów technologii przed i po wykonaniu robót remontowych;- zakres prac związanych z wymianą elementów stolarki okiennej (wyłącznie w salce 11 na wzór salki sąsiedniej z wykonaniem w linii elewacji zaniżenia, murku oporowego jako naświetla), prac instalacyjnych, prób, pomiarów, dokumentacji budowy warsztatowej i powykonawczej niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania obszaru remontowanych pomieszczeń;- wykonanie zabudowy istniejących pionów instalacyjnych lub ich ukrycie w ścianach;- wykonanie wewnętrznych parapetów, obróbek ościeżnic i pozostałych punktów styków oraz połączeń elementów nowych i wykonywanych włącznie z dopasowaniem posadzek istniejących i wykonywanych, w przypadku połączenia posadzek/zakresów wzdłuż korytarza – wykonać łagodne przejście/łączenie poziomów;

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych).2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp:1) pieniądzu;2) gwarancjach bankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych;4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 419).4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr: 64 1010 1599 0527 0613 9120 0000 z dopiskiem na przelewie: Wadium do przetargu – nr sprawy: ZSM-2/802/2024. Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upły

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information

IV.3.5) The term tying with offer: 2024-07-25