Modernizacja istniejących ciągów kanalizacji sanitarnej i deszczowej w obrębie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12 w Gliwicach (2)

Order Newsletter: 406900 Position: (oferta nr 3844216)

Client
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 12
State
śląskie
Address
44-100 GLIWICE, LIPOWA 29
Phone
322799855
E-Mail
sekretariat@zsp12.gliwice.eu
Created
2024-07-10

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 12

Section I - The contracting

I.1) Name and address: ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 12 LIPOWA 29 44-100 GLIWICE śląskie tel. 322799855 REGON 367338230

I.2) Type of contracting: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - związek jednostek samorządu terytorialnego

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Modernizacja istniejących ciągów kanalizacji sanitarnej i deszczowej w obrębie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12 w Gliwicach (2)

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Zamówieniem publicznym objęte są roboty budowlane związane z częściową modernizacją Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 12 przy ul. Lipowej 29 w Gliwicach. W ramach II etapu przewidziano do realizacji roboty związane przebudową sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie szkoły zgodnie z zakresem ujętym w dokumentacji projektowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w : - załącznikach nr 6.1 SWZ - dokumentacji projektowej: Projekt remontu istniejących ciągów kanalizacji sanitarnej i deszczowej w obrębie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12 w Gliwicach przy ul. Lipowej 29 – opracowanej przez GT PROFIL S.C.;- specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załącznik nr 6.2 do SWZ;- przedmiarach robót stanowiących załącznik nr 6.3 do SWZ.Zakres rzeczowy robót ujęty w przedmiarach robót należy traktować jako orientacyjny, Wykonawca uwzględni w ofercie całość robót niezbędnych do prawidłowego wykonania zmówienia, zgodnie z dokumentacją projektową, w tym roboty, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarach robót a są konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z „sztuką budowlaną” i obowiązującymi przepisami. Ze względu na charakter obiektu w obrębie, którego będą prowadzone roboty remontowo-budowlane zamawiający oczekuje od wykonawcy doświadczenia w prowadzeniu robót remontowo-budowlanych w czynnych placówkach oświatowych. W celu zapoznania się z układem komunikacyjnym, miejscem prowadzenia i zakresem rzeczowym robót objętych postępowaniem, Zamawiający wymaga odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej i ustala terminy wizji na dzień 6 maja 2024 i 9 maja 2024 w godz 10.30 – 12,00. oraz 20 maja w godz 8:00- 9:30 i wymaga złożenia z ofertą oświadczenia Wykonawcy o jej odbyciu wg wzoru załącznik do SWZ. W przypadku braku odbycia wizji Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy zgodnie z art. 226 ust.1 pkt.18 ustawy Pzp. W przypadku wykonawców występujących wspólnie, wymagane jest aby przynajmniej jeden z Wykonawców uczestniczył w wizji.Wykonawca, dodatkowo w ramach realizacji przedmiotu zamówienia podejmie niezbędne działania w celu ochrony mienia placówki. W tym celu m. in. zabezpieczy w miarę możliwości sąsiadujące obiekty przed negatywnym oddziaływaniem w trakcie realizacji robót i na bieżąco będzie utrzymywał porządek. Ze względów organizacyjnych Zamawiający przewidział możliwość realizacji zamówienia wyłącznie w sposób nie kolidujący z funkcjonowaniem placówki. Przedstawione w ww. dokumentach wskazania na urządzenia techniczne i materiały z podaniem producenta należy traktować jako odniesienie do oczekiwanych przez zamawiającego parametrów technicznych i użytkowych i przykładowe ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z póź. zm. ).Oznacza to, że wykonawcy mogą zaproponować inne niż wyszczególnione w dokumentacji rozwiązania z zachowaniem odpowiednich równoważnych parametrów technicznych dla osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności zakresu będącego przedmiotem zamówienia po zaakceptowaniu zmian materiałowych przez Zamawiającego. Wykonawca w ramach prac związanych z realizacją zamówienia zobowiązany będzie do uzyskania niezbędnych wymaganych decyzji lub uzgodnień np. przejazdu itp.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information