Budowa Ratusza Miejskiego w Zakroczymiu.

Order Newsletter: 406902 Position: (oferta nr 3844215)

Client
Urząd Gminy Zakroczym
State
mazowieckie
Address
05-170 Zakroczym, ul. Warszawska 7
Phone
22 112 02 57
Fax
22 785 32 24
Created
2024-07-10

Urząd Gminy Zakroczym

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Urząd Gminy Zakroczym ul. Warszawska 7 05-170 Zakroczym mazowieckie tel. 22 112 02 57 fax. 22 785 32 24 REGON 013270399

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Budowa Ratusza Miejskiego w Zakroczymiu.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie na podstawie posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej budynku ratusza miejskiego w mieście Zakroczym wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie budynku. 2. Zakres robót obejmuje:1) wykonanie robót ziemnych i zagospodarowania terenu zgodnie z PZT;2) wykonanie fundamentów i ścian fundamentowych pod budynek ratusza;3) wykonanie konstrukcji stalowych;4) murowanie budynku ratusza;5) wykonanie konstrukcji dachowej;6) wykonanie instalacji sanitarnych i elektrycznych;7) wykonanie robót wykończeniowych;8) dostarczenie wyposażenia do gotowego budynku:9) uzyskanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie budynku.3. Szczegółowy sposób wykonania oraz zakres i rodzaj poszczególnych robót obejmujących przedmiot zamówienia został określony w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 6 do SWZ, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiącej załącznik nr 7 do SWZ oraz przedmiarach robót stanowiących załącznik nr 8, do SWZ. Zamawiający udostępnia także wydane pozwolenie na budowę budynku ratusza. 4. Zamawiający informuje, że posiada wszelkie niezbędne zgody i pozwolenia dotyczące podłączenia energii elektrycznej, przyłącza gazowego, dostawy wody i odbioru ścieków.5. Lokalizacja przedsięwzięcia:1) Budowa Ratusza Miejskiego w mieście Zakroczym, realizowana będzie na obszarze administracyjnym województwa mazowieckiego, w powiecie nowodworskim, gmina Zakroczym, miejscowość Zakroczym, na działkach ew. nr 70,71, 74,75 obręb 01-08 Zakroczym. Budowa będzie prowadzona na terenie objętym nadzorem konserwatora zabytków.6. Wykonawca winien oznakować i zabezpieczyć teren robót. Teren prac budowlanych powinien być zabezpieczony w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracowników i osób trzecich.7. Wykonawca winien zapewnić obsługę geodezyjną wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Zamawiający wymaga od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 180 000,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych).2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 PZP.3. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu;2) gwarancjach bankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych;4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawyz 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości .4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach oddział Zakroczym, numer rachunku: 48 8009 1062 0016 4887 2007 0027. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna je za wniesione skutecznie jedynie w przypadku wpływu pieniędzy na rachunek banko

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information

IV.3.5) The term tying with offer: 2024-07-26