„Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 4161Z wraz z infrastrukturą towarzyszącą”- odc. Kikorze -Osina

Order Newsletter: 406905 Position: (oferta nr 3844212)

Client
GMINA OSINA
State
zachodniopomorskie
Address
72-221 Osina, 62
Phone
91 3910390
www
http://bip.osina.pl
E-Mail
ug@osina.pl
Created
2024-07-10

GMINA OSINA

Section I - The contracting

I.1) Name and address: GMINA OSINA 62 72-221 Osina zachodniopomorskie tel. 91 3910390 REGON 811684261 http://bip.osina.pl

I.2) Type of contracting: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 4161Z wraz z infrastrukturą towarzyszącą”- odc. Kikorze -Osina

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego robót budowlanych polegających na realizacji zamówienia pod nazwą: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 4161Z wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – odc. Kikorze - OsinaZakres prac obejmuje przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 4161Z o nawierzchni bitumicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku relacji Kikorze - Osina, gmina Osina. Roboty budowlane wykonane zostaną w granicy pasa drogowego. Długość odcinka wynosi 2211,97 m. Nawierzchnia jezdni wykonana zostanie z warstwy mieszanki mastyksowo-grysowej SMA8. Szerokość jezdni będzie wynosić 6,0 m na całej długości projektowanego odcinka. W ramach przebudowy drogi wykonany będzie odcinek chodnika w m. Kikorze o nawierzchni z kostki betonowej łączący projektowaną drogę z drogą powiatową relacji Goleniów-Nowogard wraz z dedykowanym doświetleniem przejść dla pieszych.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik do Specyfikacji Warunków Zamówienia.Opis przedmiotu zamówienia: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem inwestycyjnym pn „Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 4161Z wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – odc. Kikorze - Osina2) Wymagani inspektorzy nadzoru:a) Inspektor nadzoru w specjalności drogowej - posiadający uprawnienia budowlane do nadzorowania robót w specjalności drogowej w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 682) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz będący członkiem Izby Inżynierów Budownictwa;Przez uprawnienia budowlane należy rozumieć: uprawnienia, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 682) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednie kwalifikacje zdobyte za granicą, uznane w Polsce na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2023 r. poz. 334).3) Szczegółowy przedmiot zamówienia oraz obowiązki Inspektora Nadzoru Inwestorskiego opisane są w załączniku nr 8 A do SWZ – projekt Umowy.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information