ZP2/06/2024 r. Robota budowlana : Wzmocnienie elementów konstrukcyjnych budynku Szkoły Podstawowej nr 13 im. Orląt Lwowskich w Głogowie .

Order Newsletter: 406909 Position: (oferta nr 3844208)

Client
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 W GŁOGOWIE IM. ORLĄT LWOWSKICH
State
dolnośląskie
Address
67-200 Głogów, ul. Akacjowa 10
E-Mail
sekretariat@sp13.glogow.pl
Created
2024-07-10

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 W GŁOGOWIE IM. ORLĄT LWOWSKICH

Section I - The contracting

I.1) Name and address: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 W GŁOGOWIE IM. ORLĄT LWOWSKICH ul. Akacjowa 10 67-200 Głogów dolnośląskie REGON 001240568

I.2) Type of contracting: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: ZP2/06/2024 r. Robota budowlana : Wzmocnienie elementów konstrukcyjnych budynku Szkoły Podstawowej nr 13 im. Orląt Lwowskich w Głogowie .

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1.Dokumentacja techniczna zał. nr 1 -OPIS TECHNICZNY zawiera kompletny zakres prac obejmujących przedmiot zamówienia . Dokumentacja obejmuje całość zadania inwestycyjnego.Głowny kod .Kody CPV : 45000000-7 Roboty budowlane 45453000-7 Roboty remontowo-renowacyjne CPV: 45214800-8 Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych CPV 45262400-5 Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej CPV 50000000-5:  Usługi naprawcze konserwacyjne CPV 44112310-4: Ścianki działowe CPV 45262500-6: Roboty murarskie i murowe CPV 45440000-3: Roboty malarskie i szklarskie CPV 45330000-9: Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne  Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. wszystkie niezbędne określonymi odrębnymi przepisami podatki, opłaty. Wynagrodzenie kosztorysowo-ryczałtowe. Zamawiający wymaga złożenia z ofertą kosztorysu ofertowego sporządzonego metodą uproszczoną, zawierającego wszystkie pozycje ujęte w przedmiarze robót (dokładny opis i ilość robót): Wykonawca obliczając cenę oferty musi uwzględnić w kosztorysie ofertowym wszystkie pozycje przedmiarowe opisane w przedmiarach robót. Wszelkie zastrzeżenia i uwagi w tym zakresie Wykonawca ma prawo zgłosić Zamawiającemu w trybie wniosków o wyjaśnienie treści SWZ.Brak załączonego do oferty kosztorysu ofertowego stanowi podstawę odrzucenia oferty.Wykonawcy będzie należało się wynagrodzenie wyliczone po zakończeniu robót na podstawie kosztorysu, ale to wynagrodzenie nie może przekraczać z góry określonej ryczałtem kwoty pieniężnej. Zgodnie z paragrafem 9 wzoru umowy wynagrodzenie będzie stanowiło wynagrodzenie ryczałtowo- kosztorysowe.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information