USŁUGA STAŁEGO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI POMIESZCZEŃ MAZOWIECKIEGO TEATRU MUZYCZNEGO IM. JANA KIEPURY WRAZ Z DOSTAWĄ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI I ARTYKUŁÓW HIGIENICZNYCH NA OKRES 24 MIESIĘCY.

Order Newsletter: 406887 Position: (oferta nr 3844205)

Client
Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury
State
mazowieckie
Address
02-954 Warszawa, ul. Goplańska 42
Phone
22 896 00 00
E-Mail
biuro@mteatr.pl
Created
2024-07-10

Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury ul. Goplańska 42 02-954 Warszawa mazowieckie tel. 22 896 00 00 REGON 140151727

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: USŁUGA STAŁEGO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI POMIESZCZEŃ MAZOWIECKIEGO TEATRU MUZYCZNEGO IM. JANA KIEPURY WRAZ Z DOSTAWĄ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI I ARTYKUŁÓW HIGIENICZNYCH NA OKRES 24 MIESIĘCY.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest regularne świadczenie usług sprzątania w następujących obiektach pozostających w użytkowaniu Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury:a) pomieszczeniach obiektu biurowo-administracyjnego w Warszawie (02-954) przy ul. Goplańskiej 42,b) pomieszczeniach obiektu biurowo-administracyjnego w Warszawie (03-739) przy ul. Brzeskiej 12,c) pomieszczeniach obiektu teatralno-kinowego w Warszawie (03-719) przy ul. Jagiellońskiej 26 obejmujących: pomieszczenia, w których Zamawiający świadczy usługi z zakresu działalności kulturalnej: kinowe (z dostępem do barku kawowego) i teatralne, pomieszczenia techniczne oraz pomieszczenia biurowe;c. Zamówienie obejmuje również dostawę środków czystości niezbędnych do realizacji usługi sprzątania oraz środków sanitarno-higienicznych (papier toaletowy, ręczniki papierowe, odświeżacze powietrza, kostki toaletowe, mydło w płynie itp.);d. Wykonawca zapewni niezbędny sprzęt do realizacji usługi sprzątania (odkurzacze, mopy, wiadra, szczotki, odkurzacze piorące, maszyny piorące, ściereczki, gąbki typu zmywak itp.). Zamawiający udostępni Wykonawcy w każdym obiekcie pomieszczenia do przechowywania niezbędnego sprzętu.e. Wykonawca zapewnia osobom skierowanym do realizacji zamówienia jednolitą odzież roboczą z oznaczeniem Wykonawcy.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 90910000-9

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 5000,00 zł (słownie: pięć tysięcy 00/100 złotych).2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 Ustawy.3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.4. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:a) pieniądzu;b) gwarancjach bankowych;c) gwarancjach ubezpieczeniowych;d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).5. W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja ta musi spełniać na

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information

IV.3.5) The term tying with offer: 2024-07-22