Rewitalizacja obszarów miejskich oraz budowa infrastruktury sportowej w Surażu

Order Newsletter: 406891 Position: (oferta nr 3844202)

Client
Gmina Suraż
State
podlaskie
Address
18-105 Suraż, Szkolna 1
Phone
856503121
E-Mail
umsuraz@zetobi.com.pl
Created
2024-07-10

Gmina Suraż

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Suraż Szkolna 1 18-105 Suraż podlaskie tel. 856503121 REGON 050659154

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Rewitalizacja obszarów miejskich oraz budowa infrastruktury sportowej w Surażu

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Wykonanie robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj przy realizacji inwestycji dotyczącej rewitalizacji Rynku ruskiego oraz adaptacji byłego budynku dworca PKS w Surażu, zgodnie z Programem Funkcjonalno – Użytkowym stanowiącym załącznik nr 6a do SWZ, na zasadach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5a do SWZ.Budowa placu zabaw w Surażu zgodnie z Programem Funkcjonalno – Użytkowym stanowiącym załącznik nr 6b do SWZ, na zasadach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5b do SWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45453100-8

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości:a) w zakresie I części zamówienia 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych);b) w zakresie II części zamówienia 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych).Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:a) pieniądzu,b) gwarancjach bankowych,c) gwarancjach ubezpieczeniowych,d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. jedn. Dz. U. 2024 poz. 419).

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information

IV.3.5) The term tying with offer: 2024-07-26