Budowa placu magazynowego wraz z drogą dojazdową na działkach nr 5/5, 5/7, 5/11 w Wardyniu Górnym

Order Newsletter: 406892 Position: (oferta nr 3844201)

Client
Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.
State
zachodniopomorskie
Address
78-320 Połczyn-Zdrój, Wardyń Górny 35
www
www.mpgo.pl
E-Mail
biuro@mpgo.pl
Created
2024-07-10

Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. Wardyń Górny 35 78-320 Połczyn-Zdrój zachodniopomorskie REGON 331440694 www.mpgo.pl

I.2) Type of contracting: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Budowa placu magazynowego wraz z drogą dojazdową na działkach nr 5/5, 5/7, 5/11 w Wardyniu Górnym

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Budowa placu magazynowego wraz z drogą dojazdową na działkach nr 5/5, 5/7, 5/11 w Wardyniu Górnym”.Wykonanie i oddanie placu magazynowego wraz z drogą dojazdową na działkach nr 5/5, 5/7, 5/11 w Wardyniu Górnym oraz usunięcie jego wad, stwierdzonych w trakcie wykonywania robót budowlanych oraz w okresie rękojmi za wady fizyczne i gwarancji jakości, w zakresie określonym w:a) Projekcie budowlanym,b) STWiORB,c) Przedmiarach robót,d) decyzji o pozwoleniu na budowę nr 134/2023 znak AB.6740.126.2023 wydanej w dniu 01.09.2023 r. przez Starostę Świdwińskiego.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45233120-6

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information