"Roboty budowlane związane z modernizacją Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Gliwicach. Wymiana windy"

Order Newsletter: 406896 Position: (oferta nr 3844198)

Client
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 IM. ARMII KRAJOWEJ
State
śląskie
Address
44-122 Gliwice, ul. Sikornik 34
Phone
32 232 25 01
www
www.zso5.gliwice.pl
E-Mail
sekretariat@zso5.gliwice.eu
Created
2024-07-10

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 IM. ARMII KRAJOWEJ

Section I - The contracting

I.1) Name and address: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 IM. ARMII KRAJOWEJ ul. Sikornik 34 44-122 Gliwice śląskie tel. 32 232 25 01 REGON 272769050 www.zso5.gliwice.pl

I.2) Type of contracting: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: "Roboty budowlane związane z modernizacją Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Gliwicach. Wymiana windy"

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Zamówieniem publicznym objęte są roboty budowlane związane z częściową modernizacją Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 im. Armii Krajowej w Gliwicach. W ramach bieżącego etapu przewidziano do realizacji dostawę i montaż windy osobowej w segmencie B oraz roboty towarzyszące związane z jej wymianą w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” - projekt pod nazwą: „Poprawa dostępności architektonicznej i informacyjno - komunikacyjnej w ZSO nr 5 im. AK w Gliwicach”. Przewidziano wymianę windy wraz dostosowaniem istniejącego szybu. Wymiana ma na celu dostosowanie windy do aktualnych potrzeb i z zachowaniem możliwości korzystania z niej przez osoby z niepełnosprawnościami, w tym poruszające się na wózkach inwalidzkich.Nowa winda oraz szyb mają odpowiadać przepisom określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 poz. 1065 ze zm.)Uszczegółowienie opisu przedmiotu zamówienia zawarto w dokumentacji technicznej: Wymiana windy w ZSO nr 5 w Gliwicach opracowanej przez RENSTUDIO , Sz. Rendchen; stanowiącej załącznik nr 6 SWZ . Wykonawca uwzględni w ofercie całość robót niezbędnych do prawidłowego wykonania zmówienia, zgodnie z dokumentacją , w tym roboty, które nie zostały wyszczególnione a są konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z „sztuką budowlaną” i obowiązującymi przepisami.Ze względu na charakter obiektu w obrębie, którego będą prowadzone roboty remontowo-budowlane zamawiający oczekuje od wykonawcy doświadczenia w prowadzeniu robót w czynnych placówkach oświatowych.W celu zapoznania się z układem komunikacyjnym, miejscem prowadzenia i zakresem robót objętych postępowaniem, Zamawiający wymaga odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej i ustala terminy wizji na dzień 06 maja 2024 i 09 maja 2024 w godz 08.30 – 10:00. i wymaga złożenia z ofertą oświadczenia Wykonawcy o jej odbyciu wg wzoru załącznik do SWZ. W przypadku braku odbycia wizji Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy zgodnie z art. 226 ust.1 pkt.18 ustawy Pzp. W przypadku wykonawców występujących wspólnie, wymagane jest aby przynajmniej jeden z Wykonawców uczestniczył w wizji.Wykonawca, dodatkowo w ramach realizacji przedmiotu zamówienia podejmie niezbędne działania w celu ochrony mienia placówki. W tym celu m. in. zabezpieczy w miarę możliwości sąsiadujące obiekty przed negatywnym oddziaływaniem w trakcie realizacji robót i na bieżąco będzie utrzymywał porządek. Ze względów organizacyjnych Zamawiający przewidział możliwość realizacji zamówienia wyłącznie w sposób nie kolidujący z funkcjonowaniem placówki. Wykonawcy mogą zaproponować inne niż wyszczególnione w opisie rozwiązania z zachowaniem odpowiednich równoważnych parametrów technicznych dla osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności zakresu będącego przedmiotem zamówienia po zaakceptowaniu zmian przez Zamawiającego. Wykonawca w ramach prac związanych z realizacją zamówienia zobowiązany będzie do uzyskania niezbędnych wymaganych decyzji lub uzgodnień np. UDT itp.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45214200-2

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information