Budowa ścieżek pieszo - rowerowych w gminie Stare Pole (w formule "zaprojektuj i wybuduj")

Order Newsletter: 406899 Position: (oferta nr 3844195)

Client
Gmina Stare Pole
State
pomorskie
Address
82-220 Stare Pole, Marynarki Wojennej 6
E-Mail
ug@starepole.pl
Created
2024-07-10

Gmina Stare Pole

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Stare Pole Marynarki Wojennej 6 82-220 Stare Pole pomorskie REGON 170747945

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Budowa ścieżek pieszo - rowerowych w gminie Stare Pole (w formule "zaprojektuj i wybuduj")

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa ścieżek pieszo-rowerowych w gminie Stare Pole. Zestawienie odcinków do wykonania: a) Trasa I - Stare Pole - Kaczynos wzdłuż drogi powiatowej nr 2932G, o szerokości 3,0 m i łącznej długości ok. 1,738 km, lokalizacja dz. ew.: 32/12, 35/1, 37, 43/2, 36. b) Trasa II - Krzyżanowo – Kraszewo, wzdłuż drogi powiatowej nr 2907G i nr 2909G, o szerokości 3,0 m i łącznej długości ok. 1,917 km, lokalizacja dz. ew.: 5/7, 5/9, 71/18, 59, 93, 90. c) Trasa III - Krzyżanowo – Parwark, wzdłuż drogi powiatowej nr 2907G, o szerokości 3,0 m i łącznej długości ok. 0,920 km, lokalizacja dz. ew.: 1/2, 3/2, 4, 5/1, 6/1, 7, 90, 93, 10. d) Trasa IV – Stary Nogat – DK 22, wzdłuż drogi powiatowej nr 2932G, o szerokości 3,0 m i łącznej długości ok. 0,640 km, dwa zjazdy na posesje, przepust / kładka na rz. Stary Nogat, lokalizacja dz. ew.: 37, 36, 29/1, 1, 29, wydzielona część działki nr 8 i 21 (w trakcie podziału przez inwestora), z zastrzeżeniem, że część trasy IV zlokalizowana na wydzielonej części działki nr 8, obręb Stare Pole, należy zaprojektować i wykonać w technologii dopuszczającej na niej ruch pojazdów rolniczych i ciężarowych. Łączna długość projektowanych odcinków wynosi około 5,215 km.Przedmiot zamówienia przewidziany jest do realizacji w systemie „zaprojektuj i wybuduj”; składa sięz dwóch części:1) opracowanie dokumentacji projektowej:• branża drogowa,• branża sieciowa (usunięcie kolizji lub zabezpieczenie sieci),• branża mostowa (o ile okaże się konieczna),2) wykonanie prac na podstawie uzyskanej decyzji pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót budowlanych, polegających na wykonaniu:• budowie ścieżek pieszo-rowerowych,• przebudowa / rozbudowa lub budowa przepustów w przebiegu ścieżki pieszo-rowerowej,• remont odwodnienia w niezbędnym zakresie (w tym m.in. odmulenie istniejących rowów),• przebudowa / zabezpieczenie istniejących sieci.Do zakresu realizacji zadania należy również wykonanie i montaż 4 tablic informacyjnych, zgodnie z zał. nr 13 i zał. nr 14 do SWZ – w momencie rozpoczęcia robót budowlanych.Tablice muszą zostać zamieszczone przy każdym z budowanych odcinków ścieżek pieszo – rowerowych.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45233162-2

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 67 200,00 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście złotych 66/100).Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:a) pieniądzu,b) gwarancjach bankowych,c) gwarancjach ubezpieczeniowych,d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2022 r. poz. 2080)Wadium w formie pieniądza należy wnieść w terminie do dnia 09.07.2024 r. do godz. 10:00 na rachunek bankowy Zamawiającego:Bank Spółdzielczy Malbork o. Stare Pole 75 8303 0006 0040 0400 0329 0017 z podaniem tytułu wpłaty: Wadium na przetarg nr ZP.271.5.2024Wniesienie wadium będzie skuteczne jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.Wadium wnoszone w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębi

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information

IV.3.5) The term tying with offer: 2024-07-25