Modernizacja sanitariatów przy sali gimnastycznej

Order Newsletter: 406870 Position: (oferta nr 3844192)

Client
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE
State
pomorskie
Address
83-110 Tczew, SZKOŁY MORSKIEJ 1
Phone
58-531-05-25
www
www.1lotczew.pl
E-Mail
sekretariat@1lotczew.pl
Created
2024-07-10

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE

Section I - The contracting

I.1) Name and address: I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE SZKOŁY MORSKIEJ 1 83-110 Tczew pomorskie tel. 58-531-05-25 REGON 191887236 www.1lotczew.pl

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Modernizacja sanitariatów przy sali gimnastycznej

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest remont dwóch toalet (damska i męska) na parterze w budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Tczewie.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w:1) załączniku nr 1 do SWZ – Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWIORB),a) załączniku nr 1 do STWIORB – rzut parteru,2) załączniku nr 2 do SWZ – przedmiarze robót,3) załączniku nr 3 do SWZ – projekcie umowy,3. We wszystkich zapisach SWZ oraz jej załącznikach, w których Zamawiający odwołuje się do norm, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów odniesienia bądź wskazane są znaki towarowe, parametry lub źródła pochodzenia (nazwy producentów lub artykułów), zgodnie z art. 99 ust. 5 oraz art. 101 ust. 4 ustawy PZP Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.4. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia podano nazwy materiałów, produktów konkretnych producentów to należy traktować to jedynie jako określenie pożądanego standardu i jakości. We wszystkich takich sytuacjach Wykonawca może zaoferować równoważne materiały, produkty o co najmniej takich samych parametrach technicznych oraz jakościowych. Przez równoważność produktu rozumie się zaoferowanie produktu, którego parametry techniczne zastosowanych materiałów, wydajność, trwałość oraz jakość jest nie gorsza od jakości materiałów, produktów opisanych w SWZ.5. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku, Wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45330000-9

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information

IV.3.5) The term tying with offer: 2024-07-26