Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w celu utworzenia oddziału geriatrii i opieki długoterminowej wraz z adaptacją pomieszczeń na oddział geriatryczny

Order Newsletter: 406871 Position: (oferta nr 3844191)

Client
Powiat Rawski
State
łódzkie
Address
96-200 Rawa Mazowiecka, pl. Wolności 1
Phone
468 144 631,
Fax
468 144 631
www
www.powiatrawski.pl
E-Mail
starostwo@powiatrawski.pl,
Created
2024-07-10

Powiat Rawski

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Powiat Rawski pl. Wolności 1 96-200 Rawa Mazowiecka łódzkie tel. 468 144 631, fax. 468 144 631 REGON 750147774 www.powiatrawski.pl

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w celu utworzenia oddziału geriatrii i opieki długoterminowej wraz z adaptacją pomieszczeń na oddział geriatryczny

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w celu utworzenia oddziału geriatrii i opieki długoterminowej wraz z adaptacją pomieszczeń na oddział geriatryczny”, realizowana w ramach Programu Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH.1.1 Przedmiot umowy w zakresie robót budowlanych, wyposażenia i mebli zostanie wykonany na warunkach szczegółowo wskazanych w SWZ, w Programie Funkcjonalno-Użytkowym oraz Załącznikach do SWZ (Załącznik nr 1A, dokumentacja techniczna, mapki, ekspertyzy) stanowiącymi integralną część SWZ.1.2 Przedmiot umowy w zakresie dostawy sprzętu medycznego zostanie wykonany na warunkach szczegółowo wskazanych w SWZ, w opisach przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2 do SWZ) stanowiącymi integralną część SWZ. Opisy w zakresie sprzętu medycznego opisane w PFU nie stanowią przedmiotu zamówienia.1.3 Przedmiot umowy jest dofinansowany z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:120 000,00 PLN (słownie: sto dwadzieścia tysięcy zł);2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.3. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu,2) gwarancjach bankowych,3) gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r., poz. 299).4. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca przekazujeZamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej. Wadium takie musi obejmować cały okres związania ofertą. Treść gwarancji lub poręczenia nie może zawierać postanowień uzależniających jego dalsze obowiązywanie od zwrotu oryginału dokumentu gwarancyjnego do gwaranta. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information

IV.3.5) The term tying with offer: 2024-07-26