"Ograniczenie zagrożenia środowiskowego poprzez budowę infrastruktury związanej z przetwarzaniem odpadów na terenie KCGO"

Order Newsletter: 406873 Position: (oferta nr 3844190)

Client
Związek Gmin Karkonoskich
State
dolnośląskie
Address
58-533 Mysłakowice, Robotnicza 6
Phone
757182415
E-Mail
biuro@karkonosze.eu
Created
2024-07-10

Związek Gmin Karkonoskich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Związek Gmin Karkonoskich Robotnicza 6 58-533 Mysłakowice dolnośląskie tel. 757182415 REGON 230032097

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: "Ograniczenie zagrożenia środowiskowego poprzez budowę infrastruktury związanej z przetwarzaniem odpadów na terenie KCGO"

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia Części nr 1 są roboty budowlane, które będą wykonywane w dwóch zakresach: 1) Zakres I obejmuje: utwardzenie istniejącego placu szutrowego na działce nr 180/6, 177/3, 172/3, 172/4,  przebudowa odcinka drogi dojazdowej na kwaterę na działce nr 180/7,  utwardzenie placu w części o nawierzchni betonowej z likwidacją istniejącego betonowego kanału technologicznego na działce nr 178/1, umocnienie skarpy przy wiacie magazynowej, zaprojektowanie zbiornika ppoż, ze stanowiskiem czerpania wody na działce nr 178/2, postawienie ścian w wiacie magazynowej z bloków betonowych typu Lego,Roboty będą wykonywane na podstawie dokumentacji projektowej.2) Zakres II obejmuje: zadaszenie istniejących boksów z bloków betonowych typu Lego,Roboty budowlane Zakresu II wykonywane będą zgodnie z załączoną dokumentacją–Załącznik nr 10.Wedle posiadanej wiedzy przez Zamawiającego planowany Zakres II prac wymaga uzyskania pozwolenia na budowę.1.Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa rozdrabniacza wolnoobrotowego do Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami w Ścięgnach Kostrzycy. 2. Wykonawca przeprowadzi rozruch urządzenia. Rozruch przeprowadzony powinien być we współpracy z personelem wyznaczonym i oddelegowanym przez Zamawiającego. 3.Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w dokumentacji technicznej: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA -Rozdrabniacz wolnoobrotowy1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa ładowarki kołowej do Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami w Ścięgnach Kostrzycy. 2. Wykonawca przeprowadzi rozruch urządzenia. Rozruch przeprowadzony powinien być we współpracy z personelem wyznaczonym i oddelegowanym przez Zamawiającego. 3. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w dokumentacji technicznej OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Ładowarka kołowa.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45200000-9

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed terminem składania ofert w wysokości:1) W przypadku składania oferty na Część nr 1, o której mowa w Rozdziale V SWZ 50 000,00zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych, 00/100),2) W przypadku składania oferty na Część nr 2, o której mowa w Rozdziale V SWZ 20 000,00zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych, 00/100),3) W przypadku składania oferty na Część nr 3, o której mowa w Rozdziale VSWZ 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych, 00/100),Wadium może być wniesione w jednej lub kilku z następujących form: pieniądzu; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawyz dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.2. Miejsce wniesienia wadium:Wadium wnoszone w pieniądzu (PLN) należy wpłacić przelewem na następujący rachunek Zamawiającego -Zamawiającego 87 1020 5226 0000 6202 0585 4692 PKO BP S.A z dopiskiem

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information

IV.3.5) The term tying with offer: 2024-07-26