Przebudowa kluczowych ciągów dróg gminnych i powiatowych na obszarze Związku Powiatowo-Gminnego „Ziemia Lubaczowska” poprzez przebudowę drogi gminnej na os. Kustronia w Cieszanowie w km 0+000 - 0+123

Order Newsletter: 406877 Position: (oferta nr 3844188)

Client
Związek Powiatowo - Gminny "Ziemia Lubaczowska"
State
podkarpackie
Address
37-600 Lubaczów, Jasna 1
www
https://ziemialubaczowska.org/
E-Mail
ziemialubaczowska@gmail.com
Created
2024-07-10

Związek Powiatowo - Gminny "Ziemia Lubaczowska"

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Związek Powiatowo - Gminny "Ziemia Lubaczowska" Jasna 1 37-600 Lubaczów podkarpackie REGON 364209666 https://ziemialubaczowska.org/

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przebudowa kluczowych ciągów dróg gminnych i powiatowych na obszarze Związku Powiatowo-Gminnego „Ziemia Lubaczowska” poprzez przebudowę drogi gminnej na os. Kustronia w Cieszanowie w km 0+000 - 0+123

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pn.: Przebudowa kluczowych ciągów dróg gminnych i powiatowych na obszarze Związku Powiatowo - Gminnego „Ziemia Lubaczowska” poprzez przebudowę drogi gminnej na osiedlu Kustronia w Cieszanowie w km 0+000 - 0+123.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ.3. Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SWZ) zawiera dokumentację projektową oraz przedmiar robót. Przedmiar robót dołączony do SWZ zawiera zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonywania. Z uwagi na przewidziany charakter wynagrodzenia Wykonawcy (wynagrodzenie kosztorysowe) rozliczenie za wykonane roboty odbywać się będzie na podstawie kosztorysu powykonawczego.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45233140-2

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Składana oferta musi zostać zabezpieczona wadium w wysokości 5 000,00 PLN.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu;2) gwarancjach bankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych;4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Lubaczowie Nr 50 9101 0003 2001 0020 1263 0001.4. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w punkcie 2 ppkt 2-4 do oferty należy dołączyć oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.5. Oferta wykonawcy, który nie wniósł wadium lub wniósł wadium w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information

IV.3.5) The term tying with offer: 2024-07-25