„Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz budowa infrastruktury społeczno-kulturalnej w Gminie Radymno”.

Order Newsletter: 406881 Position: (oferta nr 3844186)

Client
Gmina Radymno
State
podkarpackie
Address
37-550 Radymno, ul. Lwowska 38
E-Mail
ugradymno@pro.onet.pl
Created
2024-07-10

Gmina Radymno

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Radymno ul. Lwowska 38 37-550 Radymno podkarpackie REGON 650900536

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz budowa infrastruktury społeczno-kulturalnej w Gminie Radymno”.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA obejmuje:Zadanie nr 1. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Radymnie , która polegać będzie na wykonaniu robót budowlanych w następującym zakresie:- wzmocnienie fundamentów (na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez organ administracji Architektonicznej Starosty Powiatu Jarosławskiego dokumentacji projektowej opracowanej na podstawie EKSPERTYZY KONSTRUKCYJNEJ dotyczącej fundamentów oraz ścian konstrukcyjnych budynku siedziby Urzędu Gminy w Radymnie przy ul. Lwowskiej 37 z określeniem przyczyn powstałych zarysowań oraz wskazaniem sposobu ich naprawy;) ,- docieplenie budynku wraz z wykonaniem elewacji,- remont dachu,- remont części budynku przeznaczonej na archiwum Urzędu Gminy,- remont sanitariatów,- remont korytarzy i klatki schodowej,- remont pomieszczeń biurowych,- wymiana instalacji wewnętrznych (wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej z wymianą oświetlenia), - ewentualne opracowanie niezbędnej dokumentacji oraz dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy min. 40 KW.Zadanie nr 2. Termomodernizację budynku byłej szkoły w Ostrowie, która polegać będzie na wykonaniu termomodernizacji przebudowie i nadbudowie istniejącego budynku mieszkalnego (byłej szkoły) ze zmianą sposobu użytkowania na budynek użyteczności publicznej - opieki zdrowotnej. Realizacja inwestycji zlokalizowana została na terenie dz. nr ewid. gr. 1240, obręb Ostrów położonej w miejscowości Ostrów, gmina Radymno wraz z instalacjami towarzyszącymi stanowiącymi wyposażenie przedmiotowego budynku.a) Zamówienie obejmuje termomodernizację, przebudowę i nadbudowę istniejącego budynku mieszkalnego (byłej szkoły) ze zmianą sposobu użytkowania na budynek użyteczności publicznej – opieki zdrowotnej na terenie dz. nr ewid. gr. 1240, obręb Ostrów, położonej w miejscowości Ostrów, gmina Radymno. b) Urządzenia budowlane związane z realizowanymi obiektami – budynek użyteczności publicznej – opieki zdrowotnej, zostanie wyposażony w instalacje: - elektryczną – realizowaną zgodnie z projektem technicznym - wodociągową – realizowaną zgodnie z projektem technicznym - sanitarną – realizowaną zgodnie z projektem technicznym - gazową - realizowaną zgodnie z projektem technicznym - c.o. – zasilana z kotła na gaz zgodnie z projektem technicznym. c) Układ komunikacyjny – na terenie dz. nr ewid. 1240, obręb Ostrów położonej w miejscowości Ostrów, gmina Radymno przewiduje się wykonanie utwardzenia z kostki betonowej, stanowiącej dojazdy, dojścia, podest wejściowy, a także miejsce postojowe dla samochodów. Przewiduje się sześć miejsc postojowych zewnętrznych o wymiarach 2,5 x 5,0m oraz cztery miejsca postojowe zewnętrzne dla osób niepełnosprawnych o wymiarach 3,75 x 5,0m. Przewiduje się także zewnętrzny podjazd dla niepełnosprawnych o nachyleniu 6% z obustronnymi poręczami i balustradą. Usytuowanie zewnętrznych miejsc postojowych oraz projektowany podjazd dla niepełnosprawnych są zgodne z wymaganiami stawianymi przez Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA obejmuje:Zadanie nr 1 . Budowę budynku Remizy OSP wraz z gminnym magazynem przeciwpowodziowym w m. Korczowa. Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku remizy OSP w miejscowości Kroczowa wraz z wyodrębnioną powierzchnią stanowiącą gminny magazyn przeciwpowodziowy. Oprócz obiektu zamówieniem objęte jest wykonanie niezbędnej infrastruktury towarzyszącej wymaganej do zapewnienia właściwego funkcjonowania i odpowiednich warunków dla przyszłych użytkowników tego obiektu. Zamówienie obejmuje wykonanie nowego obiektu budowlanego składającego się z dwóch części o różnym przeznaczeniu. Część magazynowo–garażowa posiada bryłę zbliżoną do prostokąta. Ta część obiektu będzie służyć do magazynowania sprzętu przeciwpowodziowego i gaśniczego i jako garaż dla wozów strażackich. Część przeznaczona na pobyt ludzi posiada bryłę zbliżoną do prostokąta z niewielkim nadwieszeniem drugiej kondygnacji. Dach wielospadowy o konstrukcji drewnianej przykryty blachą płaską na rąbek. Na parterze zlokalizowano pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne na potrzeby straży pożarnej a także pomieszczenia biurowe. Na kondygnacji zlokalizowano pomieszczenie szkoleniowe, kuchnię wraz z zapleczem i sanitariaty. Główne wejście do budynku zlokalizowane jest od strony północnej. Obydwie części stanowią jeden budynek, są wyodrębnione przebiegającą pomiędzy nimi ścianą oddzielenia pożarowego. Zadanie nr 2. Budowę budynku Wiejskiego Domu Kultury w Duńkowicach – dokończenie. Przedmiotem zamówienia na są roboty budowlane na poddaszu budynku Wiejskiego Domu Kultury w Duńkowicach w następującym zakresie:- wykonanie kompletnego węzła sanitarnego przy sali widowiskowo–wystawowej na poddaszu budynku,- wykonanie podłogi w sali widowiskowo – wystawowej,- roboty wykończeniowe wraz z zagospodarowaniem pomieszczań gospodarczych przy sali widowiskowo–wystawowej,- dostawa i montaż instalacji klimatyzacji.CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA obejmuje:Zadanie nr 1. Wymianę oświetlenia na energooszczędne w szkołach i świetlicach na terenie gminy:Przedmiotem zamówienia jest przebudowa instalacji elektrycznych wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne w szkołach, salach gimnastycznych oraz świetlicach wiejskich – budynkach będących własnością Gminy Radymno:- Szkoła Podstawowa w Nienowicach,- Szkoła Podstawowa w Łazach,- Szkoła Podstawowa w Duńkowicach,- Szkoła Podstawowa w Ostrowie,- Szkoła Podstawowa w Sośnicy,- Szkoła Podstawowa w Sośnicy – Sala Gimnastyczna,- Szkoła Podstawowa w Świętem,- Szkoła Podstawowa w Skołoszowie,- Szkoła Podstawowa w Korczowej,- Świetlica wiejska w Ostrowie,- Świetlica wiejska w Zamojscach,- Świetlica wiejska w Zabłotcach,- Świetlica wiejska w Korczowej,- Świetlica wiejska w Nienowicach,- Świetlica wiejska w Chotyńcu,- Świetlica wiejska w Piaskach,- Świetlica Wiejska w Łazach,- Świetlica Wiejska w Świętem, - Biblioteka w Michałówce.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:1) dla części I zamówienia 60 000,00 zł;2) dla części II zamówienia 50 000,00 zł;3) dla części III zamówienia 15 000,00 zł.2. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:1. w pieniądzu;2. gwarancjach bankowych;3. gwarancjach ubezpieczeniowych;4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 419).

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information

IV.3.5) The term tying with offer: 2024-07-26