Rewitalizacja centrum Osiecznej

Order Newsletter: 406853 Position: (oferta nr 3844180)

Client
GMINA OSIECZNA
State
wielkopolskie
Address
64-113 Osieczna, ul. Powstańców Wielkopolskich 6
Phone
+48 65 535 00 16
Fax
+48 65 535 06 48
www
www.osieczna.pl
E-Mail
urzad@osieczna.pl
Created
2024-07-10

GMINA OSIECZNA

Section I - The contracting

I.1) Name and address: GMINA OSIECZNA ul. Powstańców Wielkopolskich 6 64-113 Osieczna wielkopolskie tel. +48 65 535 00 16 fax. +48 65 535 06 48 REGON 411050741 www.osieczna.pl

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Rewitalizacja centrum Osiecznej

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest inwestycja polegająca na rewitalizacji centrum Osiecznej, obejmująca roboty polegające na modernizacji nawierzchni ulic, placów i chodników, wzbogaceniu centrum miasta o nowe tereny zieleni oraz elementy małej architektury wraz z likwidacją napowietrznych linii energetycznych. UWAGA!Zamawiający jest w trakcie uzyskiwania zmiany projektu budowlanego dotyczącego przedmiotowej inwestycji.Teren inwestycji położony jest w strefie „W” ochrony archeologicznej, ścisłej strefie „A” ochrony konserwatorskiej i strefie „K”. Inwestycja zlokalizowana jest w granicach historycznego zespołu budowlanego i założenia urbanistycznego miasta Osieczna, które wraz z wyznaczonymi obszarami ekspozycji wpisano do rejestru zabytków na mocy prawomocnej decyzji z dnia 12 grudnia 1990 roku pod nr 1173/A. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (dokumentacja techniczna) – stanowiące Załącznik nr 6 do SWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).2. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 24.09.2024 r.3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:- pieniądzu – wymaganą kwotę należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BS Poniec O/Osieczna Nr rachunku: 93 8682 0004 2600 0273 2000 0030.Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego);- gwarancjach bankowych;- gwarancjach ubezpieczeniowych;- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.4. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpis

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information

IV.3.5) The term tying with offer: 2024-08-26