Remont drogi wojewódzkiej nr 695 na odcinku od km 6+920 do km 8+040 w m. Kosów Lacki, powiat sokołowski, województwo mazowieckie – nr postępowania 108/24

Order Newsletter: 406854 Position: (oferta nr 3844179)

Client
MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE
State
mazowieckie
Address
00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 14
E-Mail
przetargi@mzdw.pl
Created
2024-07-10

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE

Section I - The contracting

I.1) Name and address: MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE ul. Mazowiecka 14 00-048 Warszawa mazowieckie REGON 013305749

I.2) Type of contracting: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Remont drogi wojewódzkiej nr 695 na odcinku od km 6+920 do km 8+040 w m. Kosów Lacki, powiat sokołowski, województwo mazowieckie – nr postępowania 108/24

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Remont drogi wojewódzkiej nr 695 na odcinku od km 6+920 do km 8+040 w m. Kosów Lacki, powiat sokołowski, województwo mazowieckie.2. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia znajduje się w Dokumentacji Przetargowej (Część III SWZ) i w Przedmiarze Robót (Część IV SWZ). Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na własny koszt bezpiecznych warunków ruchu drogowego i pieszego w rejonie prowadzonych robót objętych umową na podstawie projektu organizacji ruchu, „na czas budowy” sporządzonego przez i na koszt Wykonawcy.3. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.W przypadku odniesienia się w opisie przedmiotu zamówienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45233142-6

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information