"Remont (modernizacja) kompleksu sportowego "Orlik 2012” w miejscowości Jaślany gm. Tuszów Narodowy"

Order Newsletter: 406820 Position: (oferta nr 3844170)

Client
Gmina Tuszów Narodowy
State
podkarpackie
Address
39-332 Tuszów Narodowy, Tuszów Narodowy 225
E-Mail
i.duszak@suprabrokers.pl
Created
2024-07-10

Gmina Tuszów Narodowy

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Tuszów Narodowy Tuszów Narodowy 225 39-332 Tuszów Narodowy podkarpackie REGON 690581933

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: "Remont (modernizacja) kompleksu sportowego "Orlik 2012” w miejscowości Jaślany gm. Tuszów Narodowy"

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest: "Remont kompleksu sportowego "Orlik 2012” w miejscowości Jaślany gm. Tuszów Narodowy"Na przedmiotową inwestycję składa się: a) Modernizacja boiska piłkarskiego z sztucznej trawy, b) Wymiana nawierzchni z trawy syntetycznej, c) Wymiana piłkochwytów, d) Modernizacja oświetlenia (wymiana lamp oraz bezpieczników), e) wymiana całego piłkochwytu od strony północnej oraz wymiana siatki piłkochwytu od strony południowej, f) Remont ogrodzenia kompleksu,Szczegółowy zakres zamówienia opisuje dokumentacja techniczna-opis techniczny wraz z projektem zagospodarowania ternu(PZT) oraz dokumentacja przedmiarowa.Zakres prac oraz szczegółowe informacje dotyczące wykonania zadania zostały zamieszczone w załączniku nr 6 – dokumentacja techniczna oraz załączniku nr 2 – PPU. WAŻNA INFORMACJA: Zamawiający zaznacza, że wymiana nawierzchni na boisku wielofunkcyjnym – została wyłączona z zakresu przedmiotu zamówienia. Prosimy o pominięcie wykreślonych pozycji.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:6 500,00 PLN (słownie: sześć tysięcy pięćset zł i 00/100),2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:a) pieniądzu;b) gwarancjach bankowych;c) gwarancjach ubezpieczeniowych;d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego:nr rachunku: 15 9183 1031 2003 3000 7139 0004z adnotacją „Wadium – Znak sprawy: DKP.271.04.2024 nazwa zam. …… ”a. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które zostanie zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.b. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej – przed upływem terminu s

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information

IV.3.5) The term tying with offer: 2024-07-25