Rozbudowa infrastruktury turystycznej w gminie Lipusz

Order Newsletter: 406827 Position: (oferta nr 3844166)

Client
GMINA LIPUSZ
State
pomorskie
Address
83-424 Lipusz, ul. Wybickiego 27
www
http://lipusz.biuletyn.net/
E-Mail
ug@lipusz.pl
Created
2024-07-10

GMINA LIPUSZ

Section I - The contracting

I.1) Name and address: GMINA LIPUSZ ul. Wybickiego 27 83-424 Lipusz pomorskie REGON 191675221 http://lipusz.biuletyn.net/

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w gminie Lipusz

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Inwestycja obejmie Zaprojektowanie i wykonanie infrastruktury turystyczno-kulturalnej na bazie której zostanie rozbudowane kąpielisko nad Jeziorem Skrzynki Duże oraz utworzone centrum kultury kaszubskiej w Lipuszu w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w ramach realizacji projektu „Rozbudowa infrastruktury turystycznej w gminie Lipusz”1. Część I zamówienia –Rozbudowa kąpieliska nad Jeziorem Skrzynki DużeI Modernizacja istniejącego kąpieliska wraz z wyposażeniem w niezbędne zaplecze socjalno-bytowe dla ratowników, sanitariaty i przebieralnie II Budowa budynku do przechowywania wyposażenia kąpieliska i sprzętu turystycznego (łodzie, kajaki, rowery wodne). III Dostawa niezbędnego sprzętu ratowniczego i turystycznego IV Rozbudowa systemu informacji przestrzennej o lokalnych atrakcjachWykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej dla każdej części zamówienia.Inwestycja obejmie Zaprojektowanie i wykonanie infrastruktury turystyczno-kulturalnej na bazie której zostanie rozbudowane kąpielisko nad Jeziorem Skrzynki Duże oraz utworzone centrum kultury kaszubskiej w Lipuszu w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w ramach realizacji projektu „Rozbudowa infrastruktury turystycznej w gminie Lipusz”2. Część II zamówienia – Budowa centrum kultury kaszubskiej w Lipuszu I - Budowa i wyposażenie centrum kultury kaszubskiej w Lipuszu wraz z niezbędnym zapleczem socjalno-bytowym. II Budowa niezbędne przyłącza ciepłowniczego, wodno-kanalizacyjnego oraz energetycznego połączonego z OZE wraz z źródłem ciepła zero/nisko emisyjnym .III Zagospodarowanie terenu wokół obiektu (miejsca postojowe, komunikacja, zieleń).IV Wyposażenie centrum kultury kaszubskiej w Lipuszu wraz z niezbędnym zapleczem socjalno-bytowym.Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej dla każdej części zamówienia.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 71000000-8

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:- w zakresie I części zamówienia 8 000,00 złotych (słownie: osiem tysięcy złotych i 00/100)- w zakresie II części zamówienia 15 000,00 złotych (słownie: piętnaście tysięcy złotych i 00/100)- ) 2.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:3.1. pieniądzu;3.2. gwarancjach bankowych;3.3. gwarancjach ubezpieczeniowych;3.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299)4. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Bank Spółdzielczy Starogard Gdański O/Lipusz Nr 39 8340 0001 0200 0475 2000 0006 z podaniem tytułu: „wadium w przetargu: RG.271.3.2024 ”UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania na rachunku Zamawiające

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information

IV.3.5) The term tying with offer: 2024-08-14