Świadczenie usług cateringowych dla uczniów i wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Skawinie

Order Newsletter: 406828 Position: (oferta nr 3844165)

Client
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM.POCZTY POLSKIEJ W SKAWINIE
State
małopolskie
Address
32-050 Skawina, Żwirki i Wigury 9
Phone
122763061
www
www.sosw.skawina.edu.pl
E-Mail
specszkola5@poczta.onet.pl
Created
2024-07-10

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM.POCZTY POLSKIEJ W SKAWINIE

Section I - The contracting

I.1) Name and address: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM.POCZTY POLSKIEJ W SKAWINIE Żwirki i Wigury 9 32-050 Skawina małopolskie tel. 122763061 REGON 000703411 www.sosw.skawina.edu.pl

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Świadczenie usług cateringowych dla uczniów i wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Skawinie

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi cateringowej w zakresie przygotowania i dostarczenia:1) dla 50 uczniów wszystkich szkół wchodzących w skład Ośrodka dwudaniowego obiadu z napojem, oraz2) dla 12 wychowanków Ośrodka w postaci: śniadania, dwudaniowego obiadu z napojem, podwieczorku i kolacji. 2. Posiłki winny być przygotowywane w dniu wydania, na bazie produktów zapewnionych przez Wykonawcę, z wykorzystaniem zaplecza kuchennego Wykonawcy i dostarczane na miejsce zamówienia tj.1) obiady dla uczniów – do Ośrodka przy ulicy Żwirki i Wigury 9 oraz przy ulicy Kopernika 13 w Skawinie.2) posiłki dla wychowanków – do Ośrodka przy ul. Kopernika 13 w Skawinie.3. Obiady dla uczniów będą dostarczane w okresie od 3.09.2024 r. do 27.06.2025 r., a posiłki dla wychowanków będą dostarczane w okresie od 2.09.2024 r. do 27.06.2025 r. (pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku) z wyłączeniem okresu: przerw świątecznych, ferii zimowych i dni ustawowo lub dodatkowo wolnych od nauki dla uczniów i wychowanków Ośrodka. 4. Usługa winna być świadczona przez wykonawcę, który posiada aktualną decyzję Państwowej Inspekcji Sanitarnej zatwierdzającą lub warunkowo zatwierdzającą zakład wprowadzający do obrotu lub produkujący żywność, o którym mowa w art. 61-67 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 1448 ze zm.) tj. posiadającego aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zamówienia zawarte są w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy – wzorze umowy i stanowią załącznik nr 1A do swz (zwane są dalej wzorem umowy).6. Zamawiający stosownie do dyspozycji wynikającej z art. 95 ustawy określa, że nie wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 55523100-3

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information

IV.3.5) The term tying with offer: 2024-07-22