„Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Kaliska w formie zakupu biletów miesięcznych na okres od 02 września 2024 r. do 27 czerwca 2025 r.”

Order Newsletter: 406831 Position: (oferta nr 3844163)

Client
Gmina Kaliska
State
pomorskie
Address
83-260 Kaliska, Nowowiejska 2
Phone
585889201
Fax
585889206
www
www.kaliska.pl
E-Mail
sekretariat@kaliska.pl
Created
2024-07-10

Gmina Kaliska

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Kaliska Nowowiejska 2 83-260 Kaliska pomorskie tel. 585889201 fax. 585889206 REGON 191675698 www.kaliska.pl

I.2) Type of contracting: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: „Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Kaliska w formie zakupu biletów miesięcznych na okres od 02 września 2024 r. do 27 czerwca 2025 r.”

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pod nazwą „Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Kaliska w formie zakupu biletów miesięcznych na okres od 02 września 2024 r. do 27 czerwca 2025 r.”.2. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu uczniów do placówek oświatowych z terenu gminy Kaliska w ramach komunikacji regularnej z podziałem na:1) Część I - w formie zakupu biletów miesięcznych ulgowych;3. Przedmiot zamówienia realizowany będzie poprzez zakup imiennych biletów miesięcznych szkolnych w celu wykonania obowiązku określonego w art. 32 ust. 5 i art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. Prawo oświatowe (j.t. Dz.U. z poz. ze zm.) zgodnie z zapisami art. 5a ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznymi transportu zbiorowego (Dz.U. z 2018 r. poz. 295 ze zm.) z wyjątkiem biletów miesięcznych dla uczniów odbieranych z przystanku: Frank (ul. Wiklinowa, Kociewska, Kręta, Gajowa), których dowóz realizowany będzie w oparciu o art. 32 ust. 7 i art. 39 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe.4. Szacowana liczba uczniów objętych usługą dowozu i odwozu wynosi 249, z czego 217 uczniów posiada uprawnienia do przejazdów ulgowych.5. Przewoźnik będzie sprawował opiekę nad wszystkimi przewożonymi uczniami poprzez zapewnienie na swój koszt opiekunki / opiekuna na czas dowozu i odwozu według poniższych wytycznych:a) dla dowozów – od chwili wejścia ucznia do autobusu, który przywozi go z przypisanego mu przystanku, do chwili wejścia ucznia do budynku szkoły, z tym, że uczniów z klas podstawowych (od klasy 1 do 8) opiekunka / opiekun doprowadza do wejścia głównego budynku szkoły, a uczniów z klas „0” do wejścia w których odbywają się ich zajęcia; szczegóły dotyczące lokalizacji wejść dla uczniów wskazuje Przewoźnikowi Dyrektor placówki oświatowej,b) dla odwozów klas „0” – od chwili odbioru dziecka przez opiekunkę / opiekuna od drzwi wejściowych oddziału klas „0”, do chwili wyjścia z autobusu na przypisanym dla ucznia przystanku,c) dla odwozów klas podstawowych (klasy od 1 do 8) od chwili wejścia do autobusu, do chwili wyjścia z autobusu na przypisanym dla ucznia przystanku.6. Szczegółowe ustalenia dotyczące trasy i godziny przejazdów, liczby uczniów dokonuje Dyrektor placówki oświatowej z Wykonawcą, co może skutkować zmianą godzin i przejazdów oraz liczby przewożonych uczniów.7. Rozliczenie usługi, o której mowa w pkt 1 niniejszego rozdziału następować będzie na podstawie ilości zamówionych biletów miesięcznych, po ich przekazaniu na podstawie protokołu odbioru podpisanego każdorazowo przez Dyrektora placówki oświatowej, lub osobę przez niego upoważnioną.8. Oferent zobowiązany jest podać kalkulację kosztów miesięcznego biletu dla jednego ucznia z danej miejscowości i z powrotem (przy uwzględnieniu ceny brutto jednego biletu miesięcznego), przy założeniach: 22 dni nauki miesięcznie. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty, związane z realizacją zadania, niezbędne do jego wykonania.1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pod nazwą „Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Kaliska w formie zakupu biletów miesięcznych na okres od 02 września 2024 r. do 27 czerwca 2025 r.”.2. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu uczniów do placówek oświatowych z terenu gminy Kaliska w ramach komunikacji regularnej z podziałem na:2) Część II – w formie zakupu biletów miesięcznych dla uczniów odbieranych z przystanku: Frank (ul. Wiklinowa, Kociewska, Kręta, Gajowa).3. Przedmiot zamówienia realizowany będzie poprzez zakup imiennych biletów miesięcznych szkolnych w celu wykonania obowiązku określonego w art. 32 ust. 5 i art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. Prawo oświatowe (j.t. Dz.U. z poz. ze zm.) zgodnie z zapisami art. 5a ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznymi transportu zbiorowego (Dz.U. z 2018 r. poz. 295 ze zm.) z wyjątkiem biletów miesięcznych dla uczniów odbieranych z przystanku: Frank (ul. Wiklinowa, Kociewska, Kręta, Gajowa), których dowóz realizowany będzie w oparciu o art. 32 ust. 7 i art. 39 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe.4. Szacowana liczba uczniów objętych usługą dowozu i odwozu wynosi 249, z czego 217 uczniów posiada uprawnienia do przejazdów ulgowych.5. Przewoźnik będzie sprawował opiekę nad wszystkimi przewożonymi uczniami poprzez zapewnienie na swój koszt opiekunki / opiekuna na czas dowozu i odwozu według poniższych wytycznych:a) dla dowozów – od chwili wejścia ucznia do autobusu, który przywozi go z przypisanego mu przystanku, do chwili wejścia ucznia do budynku szkoły, z tym, że uczniów z klas podstawowych (od klasy 1 do 8) opiekunka / opiekun doprowadza do wejścia głównego budynku szkoły, a uczniów z klas „0” do wejścia w których odbywają się ich zajęcia; szczegóły dotyczące lokalizacji wejść dla uczniów wskazuje Przewoźnikowi Dyrektor placówki oświatowej,b) dla odwozów klas „0” – od chwili odbioru dziecka przez opiekunkę / opiekuna od drzwi wejściowych oddziału klas „0”, do chwili wyjścia z autobusu na przypisanym dla ucznia przystanku,c) dla odwozów klas podstawowych (klasy od 1 do 8) od chwili wejścia do autobusu, do chwili wyjścia z autobusu na przypisanym dla ucznia przystanku.6. Szczegółowe ustalenia dotyczące trasy i godziny przejazdów, liczby uczniów dokonuje Dyrektor placówki oświatowej z Wykonawcą, co może skutkować zmianą godzin i przejazdów oraz liczby przewożonych uczniów.7. Rozliczenie usługi, o której mowa w pkt 1 niniejszego rozdziału następować będzie na podstawie ilości zamówionych biletów miesięcznych, po ich przekazaniu na podstawie protokołu odbioru podpisanego każdorazowo przez Dyrektora placówki oświatowej, lub osobę przez niego upoważnioną.8. Oferent zobowiązany jest podać kalkulację kosztów miesięcznego biletu dla jednego ucznia z danej miejscowości i z powrotem (przy uwzględnieniu ceny brutto jednego biletu miesięcznego), przy założeniach: 22 dni nauki miesięcznie. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty, związane z realizacją zadania, niezbędne do jego wykonania.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 60112000-6

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information