Przebudowa DW 698 od km 16+864 do km 17+023 polegająca na rozbiórce istniejącego mostu i 2 kładek dla pieszych przez rzekę w m. Mordy i budowie nowego obiektu mostowego wraz z dojazdami-post. 143/24

Order Newsletter: 406833 Position: (oferta nr 3844162)

Client
MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE
State
mazowieckie
Address
00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 14
E-Mail
przetargi@mzdw.pl
Created
2024-07-10

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE

Section I - The contracting

I.1) Name and address: MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE ul. Mazowiecka 14 00-048 Warszawa mazowieckie REGON 013305749

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przebudowa DW 698 od km 16+864 do km 17+023 polegająca na rozbiórce istniejącego mostu i 2 kładek dla pieszych przez rzekę w m. Mordy i budowie nowego obiektu mostowego wraz z dojazdami-post. 143/24

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 698 od km 16+864 do km 17+023 polegająca na rozbiórce istniejącego mostu i 2 kładek dla pieszych przez rzekę bez nazwy w m. Mordy i budowie nowego obiektu mostowego wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie.1) Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia znajduje się w Dokumentacji Przetargowej (Część III SWZ) i Przedmiarze Robót - udostępnionym jedynie poglądowo (Część IV SWZ). Wykonawca winien obliczyć wartość robót na podstawie załączonej dokumentacji projektowej. W przypadku wystąpienia konieczności, Wykonawca zatrudni na własny koszt osoby sprawujące nadzór na budowie:• Nadzór przyrodniczy• Nadzór saperski• Nadzór archeologicznyWykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na własny koszt bezpiecznych warunków ruchu drogowego i pieszego w rejonie prowadzonych robót objętych umową na podstawie projektu organizacji ruchu „na czas budowy” sporządzonego przez i na koszt Wykonawcy. 2) W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.3) W przypadku odniesienia się w opisie przedmiotu zamówienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważnie opisywanym.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45221100-3

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:46 967,00 zł2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy nr 17 1020 1042 0000 8502 0580 0729( w tytule przelewu należy podać nazwę Wykonawcy i numer postępowania).2) gwarancjach bankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych;4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawyz dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2023 r. poz. 462).UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.4. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wad

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information

IV.3.5) The term tying with offer: 2024-07-25