„Przebudowa jazów ZW Brody Iłżeckie wraz z modernizacją konstrukcji zamknięć w m. Brody woj. świętokrzyskie” – Etap I”

Order Newsletter: 406838 Position: (oferta nr 3844160)

Client
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku
State
mazowieckie
Address
00-844 Warszawa, Grzybowska 80
Phone
223720260,
Fax
-
www
www.wody.gov.pl
E-Mail
zamowienia-bi@wody.gov.pl,
Created
2024-07-10

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku Grzybowska 80 00-844 Warszawa mazowieckie tel. 223720260, fax. - REGON 368302575 www.wody.gov.pl

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: „Przebudowa jazów ZW Brody Iłżeckie wraz z modernizacją konstrukcji zamknięć w m. Brody woj. świętokrzyskie” – Etap I”

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia pn. „Przebudowa jazów ZW Brody Iłżeckie wraz z modernizacją konstrukcji zamknięć w m. Brody woj. świętokrzyskie” – Etap I”, jest przeprowadzenie prac remontowych na obiekcie Zbiornik Wodny Brody Iłżeckie na rzece Kamiennej w celu powstrzymania dalszej degradacji obiektu budowlanego. Modernizacja jazów oraz pozostałych elementów infrastruktury zbiornika wodnego Brody Iłżeckie jest niezbędna, aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony przeciwpowodziowej oraz efektywne zarzadzanie retencją wody. 4.1.4. Zakres szczegółowy oraz skala robót zostały określone szczegółowo i opisane w Projektowanych postanowieniach umowy (załącznik nr 6 do SWZ) oraz w załączniku nr 1 do SWZ – Dokumentacji na którą składają się: a/dokumentacja projektowa pn.: „PROJEKT WYKONAWCZY - branża konstrukcyjno-budowlana, hydrotechniczna i mechaniczna”, PROJEKT WYKONAWCZY - branża elektryczna i AKPiA, decyzje administracyjne, przedmiar robótb/Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiOR),c/ Opis przedmiotu zamówienia.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45220000-5

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Wykonawca zobowiązany jest , przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie 40.000,00 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100).2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:2.1 pieniądzu,2.2 gwarancjach bankowych,2.3 gwarancjach ubezpieczeniowych,2.4 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.3. Dokument potwierdzający wniesienie wadium w jednej z form wymienionych w pkt 8.2.2 – 8.2.4 SWZ musi być załączony do oferty w formie oryginału tj. dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przez wystawcę dokumentu. Zamawiający nie dopuszcza złożenia tego dokumentu w jakiejkolwiek innej formie, np. pisemnej albo elektronicznej kopii opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Beneficjentem takich dokumentów musi być Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Żelazna 59A, 0

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information

IV.3.5) The term tying with offer: 2024-07-25