Remont drogi powiatowej nr 2050W w m. Krzesk-Królowa Niwa

Order Newsletter: 406841 Position: (oferta nr 3844159)

Client
Powiat Siedlecki
State
mazowieckie
Address
08-110 Siedlce, Piłsudskiego 40
www
www.powiatsiedlecki.pl
E-Mail
akaliszuk@powiatsiedlecki.pl
Created
2024-07-10

Powiat Siedlecki

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Powiat Siedlecki Piłsudskiego 40 08-110 Siedlce mazowieckie REGON 711581653 www.powiatsiedlecki.pl

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Remont drogi powiatowej nr 2050W w m. Krzesk-Królowa Niwa

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia objęty jest remont drogi powiatowej nr 2050W Łosice – Hadynów – Próchenki – Krzesk – droga nr 2 w m. Krzesk-Królowa Niwa o długości ok. 890 m.Zakres robót obejmuje w szczególności:• roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,• frezowanie korekcyjne nawierzchni bitumicznej,• rozebranie elementów odwadniających,• wykonanie wpustu ulicznego z osadnikiem,• wykonanie przykanalików pod koroną korona drogi wraz z odtworzeniem konstrukcji jezdni,• wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym,• wykonanie warstwy ścieralnej,• regulacja wysokościowa zjazdów,• oznakowanie poziome,• wykonanie mechaniczne poboczy z mieszanki kruszywa niezwiązanego,• regulacja pionowa studni, zasuw itp.,• oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu,• roboty wykończeniowe – plantowanie terenu.Szczegółowy zakres robót określają: plan orientacyjny, przedmiar robót – dołączony jako element pomocniczy oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiące załącznik nr 1 do specyfikacji warunków zamówienia.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45200000-9

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Ustala się wadium w wysokości: 5 900,00 zł (słownie: pięć tysięcy dziewięćset złotych).2. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie:1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: 63 1240 6292 1111 0011 0090 2032 Wadium – „Remont drogi powiatowej nr 2050W w m. Krzesk-Królowa Niwa”,2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,3) w gwarancjach bankowych,4) w gwarancjach ubezpieczeniowych,5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j.Dz. U. z 2020 poz. 299).

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information

IV.3.5) The term tying with offer: 2024-07-30